BIP

Procedura zakładania szkół i placówek niepublicznyc

KARTA INFORMACYJNA ES

Nazwa sprawy

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy

Starosta Kępiński

Kogo dotyczy

Osoby prawne i fizyczne

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI POWINNO ZAWIERAĆ:

oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,

określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,  w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego,  a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów,w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,

wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
statut szkoły lub placówki,

dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy w przypadku  szkoły podstawowej oraz ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej,  ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

zgłoszenie do pobrania*

Termin załatwienia sprawy

Organ, o którym mowa w ust. 1 ustawy dokonuje wpisu do ewidencji  w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
Opłaty
Nie pobiera się opłat
Miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-60 Kępno
Nazwa wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Edukacji i Sportu pokój 105 (I piętro)
tel. 062 7828966
Podstawa prawna
Art. 88. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie wpisu do ewidencji przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Uwagi i dodatkowe informacje

DECYZJA O ODMOWIE WPISU DO EWIDENCJI

Starosta Kępiński  wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust.4 ustawy i mimo wezwania nie nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,
statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

WYKREŚLENIE WPISU DO EWIDENCJI

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

  • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
  • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
  • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także nie wypełniane zobowiązania, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  • dokonania wpisu z naruszeniem praw,
  • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

NADANIE SZKOLE UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ

Starosta Kępiński  na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nie posiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, w przypadku szkół medycznych  - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnianiu przez szkołę warunków określonych w art. 14 ust.3 ustawy.

Kategoria: Procedura zakładania szkół i placówek niepublicznych [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
19-03-28 12:19
Bidzińska Natalia
382.55KB

Redakcja strony: Procedura zakładania szkół i placówek niepublicznycRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1315

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl