BIP

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, na terenie Powiatu Kępińskiego, zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jeden punkt prowadzony jest przez Powiat Kępiński oraz jeden przez organizację pozarządową.

 

W punkcie prowadzonym przez Powiat udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, natomiast w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Kępiński posiada dwie lokalizacje:

 • Urząd Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów - godziny przyjęć: poniedziałki w godz. 14:00-18:00
 • Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, pokój nr 003- godziny przyjęć: wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 11:30-15:30

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez Powiat Kępiński udzielają adwokaci: Katarzyna Lipnicka-Ręk, Anna Gabryś, Urszula Ticona-Cruz i Witold Gabryś oraz radcowie prawni: Agnieszka Krupińska, Adam Grzyb i Henryk Jerzyk, wskazani odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu oraz Okręgową Izbę Radców Prawych w Poznaniu.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” posiada pięć lokalizacji:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie, Perzów 77a, 63-642 Perzów - godziny przyjęć: poniedziałki w godz. 8:00-12:30*
 • Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska - godziny przyjęć: wtorki w godz. 7:30-12:00*
 • Urząd Gminy w Rychtalu, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal - godziny przyjęć: środy w godz. 11:30-15:30*
 • Urząd Gminy w Bralinie, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin - godziny przyjęć: czwartki w godz. 11:00-15.30*
 • Urząd Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica - godziny przyjęć: piątki w godz. 7:30-12:00*

  * w każdej z w/w lokalizacji w ustalonych dniach miesiąca udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna,         z takim wyjątkiem, iż w każdy drugi poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek miesiąca w w/w lokalizacjach świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

  Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielają adwokaci oraz radcowie prawni, natomiast nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielają doradcy obywatelscy.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób      w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.                                       Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa pisemne oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób          w ciągu ostatniego roku.                                                                                                                                                                Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym, w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • nieodpłatnej mediacji;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu       w postępowaniu sądowym lub o ustanowieniu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania              i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia                     w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • porady dla osób zadłużonych;
 • porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,    w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja NIE OBEJMUJE spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Redakcja strony: Nieodpłatna pomoc prawnaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2225

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl