https://bip.powiatkepno.pl/jak_zalatwic_sprawe/ri-09.html
Grafika : drukuj / nie drukuj

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09)

Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (RI-09)

WYMAGANE DOKUMENTY

Załączniki:

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-630 Kępno

Wydział Architektury i Budownictwa.

Złożenie dokumentów: parter, pokój Nr 3 (Biuro Podawcze). Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego można uzyskać pod nr telefonu +48 62 78 28 945.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do użytkowania obiektu zgodnie z nowym przeznaczeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym sprawdza się kompletność zgłoszenia.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Kępińskiego.

DODATKOWE INFORMACJE

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Do użytkowania obiektu zgodnie z nowym przeznaczeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

a. wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

b. narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c. może spowodować niedopuszczalne:

PODSTAWA PRAWNA

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-05-28

Kategoria: Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (RI-09) [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Druk zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
19-05-28 09:14
Fiołka Artur
553.19KB
docx B4 - informacja uzupełniająca.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-12-28 12:53
Fiołka Artur
34.31KB
docx B3 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
16-12-28 12:53
Fiołka Artur
37.08KB
doc Uzupełnienie wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
12-01-25 08:57
Jany Małgorzata
42KB