BIP

Uzyskanie decyzji ustanawiającej strefę ochronnej ujęcia wody obejmującej tylko teren ochrony bezpośredniej (OS-29)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej

Załączniki:

  • Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wody (1 egz.)
  • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej
  • W zależności od potrzeb - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy (opłata skarbowa za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-630 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 15:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 110, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja ustanawiająca strefę.

OPŁATY

  • 10 zł - opłata skarbowa.

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Kępno

nr 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

Stronom służy prawo wniesienia odwołania do właściwego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE.

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, art. 58 ust.5 (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 469 z późniejszymi zmianami)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2009-10-22

Redakcja strony: Uzyskanie decyzji ustanawiającej strefę ochronnej ujęcia wody obejmującej tylko teren ochrony bezpośredniej (OS-29)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1332

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl