BIP

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów (OS-14)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, zawierający:
  • numer NIP i REGON posiadacza odpadów,
  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania,
  • oznaczenie miejsca zbierania odpadów,
  • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,
  • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowidających wymaganiom ochrony środowiska,
  • oznaczenie przewidywanego  okres wykonywania działalności w zakresie zbieranie odpadów,
  • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwolenim,
  • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
  • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
  •  do wniosku dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r,. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

Załączniki:

 • Kopia umowy zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu dotycząca przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów.
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 15:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 109, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918 e-mail:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

OPŁATY

 • 2.011,00 zł - za wydanie pozwolenia - dla dużych przedsiębiorstw
 • 516,00 zł - dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oraz prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Kępno

nr 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - art. 42  ust. 1 /Dz. U. z 2013 r. , poz. 21 z późniejszymi zmianami /
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - art. 32 ust. 2 /Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późniejszymi zmianami/

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-09-02

Redakcja strony: Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów (OS-14)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1390

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl