BIP

Procedura utworzenia uczniowskiego Klubu Sportowego

KARTA INFORMACYJNA ES

 1. Nazwa sprawy:
  Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 2. Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy:
  Organem właściwym dla wszystkich uczniowskich klubów sportowych, których siedziba znajduje się na terenie powiatu kępińskiego jest Starosta Kępiński.
 3. Wymagane dokumenty:
  W Wydziale Edukacji i Sportu składa się następujące dokumenty:
  • wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych podpisany przez komitet założycielski (dostępny wzór wniosku załącznik Nr 1),
  • protokół ze zebrania założycielskiego (w zebraniu winno uczestniczyć co najmniej 15 osób),
  • listę założycieli zawierającą: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy,
  • uchwałę o powołaniu uczniowskiego klubu sportowego określającą jego nazwę i siedzibę,
  • uchwałę o upoważnieniu komitetu założycielskiego do czynności związanych z wpisem uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji,
  • uchwałę przyjmującą statut uczniowskiego klubu sportowego, który winien zawierać w szczególności:
   a) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
   b) teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
   c) cele i sposoby realizacji;
   d) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz praw i obowiązków;
   e) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienie składu oraz ich kompetencje;
   f) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał;
   g) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanowienia składek członkowskich;
   h) zasady dokonywania zmian statutu;
   i) sposób rozwiązania stowarzyszenia.
  • trzy egzemplarze statutu przyjętego uchwałą zebrania założycielskiego.
 4. Termin składania dokumentów:
  Komitet Założycielski jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni od podjęcia przez założycieli stosownych uchwał o powstaniu Klubu
 5. Opłaty:
  Wpis (wydanie decyzji administracyjnej orzekającej o wpisie) uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kępnie nie podlega opłacie skarbowej, art. 2 ust.1 lit 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.)
 6. Miejsce składania dokumentów:
  Budynek Starostwa Powiatowego w Kępnie Wydział Edukacji i Sportu
  ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
  I piętro pokój nr 105.
 7. Termin i sposób załatwienia:
  Postępowanie administracyjne w przedmiocie wpisu klubu sportowego do ewidencji uczniowskich klubów sportowych kończy się wydaniem przez Organ decyzji o wpisie lub o odmowie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
  Organ wydaje decyzję w ciągu 14 dni od dnia, w którym wnioskodawca przedstawi żądaną dokumentację.
 8. Podstawa prawna:
  a) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.);
  b) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz 210 ze zm.);
  c) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).
  d) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz.1044 ze zm.)
 9. Tryb odwoławczy:
  Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 10. Nazwa wydziału prowadzącego sprawę:
  Wydział Edukacji i Sportu
 11. Numer pokoju: 105
 12. Telefon: 062 78 28 966
 13. Informacje dodatkowe:
  Klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych. Klub sportowy wpisany do ww. ewidencji jest zobowiązany ,w terminie 14 dni od daty zmiany danych (nazwa, siedziba, adres klubu sportowego; imiona, nazwiska, funkcje osób wchodzących w skład zarządu lub komisji rewizyjnej; zmiana statutu; dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych; cel, teren działania Klubu), złożyć do organu ewidencyjnego (Starosta Kępiński)
  stosowny wniosek, tj:
  a. wniosek o wpis składu Zarządu Klubu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (Załącznik nr 2 ),
  b. wniosek o wpis składu Komisji Rewizyjnej Klubu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (Załącznik nr 3),
  c. wniosek o wpis zmiany składu Zarządu Klubu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (Załącznik nr 4),
  d. wniosek o wpis zmiany składu Komisji Rewizyjnej Klubu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (Załącznik nr 5),
  e. wniosek o wpis zmiany adresu (Załącznik nr 6 ),
  f. wniosek o wpis informacji o zmianie statutu w ewidencji uczniowskich klubów sportowych (Załącznik nr 7),
  g. wniosek o wydanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych (Załącznik nr 8),
  h. wniosek o wykreślenie z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych (Załącznik nr 9).

Kategoria: Procedura utworzenia uczniowskiego Klubu Sportowego [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Załącznik nr 9 - WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
12-01-31 09:07
Jany Małgorzata
69.54KB
doc Załącznik Nr 8 - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU Z EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
12-01-31 09:06
Jany Małgorzata
26.5KB
doc Załącznik nr 7 - WNIOSEK O WPIS INFORMACJI O ZMIANIE STATUTU W EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
12-01-31 09:06
Jany Małgorzata
23.5KB
doc Załącznik nr 6 - WNIOSEK O WPIS ZMIANY ADRESU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
12-01-31 09:06
Jany Małgorzata
28.5KB
doc Załącznik nr 5 - WNIOSEK O WPIS ZMIANY SKŁADU KOMISJI REWIZYJNEJ KLUBU W EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
12-01-31 09:05
Jany Małgorzata
26KB
doc Załącznik nr 4 - WNIOSEK O WPIS ZMIANY SKŁADU ZARZĄDU KLUBU W EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
12-01-31 09:05
Jany Małgorzata
26.5KB
doc Załącznik nr 3 - WNIOSEK O WPIS SKŁADU KOMISJI REWIZYJNEJ KLUBU W EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
12-01-31 09:02
Jany Małgorzata
26KB
doc Załącznik nr 2 - WNIOSEK O WPIS SKŁADU ZARZĄDU KLUBU W EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
12-01-31 09:02
Jany Małgorzata
27.5KB
doc Załącznik nr 1 - WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
12-01-31 09:01
Jany Małgorzata
26KB

Redakcja strony: Procedura utworzenia uczniowskiego Klubu SportowegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1443

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl