BIP

Likwidacja stowarzyszenia zwykłego/klubu sportowego

Likwidacja stowarzyszenia polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu z ewidencji Starosty po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Jeżeli członkowie stowarzyszenia postanowili zlikwidować stowarzyszenie i zakończyć swoją działalność powinni na walnym zebraniu członków:

  • podjąć uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia zgodnie z zapisami regulaminu,
  • sporządzić protokół z zebrania,
  • sporządzić listę obecności członków stowarzyszenia na zebraniu.

Uchwała powinna określać:

  • datę rozwiązania, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji,
  • cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego stowarzyszenia. Majątek likwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania członków (zebrania delegatów) o likwidacji stowarzyszenia. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia (art. 38, 39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
  • imiennie likwidatora, (jednakże w przypadku braku takiego wskazania w uchwale i regulaminie likwidatorami są członkowie Zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia likwidator:

  1. Pisemnie zawiadamia Starostę Kępińskiego o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia oraz dołącza protokół z walnego zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia i listą obecności;
  2. Podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (informację taką w formie ogłoszenia można też złożyć Staroście wraz z ww. dokumentami. Zostanie ona wywieszona na tablicach Starostwa na okres 14 dni)

Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego likwidator składa:

  1. Wniosek do Starosty Kępińskiego o wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji,
  2. Sprawozdanie finansowe – za okres bieżącego roku do dnia likwidacji

Wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji prowadzonej przez Starostę nastąpi dopiero po zakończeniu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia. Starosta powiadomi o tym pisemnie likwidatora.

INFORMACJE DODATKOWE:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

 

MIEJSCE REJESTRACJI I LIKWIDACJI:

Starostwo Powiatowe w Kępnie
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
ul. Kościuszki 5

pokój nr 202, tel. 62 78 28 934

Kategoria: Likwidacja stowarzyszenia zwykłego/klubu sportowego [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
docx Wniosek o dokonanie skreślenia z ewidencji.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-01-28 14:05
Nawrot Katarzyna
12.99KB
docx Ogłoszenie w sprawie likwidacji.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-01-28 13:59
Nawrot Katarzyna
11.94KB
docx Zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-01-28 12:50
Nawrot Katarzyna
12.79KB

Redakcja strony: Likwidacja stowarzyszenia zwykłego/klubu sportowegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 513

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl