BIP

Złożenie zawiadomienia o założeniu stowarzyszenia zwykłego (EW-76)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zawiadomienie (wniosek) o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, zawierającego nazwę i adres siedziby stowarzyszenia.

Załączniki:

 • Lista co najmniej trzech założycieli wraz z oświadczeniami o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych zawierających:
 1. imiona i nazwiska,
 2. daty i miejsce urodzenia,
 3. miejsce zamieszkania,
 4. własnoręczny podpis.
 • Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały:
 1. o powołaniu stowarzyszenia zwykłego,
 2. o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie,
 3. o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia,
 4. o wyznaczeniu siedziby stowarzyszenia.
 • Regulamin stowarzyszenia (w 3 egzemplarzach) określający jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie,
 • Lista obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami (min. 3 osoby).

Dokumenty z listy nienumerowanej oznaczone powyżej ">" (listy poz. 1 i 4) podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno,

Wydział Organizacyjny, Spraw Obronnych i Społecznych

Złożenie dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kępnie w godzinach 7:30-16:30 (parter – pok. nr 003) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres  Starostwa: ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obronnych i Społecznych (II piętro - pokój nr 201).

Telefon kontaktowy: +48 62 78 28 922, e-mail:  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rozpoczęcie działalności przez stowarzyszenie zwykłe może nastąpić dopiero po dokonaniu oceny jego zgodności z prawem przez organ nadzoru. Z chwilą otrzymania informacji o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami organ bada czy przedstawiony regulamin jest zgodny z przepisami prawa oraz czy założyciele spełniają wymagania określone ustawą. Nieprawidłowości w regulaminie mogą polegać np. na tym, że zawiera on postanowienia sprzeczne z prawem w zakresie zakazów przewidzianych w art. 42 ust. 1 ustawy lub w zakresie celów lub form działania stowarzyszenia, czy też nie spełniania wymagań przez założycieli np. gdy ich liczba jest zbyt mała, są niepełnoletni itp. Ponadto organ nadzoru zwraca uwagę na braki formalne, np. jeśli w regulaminie albo w piśmie informującym o założeniu stowarzyszenia nie określono pełnych danych przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie, dokładnego adresu siedziby stowarzyszenia itp.

W przypadku nieprawidłowości lub braków formalnych organ nadzorujący zobowiązuje wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wskazując termin. W przypadku nie uzupełnienia zgłoszenia przez założycieli lub uzupełnienia po terminie, organ nadzoru występuje do Sądu Rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalność.

Po przejściu całej procedury stowarzyszenie zwykłe zostaje wpisane do ewidencji stowarzyszeń. O tym fakcie wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie (zwykle zawiadomienie w formie pisemnej informacji wysłane zostaje na adres siedziby stowarzyszenia).

OPŁATY

Procedura rejestracji stowarzyszenia zwykłego nie podlega żadnym opłatom.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o zakazaniu założenia stowarzyszenia zwykłego, stronie przysługuje możliwość wniesienia apelacji do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

DODATKOWE INFORMACJE

Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej(art. 40-43 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach - Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.). Stowarzyszenia zwykłe nie podlegają rejestracji sądowej.

Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć co najmniej 3 osoby fizyczne (art. 40 - 43 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Osoby prawne (np. firmy, inne organizacje) nie mogą być założycielami ani członkami stowarzyszenia zwykłego. Osoby zakładające stowarzyszenie zwykłe, decydują, jaka będzie nazwa stowarzyszenia i po co ona powstaje (jaki jest jego cel). Ustalają też, gdzie stowarzyszenie ma swoją siedzibę, jaki ma teren działania oraz określają regulamin działalności (dokument ten pełni taką rolę, jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym). Wybierają również swojego przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie. Następnie zgłaszają (pisemnie) utworzenie stowarzyszenia do organu nadzorującego (zwykle jest to Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na siedzibę stowarzyszenia).

Taka formuła utworzenia stowarzyszenia jest więc prosta, ale powstałe stowarzyszenie zwykłe maograniczone możliwości podejmowania czynności prawnych. Mówiąc językiem prawnym - stowarzyszenie zwykłe nie jest podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego  (nie ma zdolności prawnej) oraz nie ma zdolności do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że np. nie może zawierać umów o przyznaniu dotacji, czy o wykonaniu zadania publicznego lub innej usługi. Za zobowiązania związane z działalnością stowarzyszenia odpowiadają całym swoim majątkiem ci członkowie stowarzyszenia, którzy je zaciągnęli.

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

 • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 • zrzeszać osób prawnych,
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

Jedynym źródłem finansowania działalności stowarzyszenia zwykłego są składki jego członków (są to jedynie dozwolone przez prawo przychody stowarzyszeń zwykłych).

Jednak stowarzyszenie zwykłe jest organizacją społeczną - oznacza to, że ma zdolność sądową, czyli może występować przed sądem jako strona, w sprawach związanych z celami zapisanymi w swoim regulaminie (art. 64 k.p.c.).

Organem nadzoru dla stowarzyszenia zwykłego, jest starosta.

Następnie należy wystąpić do Urzedu Statystycznego o nadanie numeru REGON, założyć konto bankowe oraz wystąpić do Urzedu Skarbowego o nadanie Numeru Identyfikacyjnego (NIP).  Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych  numerów (REGON, NIP, bankowych) , Stowarzyszenie może już przyjmować w swoje szeregi członków, pamiętając, że każdy członek musi wypełnić deklarację członkowską.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-09-13

Kategoria: Złożenie zawiadomienia o założeniu stowarzyszenia zwykłego (EW-76) [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
DOC Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
12-11-08 23:17
Białek Włodzimierz
28KB
DOC Wzór regulaminu stowarzyszenia zwykłego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
12-11-08 23:16
Białek Włodzimierz
46.5KB
DOC Uchwała Zebrania Założycielskiego o wyznaczeniu siedziby stowarzyszenia zwykłego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
12-11-08 23:15
Białek Włodzimierz
25.5KB
DOC Uchwała Zebrania Założycielskiego o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
12-11-08 23:14
Białek Włodzimierz
25.5KB
DOC Uchwała Zebrania Założycielskiego o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia zwykłego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
12-11-08 23:13
Białek Włodzimierz
25KB
DOC Uchwała Zebrania Założycielskiego o powołaniu stowarzyszenia zwykłego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
12-11-08 23:12
Białek Włodzimierz
24.5KB
DOC Protokół z Zebrania Założycielskiego stowarzyszenia zwykłego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
12-11-08 23:10
Białek Włodzimierz
32.5KB
DOC Lista założycieli stowarzyszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
12-11-08 23:09
Białek Włodzimierz
44KB
DOC Lista obecności na zebraniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
12-11-08 23:09
Białek Włodzimierz
39KB

Redakcja strony: Złożenie zawiadomienia o założeniu stowarzyszenia zwykłego (EW-76)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1647

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl