przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Tryb małych zleceń

Tryb małych zleceń to możliwość realizacji zadania publicznego bez konieczności przechodzenia procedur otwartego konkursu ofert.

Składanie ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz o Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)

Rekomenduje się składanie ofert w formie elektronicznej przy użyciu narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej http://www.witkac.pl), które odbywa się dwuetapowo poprzez:

  1. wypełnienie i złożenie oferty za pomocą generatora wniosków on-line zamieszczonego na stronie: www.witkac.pl; wypełniając ofertę należy stosować się do instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej www.witkac.pl.
  2. dostarczenie oferty wygenerowanej z systemu, wydrukowanej i podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta do Biura Podawczego w Starostwie Powiatowym w Kępnie w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia oferty w systemie Witkac.pl

Każdy Wnioskodawca, który wypełni i złoży ofertę w generatorze, otrzyma na adres email, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku. W przypadku nieotrzymania takiej informacji w ciągu 2 dni od dnia wysłania wniosku, należy pilnie skontaktować się w tej sprawie z pracownikiem obsługującym konkurs, gdyż może zajść sytuacja, iż wniosek z bliżej nieokreślonych powodów nie został zapisany w bazie danych.

Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego oferenci składają w w/w sposób.

Oferta musi spełniać wszystkie warunki ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Charakterystyka projektów składanych w ramach procedury Trybu małych zleceń:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  3. łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  4. zadanie publiczne musi mieć charakter lokalny lub regionalny i wpisywać się w priorytetowe zadania publiczne Powiatu Kępińskiego, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom, a wynikają z Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  5. o przyznaniu środków finansowych w ramach Trybu małych zleceń decyduje Zarząd Powiatu Kępińskiego, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Zastrzega się możliwość odrzucenia oferty poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w budżecie zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

 

Kategoria: Tryb małych zleceń - 2021 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera - oferta pozakonkursowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
21-08-11 13:39 Magot-Wołk Diana 2.52MB
pdf Fundacja Ewy Johansen Talent - oferta pozakonkursowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
21-08-11 13:38 Magot-Wołk Diana 6.11MB
pdf Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński - oferta pozakonkursowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
21-08-02 15:10 Magot-Wołk Diana 346.96KB
pdf Klub Modelarzy BSP Latamy dronami - oferta pozakonkursowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
21-07-15 13:40 Magot-Wołk Diana 4.43MB
pdf Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny z Bralina - oferta pozakonkursowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
21-07-09 09:25 Magot-Wołk Diana 2.89MB
pdf Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie - oferta pozakonkursowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
21-06-01 10:14 Magot-Wołk Diana 356.19KB

Kategoria: Tryb małych zleceń - 2020 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Kępiński Klub Amazonki - oferta pozakonkursowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
20-09-24 15:17 Magot-Wołk Diana 0.92MB

Kategoria: Tryb małych zleceń - 2019 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Jesteśmy dla Ciebie - oferta pozakonkursowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
19-04-03 12:13 Magot-Wołk Diana 376.36KB
pdf Uniwersytet Trzeciego Wieku - oferta pozakonkursowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
19-05-21 13:40 Magot-Wołk Diana 454.55KB
pdf Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów - oferta pozakonkursowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
19-05-21 13:42 Magot-Wołk Diana 465.49KB

Kategoria: Tryb małych zleceń - 2018 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Jesteśmy dla Ciebie - oferta pozakonkursowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
18-03-12 14:52 Frączek Krzysztof 429.68KB
pdf Fundacja F-XXI - oferta pozakonkursowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
18-03-12 14:51 Frączek Krzysztof 306.23KB

Kategoria: Tryb małych zleceń - 2017 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Oferta Jesteśmy dla Ciebie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
17-02-23 15:02 Wiśniewska-Szydlik Karolina 279.64KB

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 867
14-07-29 15:29 Białek Włodzimierz 1.05MB
pdf Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego z pominieciem otwartego konkursu ofert - Ochotnicza Straż Pożarna w Biadaszkach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 948
14-06-05 08:51 Białek Włodzimierz 487.05KB
pdf Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Towarzystwo Społeczne TILIA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1006
14-04-18 12:17 Białek Włodzimierz 660.9KB

Rejestr zmian strony Tryb małych zleceń

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Magot-Wołk Diana 2022-08-18 12:26:26
Aktualizacja publikacji
Magot-Wołk Diana 2022-08-18 12:26:30
Wytworzenie publikacji
Magot-Wołk Diana 2022-08-18 12:26:26
Zatwierdzenie
Magot-Wołk Diana 2022-08-18 12:26:26
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
2936

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl