BIP

Uzyskanie zezwolenia na udział w systemie handlu emisjami (OS-04)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • informację o tytule prawnym do instalacji,
 • informacje o rodzaju instalacji oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji,
 • informacje o rodzajach wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw oraz wielkości produkcji,
 • wykaz substancji, które mają być objęte zezwoleniem,
 • proponowane procedury monitorowania wielkości emisji.

Załączniki:

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej
 • Pozwolenie zintegrowane albo pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeśli nie zostały wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 15:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 109, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia na okres nie dłuższy niż 10 lat.

OPŁATY

 • 76,00 zł - wydanie decyzji
 • 41,00 zł - zmiana decyzji

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Bank Stantander Polska S.A.

nr 69 1090 0004 7306 0000 1111  0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Do wniosku o wydanie decyzji należy dołączyć pozwolenie zintegrowane albo pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane. Pozwoleń tych nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. - o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, art. 34 ust. 2 / Dz.U z 2018 roku, poz. 1201/

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2012-10-22

Redakcja strony: Uzyskanie zezwolenia na udział w systemie handlu emisjami (OS-04)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1266

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl