przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej i gminnej

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zatwierdzenie projektu stałej/czasowej organizacji ruchu (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • Projekt organizacji ruchu (co najmniej 2 egzemplarze)
 • Do przedstawionego celem zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:
  a) komendanta Policji:
     - komendanta powiatowego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową;
     - komendanta wojewódzkiego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką;
  b) zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;
  c) organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdami;
 • Oświadczenie projektanta do złożenia projektu w imieniu i na zlecenie inwestora (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 1. Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
  a) lokalizacje istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko nowej organizacji ruchu,
  b) parametry geometrii drogi;
 3. Program sygnalizacyjny i obliczenia przepustowości drogi – tylko w przypadku projektu zatwierdzającego sygnalizację świetlną;
 4. Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektów zawierających znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na uch drogowy;
 5. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu zawiązanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 6. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 7. Nazwisko i podpis projektanta.

Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:

 1. dołączenia do projektu organizacji ruchu:
  a) profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
  b) danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej,
 2. złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu, parter pokój nr 005

 • poniedziałek: 9:15 - 17:00
 • wtorek - środa: 8:00 - 14:30
 • czwartek: 9:15 - 17:00
 • piątek: 8:00 - 14:30

Złożenie dokumentów: parter (Biuro Podawcze) pokój nr 003. Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu można uzyskać pod nr telefonu 62 78 28 906.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 60 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Projekt zostaje zatwierdzony, odesłany w celu wprowadzenia poprawek lub odrzucony.

OPŁATY

 • Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
 • W wypadku zastępowania wnioskodawcy przez pełnomocnika - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

TRYB ODWOŁAWCZY

W sprawie nie przysługuje odwołanie.

DODATKOWE INFORMACJE

Na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, jednostka wprowadzająca organizację zobowiązana jest zawiadomić o tym:

 • organ zarządzający ruchem,
 • zarząd dróg,
 • właściwego komendanta Policji.

(Wzór zawiadomienia dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 450)
 • Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 784 z późn. zm.)
 • Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2311)
 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2310)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376)

Kategoria: Zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej i gminnej [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek - zmiana organizacji ruchu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3476
17-05-07 22:18 Białek Włodzimierz 44.77KB
pdf Oświadczenie - zmiana organizacji ruchu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 537
17-05-07 22:17 Białek Włodzimierz 27.88KB
pdf Zawiadomienie - zmiana organizacji ruchu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 595
17-05-07 22:08 Białek Włodzimierz 36.22KB
pdf Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 987
19-04-17 09:04 Możdżanowska Milena 659.51KB

Rejestr zmian strony Zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej i gminnej

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Białek Włodzimierz 2017-05-07 21:02:03
Aktualizacja publikacji
Rosielewska Justyna 2024-05-13 13:54:55
Wytworzenie publikacji
Rosielewska Justyna 2024-05-13 13:54:52
Zatwierdzenie
Rosielewska Justyna 2024-05-13 13:54:52
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
4062

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl