BIP

Zgłoszenie do rej. odpadów, w zakr. których posiadacz odpadów jest zwoln. z uzysk. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wpis do rejestru odpadów, w zakresie których posiadacz odpadów jest zwolniony z uzyskania zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów powinien zawierać:
  • imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów,
  • adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,
  • numer REGON,
  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania, z podaniem ich kodu,
  • oznaczenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie transportu, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,
  • wskazanie sposobu i środków transportu,
  • opis stosowanej metody odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poprzez wpisanie odpowiednich symboli R lub D.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 4 (parter) w godzinach 7:30 – 15:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 27, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918 e-mail:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis do rejestru (bezterminowo).

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - art. 33 ust. 5 /Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami/

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2012-10-22

Redakcja strony: Zgłoszenie do rej. odpadów, w zakr. których posiadacz odpadów jest zwoln. z uzysk. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1466

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl