przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na postępowanie pn.„Kępińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r – 2 części

Data publikacji: 2020-10-13

Ważne do: 2020-10-23 11:10:00

AB.272.9.2020                                                                                Kępno, dnia 12 października 2020 r.

 

                                            BIP/ WYKONAWCY/ TABLICA OGŁOSZEŃ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Na podstawie art. 92 ust.1 i 2, w związku z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ), Zarząd Powiatu w Kępnie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego pn.Kępińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r – 2 części”

Częśc I – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Częśc II-Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Na Część I została wybrana Oferta Nr 4 tj. Energa Obrót SA, ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,   

Na Część II zostala wybrana Oferta Nr 5 tj. Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków 

Uzasadnienie wyboru oferty:Wybrane oferty zostały uznane za najkorzystniejsze w oparciu o podane Kryterium Wyboru: Cena 100% oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz ustawie Pzp.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz przyznaną im punktacją

Oferta

Firma(nazwa)lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punktacja
na Część I

Punktacja  
na Część II  

 

PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

99,10

99,70

2.

Respect Energy.S.A. ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

97,56

92,55

 

Orange Energia Sp. zo.o.,Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

97,89

----------

4.

Energa Obrót SA, ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

100,00

98,50

5.

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

99,38

100,00

Z postępowania nie wykluczono wykonawców

Z prowadzonego postępowania nie odrzucono oferty 

W postępowaniu nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów

W postepowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

Postepowanie nie zostało unieważnione

Uprzejmie dziękuję za złożone oferty i informuję, że zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, iż umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeśli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Dział VI „Środki ochrony prawnej” (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.1843).

  

Starosta Kępiński  

/-/ Robert Kieruzal    

Rejestr zmian strony Zamówienia publiczne

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
190179

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl