BIP

Zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej i gminnej

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zatwierdzenie projektu stałej/czasowej organizacji ruchu (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • Projekt organizacji ruchu (co najmniej 2 egzemplarze)
 • Do przedstawionego celem zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:
  a) komendanta Policji:
     - komendanta powiatowego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową;
     - komendanta wojewódzkiego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką;
  b) zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;
  c) organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdami;
 • Oświadczenie projektanta do złożenia projektu w imieniu i na zlecenie inwestora (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 1. Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
  a) lokalizacje istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko nowej organizacji ruchu,
  b) parametry geometrii drogi;
 3. Program sygnalizacyjny i obliczenia przepustowości drogi – tylko w przypadku projektu zatwierdzającego sygnalizację świetlną;
 4. Projekt organizacji ruchu dotyczący sygnalizacji świetlnej powinien zawierać co najmniej:
  a) opis techniczny;
  b) plan sytuacyjny w skali nie mniejszej niż 1:500 z organizacją ruchu i rozmieszczeniem sygnalizatorów;
  c) dane o ruchu stanowiące podstawę opracowania projektu sygnalizacji, tj. natężenie ruchu oraz strukturę rodzajową i kierunkową;
  d) schemat podstawowych faz ruchu;
  e) minimalne czasy międzyzielone dla strumieni kolizyjnych;
  f) wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych;
  g) programy sygnalizacji wraz z harmonogramem ich pracy;
  h) określenie minimalnych i maksymalnych wartości sygnałów zielonych w sygnalizacji akomodacyjnej;
  i) obliczenia przepustowości;
  j) plany sygnalizacji i wykresy koordynacji, jeżeli projekt dotyczy sygnalizacji skoordynowanej.
 5. Ponadto w sygnalizacji akomodacyjnej lub acyklicznej projekt musi zawierać:
  a) algorytm sterowania;
  b) określenie minimalnych i maksymalnych wartości sygnałów zielonych w grupach poddanych akomodacji;
  c) określenie zależności grup akomodowanych detektorów ruchu.
 6. Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektów zawierających znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na uch drogowy;
 7. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu zawiązanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 8. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 9. Nazwisko i podpis projektanta.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu, parter pokój nr 005

 • poniedziałek - 8:00 - 15:30
 • wtorek - środa - 8:00 - 14:30
 • czwartek - 8:00 - 15:30
 • piątek - 8:00 - 14:30

Złożenie dokumentów: parter (Biuro Podawcze) pokój nr 003. Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu można uzyskać pod nr telefonu 62 78 28 906.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zatwierdzenie przedłożonego projektu organizacji ruchu.

OPŁATY

----------------

DODATKOWE INFORMACJE

Na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, jednostka wprowadzająca organizację zobowiązana jest zawiadomić o tym:

 • organ zarządzający ruchem,
 • zarząd dróg,
 • właściwego komendanta Policji.

(Wzór zawiadomienia dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 784 z późn. zm.)
 • Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2311)
 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2310)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2068)

Kategoria: Zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej i gminnej [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek - zmiana organizacji ruchu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 833
17-05-07 22:18
Białek Włodzimierz
44.77KB
pdf Oświadczenie - zmiana organizacji ruchu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
17-05-07 22:17
Białek Włodzimierz
27.88KB
pdf Zawiadomienie - zmiana organizacji ruchu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
17-05-07 22:08
Białek Włodzimierz
36.22KB
pdf Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
19-04-17 09:04
Możdżanowska Milena
659.51KB

Redakcja strony: Zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej i gminnejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2145

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl