przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Uchwały Rady

Kategoria: Uchwały Rady Powiatu 2018 [ 44 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 284. Uchwała Nr XLVII-284-2018 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
18-10-25 12:55 Kempińska Izabela 465.92KB
pdf 283. Uchwała Nr XLVII-283-2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
18-10-25 12:54 Kempińska Izabela 464.6KB
pdf 282. Uchwała Nr XLVII-282-2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2019;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
18-10-25 12:53 Kempińska Izabela 446.47KB
pdf 281. Uchwała Nr XLVII-281-2018 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
18-10-25 12:53 Kempińska Izabela 731.7KB
pdf 280. Uchwała Nr XLVII-280-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
18-10-25 12:49 Kempińska Izabela 661.2KB
pdf 279. Uchwała Nr XLVII-279-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 - 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
18-10-25 12:47 Kempińska Izabela 723.26KB
pdf 278. Uchwała Nr XLVI-278-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/89/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kępińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
18-10-05 14:49 Kempińska Izabela 768.85KB
pdf 277. Uchwała Nr XLVI-277-2018 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 563
18-10-05 14:48 Kempińska Izabela 2.6MB
pdf 276. Uchwała Nr XLVI-276-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
18-10-05 14:47 Kempińska Izabela 310.06KB
pdf 275.Uchwała Nr XLVI-275-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
18-10-05 14:46 Kempińska Izabela 672.83KB
pdf 274. Uchwała Nr XLVI-274-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 - 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
18-10-05 14:45 Kempińska Izabela 739.25KB
pdf 273. Uchwała Nr XLV-273-2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
18-09-06 14:06 Kempińska Izabela 301.27KB
pdf 272. Uchwała Nr XLV-272-2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części – łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia w całości od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
18-09-06 14:05 Kempińska Izabela 252.34KB
pdf 271. Uchwała Nr XLV-271-2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/248/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2018r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
18-09-06 14:02 Kempińska Izabela 177.96KB
pdf 270. Uchwała Nr XLV-270-2018 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
18-09-06 13:57 Kempińska Izabela 297.36KB
pdf 269. Uchwała Nr XLV-269-2018 w sprawie przekazania skargi według właściwości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
18-09-06 13:55 Kempińska Izabela 95.64KB
pdf 268. Uchwała Nr XLV-268-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
18-09-06 13:53 Kempińska Izabela 597.85KB
pdf 267.Uchwała Nr XLV-267-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
18-09-06 08:12 Kempińska Izabela 711.98KB
pdf 266. Uchwała Nr XLIV-266-2018 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu - Starosty Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
18-07-03 09:09 Kempińska Izabela 220.75KB
pdf 265. Uchwała Nr XLIV-265-2018 w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
18-07-03 09:08 Kempińska Izabela 277.07KB
pdf 264. Uchwała Nr XLIV-264-2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2017 rok;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
18-07-03 09:07 Kempińska Izabela 3.24MB
pdf 263. Uchwała Nr XLIV-263-2018 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
18-07-03 09:07 Kempińska Izabela 216.31KB
pdf 262. Uchwała Nr XLIV-262-2018 uchwała zmieniająca uchwałę Nr II/8/2010 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
18-07-03 09:06 Kempińska Izabela 303.68KB
pdf 261. Uchwała Nr XLIV-261-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
18-07-03 09:05 Kempińska Izabela 567.52KB
pdf 260. Uchwała Nr XLIV-260-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
18-07-03 09:04 Kempińska Izabela 721.13KB
pdf 259. Uchwała Nr XLIII-259-2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
18-06-07 14:38 Kempińska Izabela 207.52KB
pdf 258. Uchwała Nr XLIII-258-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
18-06-07 14:34 Kempińska Izabela 197.75KB
pdf 257. Uchwała Nr XLIII-257-2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
18-06-07 14:33 Kempińska Izabela 446.04KB
pdf 256. Uchwała Nr XLIII-256-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
18-06-07 14:31 Kempińska Izabela 764.94KB
pdf 255. Uchwała Nr XLIII-255-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
18-06-07 14:29 Kempińska Izabela 650.87KB
pdf 254. Uchwała Nr XLII-254-2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
18-04-30 15:06 Kempińska Izabela 290.03KB
pdf 253. Uchwała Nr XLII-253-2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
18-04-30 15:05 Kempińska Izabela 212.94KB
pdf 252. Uchwała Nr XLII-252-2018 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
18-04-30 15:04 Kempińska Izabela 8.58MB
pdf 251. Uchwała nr XLII-251-2018 w sprawieprzyjęcia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019” za okres 2015 – 2016;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
18-04-30 15:02 Kempińska Izabela 1MB
pdf 250. Uchwała Nr XLII-250-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
18-04-30 14:49 Kempińska Izabela 330.27KB
pdf 249. Uchwała Nr XLII-249-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
18-04-30 14:48 Kempińska Izabela 624.04KB
pdf 248. Uchwała Nr XLI-248-2018 w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F R O N przypadające według algorytmu w 2018 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
18-04-04 08:20 Kempińska Izabela 126.81KB
pdf 247. Uchwała Nr XLI-247-2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
18-04-04 08:19 Kempińska Izabela 201.77KB
pdf 246. Uchwała Nr XLI-246-2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
18-04-04 08:19 Kempińska Izabela 216.63KB
pdf 245. Uchwała Nr XLI-245-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
18-04-04 08:18 Kempińska Izabela 661.78KB
pdf 244. Uchwała Nr XLI-244-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 – 2028
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
18-04-04 08:17 Kempińska Izabela 735.29KB
pdf 243. Uchwała Nr XL-243-2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
18-03-09 10:15 Kempińska Izabela 394.71KB
pdf 242. Uchwała Nr XL-242-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 – 2028
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
18-03-09 10:14 Kempińska Izabela 620.47KB
pdf 241. Uchwała Nr XXXIX-241-2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
18-01-17 07:43 Kempińska Izabela 513.14KB

Kategoria: Uchwały Rady Powiatu 2017 [ 83 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 240. Uchwała Nr XXXVIII-240-2017 w sprawie a) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/199/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na cele publiczne prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w administrowaniu ANRSP Oddział Terenowy w Poznaniu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
18-01-05 14:29 Kempińska Izabela 352.57KB
pdf 239. Uchwała Nr XXXVIII-239-2017 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
18-01-05 14:27 Kempińska Izabela 350.65KB
pdf 238. Uchwała Nr XXXVIII-238-2017 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
18-01-05 14:21 Kempińska Izabela 209.21KB
pdf 237. Uchwała Nr XXXVIII-237-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
18-01-05 14:20 Kempińska Izabela 272.64KB
pdf 236. Uchwała Nr XXXVIII-236-2017 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
18-01-05 14:19 Kempińska Izabela 222.4KB
pdf 235. Uchwała Nr XXXVIII-235-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
18-01-05 14:19 Kempińska Izabela 606.98KB
pdf 234. Uchwała Nr XXXVIII-234-2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2018 rok;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
18-01-05 14:18 Kempińska Izabela 413.91KB
pdf 233. Uchwała Nr XXXVIII-233-2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2018 rok;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
18-01-05 14:16 Kempińska Izabela 222.43KB
pdf 232. Uchwała Nr XXXVIII-232-2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kępińskiego na 2018 rok;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
18-01-05 14:15 Kempińska Izabela 216.63KB
pdf 231. Uchwała Nr XXXVII-231-2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/174/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
17-12-29 11:10 Kempińska Izabela 580.19KB
pdf 230. Uchwała Nr XXXVII-230-2017 w sprawie przekazania skargi na działalność Starosty Kępińskiego zgodnie z właściwością;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
17-12-29 10:57 Kempińska Izabela 469.76KB
pdf 229. Uchwała Nr XXXVII-229-2017 w sprawie budżetu powiatu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
17-12-29 10:54 Kempińska Izabela 1.46MB
pdf 228. Uchwała Nr XXXVII-228-2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018-2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
17-12-29 10:54 Kempińska Izabela 1.08MB
pdf 227. Uchwała Nr XXXVII-227-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
17-12-29 10:52 Kempińska Izabela 847.85KB
pdf 226. Uchwała Nr XXXVII-226-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 oku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
17-12-29 10:23 Kempińska Izabela 871.99KB
pdf 225. Uchwała Nr XXXVI-225-2017 w sprawie udzielenia pomocy Gminie Łęka Opatowska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
17-12-04 11:54 Kempińska Izabela 266.93KB
pdf 224. Uchwała Nr XXXVI-224-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
17-12-04 11:54 Kempińska Izabela 267.6KB
pdf 223. Uchwała Nr XXXVI-223-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
17-12-04 11:53 Kempińska Izabela 270.63KB
pdf 222. Uchwała Nr XXXVI-223-2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/174/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F RO N przypadające według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
17-12-04 11:52 Kempińska Izabela 270.63KB
pdf 221. Uchwała Nr XXXVI-221-2017 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Baranów zadania zarządzania drogą powiatową Nr 5695 P w miejscowości Słupia pod Kępnem;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
17-12-04 11:50 Kempińska Izabela 349.36KB
pdf 220. Uchwała Nr XXXVI-220-2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
17-12-04 11:49 Kempińska Izabela 373.76KB
pdf 219. Uchwała Nr XXXVI-219-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu na usuwanie skutków nawałnicy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
17-12-04 11:43 Kempińska Izabela 199.63KB
pdf 218. Uchwała Nr XXXVI-218-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
17-12-04 11:42 Kempińska Izabela 819.89KB
pdf 217. Uchwała Nr XXXVI-217-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
17-12-04 11:41 Kempińska Izabela 663.46KB
pdf 216. Uchwała Nr XXXV-216-2017 w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
17-11-07 12:46 Kempińska Izabela 430.92KB
pdf 215. Uchwała Nr XXXV-215-2017 uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XI/91/99 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 listopada 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Powiecie Kępińskim Społecznej Straży Rybackiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
17-11-07 12:40 Kempińska Izabela 406.78KB
pdf 214. Uchwała Nr XXXV-214-2017 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
17-11-07 12:38 Kempińska Izabela 433.88KB
pdf 213. Uchwała Nr XXXV-213-2017 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
17-11-07 12:37 Kempińska Izabela 2.84MB
pdf 212. Uchwała Nr XXXV-212-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Kępnie w Szkołę Policealną Nr 2 w Kępnie;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
17-11-07 12:00 Kempińska Izabela 203.38KB
pdf 211. Uchwała Nr XXXV-211-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kępnie w Branżową Szkołę I stopnia w Kępnie;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
17-11-07 11:59 Kempińska Izabela 202.24KB
pdf 210. Uchwała Nr XXXV-210-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Słupi pod Kępnem w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Słupi pod Kępnem;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
17-11-07 11:58 Kempińska Izabela 201.49KB
pdf 209. Uchwała Nr XXXV-209-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Słupi pod Kępnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Słupi pod Kępnem;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
17-11-07 11:56 Kempińska Izabela 201.36KB
pdf 208. Uchwała Nr XXXV-208-2017 w sprawie c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na usuwanie skutków nawałnicy;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
17-11-07 11:55 Kempińska Izabela 197.68KB
pdf 207. Uchwała Nr XXXV-207-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
17-11-07 11:54 Kempińska Izabela 882.06KB
pdf 206. Uchwala_Nr_XXXV-206-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
17-11-07 11:53 Kempińska Izabela 732.48KB
pdf 205. Uchwała Nr XXXIV-205-2017 w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Powiecie Kępińskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
17-10-03 11:24 Kempińska Izabela 399.65KB
pdf 204. Uchwała Nr XXXIV-204-2017 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
17-10-03 11:23 Kempińska Izabela 454.26KB
pdf 203. Uchwała Nr XXXIV-203-2017 w sprawie przekazania skargi na działalność Starosty Kępińskiego zgodnie z właściwością;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 748
17-10-09 15:02 Kempińska Izabela 576.52KB
pdf 202. Uchwała Nr XXXIV-202-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
17-10-03 11:17 Kempińska Izabela 603.82KB
pdf 201. Uchwała Nr XXXIV-201-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
17-10-03 11:16 Kempińska Izabela 677.95KB
pdf 200. Uchwała Nr XXXIII/200/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 517
17-08-17 08:37 Kempińska Izabela 55.3KB
pdf 199. Uchwała Nr XXXIII/199/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na cele publiczne prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w administrowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
17-08-17 08:36 Kempińska Izabela 54.2KB
pdf 198. Uchwała Nr XXXIII-198-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
17-08-17 08:34 Kempińska Izabela 428.01KB
pdf 197.Uchwała Nr XXXIII-197-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia WIeloletniej Prognozy FInansowej Powiatu Kępińskiergo na lata 2017-2028.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
17-08-17 08:32 Kempińska Izabela 665.89KB
pdf 196. Uchwała Nr XXXIII-196-2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w latach 2017-2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
17-08-17 07:48 Kempińska Izabela 36.04KB
pdf 195. Uchwała Nr XXXII-195-2017 w sprawie wystąpienia Powiatu Kępińskiego ze Spółdzielni Socjalnej „Jaśmin”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
17-07-06 11:59 Kempińska Izabela 266.69KB
pdf 194. Uchwała Nr XXXII-194-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
17-07-06 11:58 Kempińska Izabela 345.45KB
pdf 193. Uchwała Nr XXXII-193-2017 w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej za 2016 rok;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
17-07-06 11:57 Kempińska Izabela 269.37KB
pdf 192. Uchwała Nr XXXII-192-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu finansowego,w tym inwestycyjnego SPZOZ w Kępnie za 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
17-07-06 11:56 Kempińska Izabela 3.56MB
pdf 191. Uchwała Nr XXXII-191-2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Kępiński w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcinica;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
17-07-06 11:54 Kempińska Izabela 437.35KB
pdf 190. Uchwała Nr XXXII-190-2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Kępiński w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępno;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
17-07-06 11:54 Kempińska Izabela 433.03KB
pdf 189. Uchwała Nr XXXII-189-2017 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
17-07-06 11:53 Kempińska Izabela 219.5KB
pdf 188. Uchwała Nr XXXII-188-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
17-07-06 11:52 Kempińska Izabela 0.94MB
pdf 187. Uchwała Nr XXXII-187-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
17-07-06 11:51 Kempińska Izabela 659.22KB
pdf 186. Uchwała Nr XXXI-186-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w latach 2017-2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
17-06-07 07:34 Kempińska Izabela 205.13KB
pdf 185. Uchwała Nr XXXI-185-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
17-06-07 07:33 Kempińska Izabela 591.99KB
pdf 184. Uchwała Nr XXXI-184-2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
17-06-07 07:32 Kempińska Izabela 748.29KB
pdf 183. Uchwała Nr XXXI-183-2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
17-06-07 07:31 Kempińska Izabela 211.25KB
pdf 182. Uchwała Nr XXXI-182-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
17-06-07 07:29 Kempińska Izabela 198.5KB
pdf 181. Uchwała Nr XXX-181-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kępno.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
17-05-05 14:54 Kempińska Izabela 267.57KB
pdf 180. Uchwała Nr XXX-180-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
17-05-05 14:53 Kempińska Izabela 268.2KB
pdf 179. Uchwała Nr XXX-179-2017 w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 660
17-05-05 14:53 Kempińska Izabela 360.58KB
pdf 178. Uchwała Nr XXX-178-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
17-05-05 14:52 Kempińska Izabela 1.09MB
pdf 177. Uchwała Nr XXX-177-2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
17-05-05 14:51 Kempińska Izabela 710.73KB
pdf 176. Uchwała Nr XXIX-176-2017 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
17-03-31 07:46 Kempińska Izabela 292.98KB
pdf 175. Uchwała Nr XXIX-175-2017 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
17-03-31 07:45 Kempińska Izabela 209.97KB
pdf 174. Uchwała Nr XXIX-174-2017 w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
17-03-31 07:44 Kempińska Izabela 128.78KB
pdf 173. Uchwała Nr XXIX-173-2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
17-03-31 07:43 Kempińska Izabela 433.76KB
pdf 172. Uchwała Nr XXIX-172-2017 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
17-03-31 07:42 Kempińska Izabela 2.98MB
pdf 171. Uchwała NR XXIX-171-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
17-03-31 07:40 Kempińska Izabela 243.88KB
pdf 170. Uchwała Nr XXIX-170-2017 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kępnie;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
17-03-31 07:39 Kempińska Izabela 207.48KB
pdf 169. chwała Nr XXIX-169-2017 w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kępnie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
17-03-31 07:38 Kempińska Izabela 338.45KB
pdf 168.Uchwała Nr XXIX-168-2017 w sprawie przekazania skargi na działalność Starosty Kępińskiego zgodnie z właściwością.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
17-03-31 07:37 Kempińska Izabela 290.67KB
pdf 167. Uchwała Nr XXIX-167-2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
17-03-31 07:33 Kempińska Izabela 210.86KB
pdf 166. Uchwała Nr XXIX-166-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 390
17-03-31 07:32 Kempińska Izabela 610.9KB
pdf 165. Uchwała Nr XXIX-165-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
17-03-31 07:30 Kempińska Izabela 680.66KB
pdf 164. Uchwała Nr XXVIII-164-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 518
17-02-28 10:13 Kempińska Izabela 596.88KB
pdf 163. Uchwała Nr XXVIII-163-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
17-02-28 10:11 Kempińska Izabela 579.36KB
pdf 162. Uchwała Nr XXVIII-162-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
17-02-28 10:10 Kempińska Izabela 621.36KB
pdf 161. Uchwała Nr XXVII-161-2017 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kępnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
17-01-30 10:00 Kempińska Izabela 208.38KB
pdf 160. Uchwała Nr XXVII-160-2017.w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 625
17-01-30 09:59 Kempińska Izabela 324.02KB
pdf 159. Uchwała Nr XXVII-159-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
17-01-30 09:49 Kempińska Izabela 593.24KB
pdf 158. Uchwała Nr XXVI-158-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
17-01-30 09:30 Kempińska Izabela 665.37KB

Kategoria: Uchwały Rady Powiatu 2016 [ 73 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 157. Uchwała Nr XXVI-157-2016 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
17-01-04 09:21 Kempińska Izabela 223.25KB
pdf 156. Uchwała Nr XXVI-156-2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
17-01-04 09:19 Kempińska Izabela 684.13KB
pdf 155. Uchwała Nr XXVI-155-2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
17-01-04 08:32 Kempińska Izabela 307KB
pdf 154. Uchwała Nr XXVI-154-2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
17-01-04 08:31 Kempińska Izabela 225.37KB
pdf 153. Uchwała Nr XXVI-153-2016 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kępińskiego na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
17-01-04 08:30 Kempińska Izabela 218.5KB
pdf 152. Uchwała Nr XXV-152-2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/102/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2016 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
17-01-04 08:26 Kempińska Izabela 160.99KB
pdf 151. Uchwała Nr XXV-151-2016 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego pt. „W rodzinie siła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zawarcia z Gminą Kępno, Gminą Trzcinica i organizacją pozarządową, jako partnerem spoza sektora finansów publicznych, umowy partnerskiej o współpracy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
17-01-04 08:25 Kempińska Izabela 424.64KB
pdf 150. Uchwała Nr XXV-150-2016 w sprawie budżetu powiatu na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
17-01-04 08:08 Kempińska Izabela 4.26MB
pdf 149. Uchwała Nr XXV-149-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
17-01-04 08:08 Kempińska Izabela 1.19MB
pdf 148. Uchwała Nr XXV-148-2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
17-01-04 08:07 Kempińska Izabela 1.86MB
pdf 147. Uchwała Nr XXV-147-2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowek Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
17-01-04 08:04 Kempińska Izabela 684.67KB
pdf 146. Uchwała Nr XXIV-146-2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/102/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2016 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
16-12-06 11:01 Kempińska Izabela 167.14KB
pdf 145. Uchwała Nr XXIV-145-2016 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
16-12-06 10:58 Kempińska Izabela 209.3KB
pdf 144.Uchwała nr XXIV-144-2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
16-12-06 10:57 Kempińska Izabela 428.86KB
pdf 143. Uchwała Nr XXIV-143-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 425
16-12-06 10:56 Kempińska Izabela 282.12KB
pdf 142. Uchwała Nr XXIV-142-2016 wniesienia skargi do WSA w Poznaniu na uchwałę Nr 21/1140/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 03 listopada 2016 r. stwierdzającą nieważność uchwały Nr XXII/130/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie następczego wyrażenia zgody na zawarcie umów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 491
16-12-06 10:55 Kempińska Izabela 158.08KB
pdf 141.Uchwała Nr XXIV-141-2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
16-12-06 10:54 Kempińska Izabela 1.03MB
pdf 140. Uchwała Nr XXIV-140-2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
16-12-06 10:53 Kempińska Izabela 726.25KB
pdf 132. Uchwała Nr XXIII-132-2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
16-10-28 13:31 Kempińska Izabela 665.76KB
pdf 133. Uchwała Nr XXIII-133-2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
16-10-28 13:20 Kempińska Izabela 475.25KB
pdf 139. Uchwała Nr XXIII-139-2016 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Liderzy Kępińskiego rynku pracy”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
16-10-28 12:50 Kempińska Izabela 289.21KB
pdf 138. Uchwała Nr XXIII-138-2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/89/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kępińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
16-10-28 12:49 Kempińska Izabela 386.85KB
pdf 137. Uchwała Nr XXIII-137-2016 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
16-10-28 14:01 Kempińska Izabela 433.94KB
pdf 136. Uchwała Nr XXIII-136-2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
16-10-28 12:48 Kempińska Izabela 368.71KB
pdf 135. Uchwała Nr XXIII-135-2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
16-10-28 12:47 Kempińska Izabela 272.88KB
pdf 134. Uchwała Nr XXIII-134-2016 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kępińskiego dla Województwa Wielkopolskiego na realizację w latach 2017 i 2018 projektu p.n. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
16-10-28 12:46 Kempińska Izabela 206.14KB
pdf 131. Uchwała Nr XXII-131-2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
16-09-28 12:53 Kempińska Izabela 333.18KB
pdf 130. Uchwała Nr XXII-130-2016 w sprawie następczego wyrażenia zgody na zawarcie umów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
16-09-28 12:52 Kempińska Izabela 212.27KB
pdf 129. Uchwała Nr XXII-129-2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/102/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2016 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
16-09-28 12:51 Kempińska Izabela 140.54KB
pdf 128. Uchwała Nr XXII-128-2016 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r.;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
16-09-28 12:50 Kempińska Izabela 303.94KB
pdf 127. Uchwała Nr XXII-127-2016 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
16-09-28 12:55 Kempińska Izabela 565.26KB
pdf 126. Uchwała Nr XXII-126-2016 w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kępińskiego” ;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
16-09-28 12:55 Kempińska Izabela 4.43MB
pdf 125. Uchwała Nr XXII-125-2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 479
16-09-28 12:47 Kempińska Izabela 607.28KB
pdf 124. Uchwała Nr XXI-124-2016 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XVI/88/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
16-09-05 09:08 Kempińska Izabela 281.52KB
pdf 123. Uchwała Nr XXI-123-2016 w sprawie przekazania Gminie Kępno zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr P5677P od skrzyżowania z drogą gminną nr G859642P do skrzyżowania z drogą gminną nr G859653P
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
16-09-05 09:07 Kempińska Izabela 289.46KB
pdf 122. Uchwała Nr XXI-122-2016 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kępińskiego dla Gminy Kępno na wykonanie w 2017 r. zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa drogi gminnej Olszowa – Kierzno” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
16-09-05 09:05 Kempińska Izabela 202.67KB
pdf 121. Uchwała Nr XXI-121-2016 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kępińskiego dla Gminy Baranów na wykonanie w 2017 r. zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń – Słupia pod Kępnem” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
16-09-05 09:04 Kempińska Izabela 283.13KB
pdf 120. Uchwała Nr XXI-120-2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
16-09-05 09:03 Kempińska Izabela 743.92KB
pdf 119. Uchwała Nr XXI-119-2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie FInansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
16-09-05 09:02 Kempińska Izabela 657.65KB
pdf 118. Uchwała Nr XX-118-2016 zmieniającą uchwałę Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie na kadencję 2015-2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
16-07-06 07:50 Kempińska Izabela 203.99KB
pdf 117. Uchwała Nr XX-117-2016 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego PU P w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kępińskim (II)”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
16-07-06 07:49 Kempińska Izabela 285.74KB
pdf 116. Uchwała Nr XX-116-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 543
16-07-07 08:34 Kempińska Izabela 26.59MB
pdf 115. Uchwała Nr XX-115-2016 w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Kępińskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
16-07-06 07:45 Kempińska Izabela 233.94KB
pdf 114. Uchwała Nr XX-114-2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
16-07-06 07:43 Kempińska Izabela 198.78KB
pdf 113. Uchwała Nr XX-113-2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
16-07-06 07:42 Kempińska Izabela 587.22KB
pdf 112. Uchwała Nr XX-112-2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
16-07-06 07:41 Kempińska Izabela 592.31KB
pdf 111. Uchwała Nr XX-111-2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
16-07-06 07:40 Kempińska Izabela 206.44KB
pdf 110.Uchwała Nr XX-110-2016 w w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
16-07-06 07:38 Kempińska Izabela 197.57KB
pdf 109. Uchwała Nr XIX/109/2016 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 412
16-06-01 13:03 Kempińska Izabela 287.3KB
pdf 108. Uchwała Nr XIX/108/2016 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kępińskim (II)”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
16-06-01 13:02 Kempińska Izabela 289.59KB
pdf 107. Uchwała Nr XIX/107/2016 w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
16-06-01 12:52 Kempińska Izabela 206.5KB
pdf 106. Uchwała Nr XIX/106/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
16-06-01 12:51 Kempińska Izabela 267.92KB
pdf 105. Uchwała Nr XIX/105/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
16-06-01 12:51 Kempińska Izabela 267.21KB
pdf 104. Uchwała Nr XIX/104/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
16-06-01 12:49 Kempińska Izabela 199.73KB
pdf 103. Uchwała Nr XIX/103/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
16-06-01 12:48 Kempińska Izabela 598.75KB
pdf 102. Uchwała Nr XVIII/102/2016 określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F R O N przypadające według algorytmu w 2016 r dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
16-04-28 13:09 Kempińska Izabela 206.79KB
pdf 101. Uchwała Nr XVIII/101/2016 w w sprawie przekazania Gminie Baranów zadania zarządzania drogą powiatową Nr 5695 P w miejscowości Słupia pod Kępnem.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
16-04-28 13:08 Kempińska Izabela 218.85KB
pdf 100. Uchwała Nr XVIII/100/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
16-04-28 13:06 Kempińska Izabela 484.43KB
pdf 099. Uchwała Nr XVIII/99/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
16-04-28 13:05 Kempińska Izabela 0.98MB
pdf 098. Uchwała Nr XVII/98/2016 w sprawie sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 562
16-04-08 11:21 Kempińska Izabela 219.79KB
pdf 097. Uchwała Nr XVII/97/2016 w sprawie wyrażenia zgody do przystąpienia i realizacji projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa pn. „Odrodzenie Feniksa w Wielkopolsce, czyli wsparcie systemu pieczy zastępczej oraz usamodzielnianie społeczne i zawodowe wychowanków opuszczających pieczę zastępczą”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 839
16-04-08 10:12 Kempińska Izabela 319.72KB
pdf 096. Uchwała Nr XVII/96/2016 w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony osób doznających przemocy w rodzinie w Powiecie Kępińskim na lata 2016-2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 870
16-04-08 10:10 Kempińska Izabela 786.51KB
pdf 095. Uchwała Nr XVII/95/2016 w sprawie Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kępińskim na lata 2016 – 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 557
16-04-08 10:10 Kempińska Izabela 334.1KB
pdf 094. Uchwała Nr XVII/94/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
16-04-08 10:09 Kempińska Izabela 272.96KB
pdf 093. Uchwała Nr XVII/93/2016 w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Kępiński.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
16-04-08 10:07 Kempińska Izabela 228.82KB
pdf 092. Uchwała Nr XVII/92/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
16-04-08 10:03 Kempińska Izabela 432.69KB
pdf 091.Uchwała Nr XVII/91/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
16-04-08 10:00 Kempińska Izabela 1.24MB
pdf 090. Uchwała NR XVI/90/2016 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, położonej na terenie Miasta Kępno.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
16-02-15 08:22 Kempińska Izabela 119.46KB
pdf 089. Uchwała Nr XVI/89/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
16-02-15 08:21 Kempińska Izabela 354.34KB
pdf 088. Uchwała Nr XVI/88/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
16-02-15 08:20 Kempińska Izabela 71.88KB
pdf 087. Uchwała Nr XVI/87/2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
16-02-15 08:15 Kempińska Izabela 365.29KB
pdf 086.Uchwała Nr XVI/86/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
16-02-15 08:13 Kempińska Izabela 464.31KB
pdf 085. Uchwała Nr XVI/85/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
16-02-15 08:12 Kempińska Izabela 541.97KB

Kategoria: Uchwały Rady Powiatu 2015 [ 66 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 080. Uchwała Nr XV/80/2015 w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Kępińskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na V kadencję lat 2016-2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
16-01-08 07:38 Kempińska Izabela 129.14KB
pdf 084. Uchwała Nr XV/84/2015 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F R O N przypadające według algorytmu w 2015 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-01-08 07:34 Kempińska Izabela 560.68KB
pdf 083. Uchwała Nr XV/83/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/71/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2015 r. o „Programie współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
16-01-08 07:32 Kempińska Izabela 236.81KB
pdf 082. Uchwała Nr XV/82/2015 w sprawie wydaktów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
16-01-08 07:31 Kempińska Izabela 173.06KB
pdf 081.Uchwała Nr XV/81/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
16-01-08 07:29 Kempińska Izabela 3.34MB
pdf 079. Uchwała Nr XV/79/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komijis Rady Powiatu Kępińskiego na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
16-01-08 07:27 Kempińska Izabela 889.06KB
pdf 078. Uchwała Nr XV/78/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2016 mrok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
16-01-08 07:25 Kempińska Izabela 228.05KB
pdf 077. Uchwała Nr XV/77/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kępińskiego na 2016 rokj.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
16-01-08 07:24 Kempińska Izabela 339.2KB
pdf 076. Uchwała Nr XIV/76/2015 w sprawie budżetu powiatu na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
16-01-05 14:49 Kempińska Izabela 7.73MB
pdf 075. Uchwała Nr XIV/75/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępinskiego na lata 2015-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
16-01-05 14:48 Kempińska Izabela 2.97MB
pdf 074. Uchwała Nr XIV/74/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
16-01-05 14:45 Kempińska Izabela 3.34MB
pdf 073. Uchwała Nr XIV/73/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępinskiego na lata 2015-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
16-01-05 14:45 Kempińska Izabela 2.06MB
pdf 072. Uchwała Nr XIII/72/2015 w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
15-12-07 14:25 Kempińska Izabela 186.29KB
pdf 071. Uchwała Nr XIII/71/2015 w sprawie : uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
15-12-07 14:22 Kempińska Izabela 2MB
pdf 070. Uchwała Nr XIII/70/2015 w sprawie przekazania Gminie Bralin zadania zarządzania drogą powiatową Nr 5600 P w miejscowości Weronikopole.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
15-12-07 14:05 Kempińska Izabela 185.99KB
pdf 069. Uchwała Nr XIII/69/2015 w sprawie przekazania Gminie Perzów zadania zarządzania drogą powiatową Nr 5716 P w miejscowości Trębaczów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
15-12-07 14:04 Kempińska Izabela 177.25KB
pdf 068. Uchwała Nr XIII/68/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
15-12-07 14:03 Kempińska Izabela 3.46MB
pdf 067. Uchwała Nr XIII/67/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
15-12-07 14:02 Kempińska Izabela 2.13MB
pdf 066. Uchwała Nr XII/66/2015 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kępińskim (I)”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
15-11-03 08:02 Kempińska Izabela 293.94KB
pdf 065. Uchwała Nr XII/65/2015 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kępińskim (I)”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
15-11-03 08:01 Kempińska Izabela 318.83KB
pdf 064. Uchwała Nr XII/64/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F R O N przypadające według algorytmu w 2015 roku dla Pow. Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
15-11-03 08:00 Kempińska Izabela 564.68KB
pdf 063. Uchwała Nr XII/63/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
15-11-03 07:57 Kempińska Izabela 269.71KB
pdf 062. Uchwała Nr XII/62/2015 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
15-11-03 07:57 Kempińska Izabela 178.03KB
pdf 061. Uchwała Nr XII/61/2015 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kępińskiego dla Gminy Łęka Opatowska na wykonanie w 2016 r. zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łęka Opatowska”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
15-11-03 07:56 Kempińska Izabela 127.77KB
pdf 060. Uchwała Nr XII/60/2015 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kępińskiego dla Gminy Kępno na wykonanie w 2016 r. zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ul. Walki Młodych w Kępnie” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
15-11-03 07:55 Kempińska Izabela 174.29KB
pdf 059. Uhwała Nr XII/59/2015 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kępińskiego dla Gminy Baranów na wykonanie w 2016 r. zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi gminnej nr G859894 relacji Grębanin – Żurawiniec” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
15-11-03 07:54 Kempińska Izabela 176.93KB
pdf 058. Uchwała Nr XII/58/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
15-11-03 07:53 Kempińska Izabela 2.72MB
pdf 057. Uchwała Nr XI/57/2015 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
15-09-28 14:54 Kempińska Izabela 1.17MB
pdf 056. Uchwała Nr XI/56/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F R O N przypadające według algorytmu w 2015 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
15-09-28 14:53 Kempińska Izabela 508.89KB
pdf 055. Uchwała Nr XI/55/2015 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
15-09-28 14:37 Kempińska Izabela 1.11MB
pdf 054. Uchwała Nr XI/54/2015 w sprawie przekazania Gminie Rychtal zadania zarządzania drogą powiatową Nr 5683 P w miejscowości Drożki.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
15-09-28 14:36 Kempińska Izabela 167.15KB
pdf 053. Uchwała Nr XI/53/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
15-09-28 14:35 Kempińska Izabela 2.79MB
pdf 052. Uchwała Nr XI/52/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
15-09-28 14:34 Kempińska Izabela 2.26MB
pdf 051. Uchwała nr X/51/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2015 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
15-09-08 07:54 Kempińska Izabela 574.82KB
pdf 050. Uchwała nr X/50/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
15-09-08 07:52 Kempińska Izabela 2.93MB
pdf 049. Uchwała nr X/49/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
15-09-08 07:51 Kempińska Izabela 2.44MB
pdf 048. Uchwała Nr VIII/48/2015 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
15-07-07 15:05 Kempińska Izabela 5.29MB
pdf 047. Uchwała Nr VIII/47/2015 w w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie na kadencję 2015-2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
15-07-07 15:02 Kempińska Izabela 160.71KB
pdf 046. Uchwała Nr VIII/46/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
15-07-07 15:01 Kempińska Izabela 6.26MB
pdf 045. Uchwała Nr VIII/45/2015 w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra zadania w zakresie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
15-07-07 15:00 Kempińska Izabela 130.92KB
pdf 042. Uchwała Nr VIII/42/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
15-07-07 14:59 Kempińska Izabela 851.41KB
pdf 044. Uchwała Nr VIII/44/2015 w sprawie uchwalenia Regulamniu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
15-07-07 14:57 Kempińska Izabela 5.11MB
pdf 043. Uchwała Nr VIII/43/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
15-07-07 14:56 Kempińska Izabela 136.87KB
pdf 041. Uchwała Nr VII/41/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
15-06-03 14:09 Kempińska Izabela 180.17KB
pdf 040. Uchwała Nr VII/40/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
15-06-02 12:57 Kempińska Izabela 104.37KB
pdf 039. Uchwała Nr VII/39/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
15-06-02 12:56 Kempińska Izabela 1.45MB
pdf 038. Uchwała Nr VII/38/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
15-06-02 12:55 Kempińska Izabela 1.37MB
pdf 036. Uchwała Nr VI/36/2015 w sprawie przekazania skargi według właściwości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 642
15-05-11 08:51 Kempińska Izabela 242.91KB
pdf 037. Uchwała Nr VI/37/2015 w sprawie powierzenia Powiatowi Ostrzeszowskiemu zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
15-05-04 13:55 Kempińska Izabela 356.39KB
pdf 035. Uchwała Nr VI/35/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/284/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
15-05-04 13:53 Kempińska Izabela 1.03MB
pdf 034. Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
15-05-04 13:41 Kempińska Izabela 128.3KB
pdf 033. Uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowaej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
15-05-04 13:40 Kempińska Izabela 2MB
pdf 032. Uchwała Nr VI/32/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
15-05-04 13:39 Kempińska Izabela 2.51MB
pdf 031. Uchwała Nr V/31/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/99 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 05 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
15-04-07 10:07 Kempińska Izabela 60.08KB
pdf 030. Uchwała Nr V/30/2015 w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2015 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
15-04-07 10:06 Kempińska Izabela 541.14KB
pdf 029. Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie przystąpienia Powiatu Kępińskiego do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Wrota Wielkopolski".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
15-04-07 10:05 Kempińska Izabela 1.25MB
pdf 028.Uchwała Nr V/28/2015 w sprawie zmian w WPF Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
15-04-07 10:03 Kempińska Izabela 1.48MB
pdf 027. Uchwała Nr V/27/2015 w sprawie zmian budżetu i w budźecie powiatu na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
15-04-07 10:03 Kempińska Izabela 2.25MB
pdf 026. Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
15-02-03 08:14 Kempińska Izabela 166.72KB
pdf 025. Uchwała Nr IV/25/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Starostę Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 482
15-02-03 08:13 Kempińska Izabela 646.74KB
pdf 024. Uchwała Nr IV/24/2015 zmieniająca Uchwałę Nr XI/91/99 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 listopada 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Powiecie Kępińskim Społecznej Straży Rybackiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
15-02-03 08:12 Kempińska Izabela 294.07KB
pdf 023. Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozny Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
15-02-03 08:11 Kempińska Izabela 3.17MB
pdf 022. Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie budżetu Powiatu na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
15-02-03 08:09 Kempińska Izabela 7.94MB
pdf 021. Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
15-02-03 08:07 Kempińska Izabela 818.7KB
pdf 019. Uchwała Nr IV/19/2015 w w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kępińskiego na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
15-02-03 08:07 Kempińska Izabela 338.2KB
pdf 020. Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
15-02-03 08:03 Kempińska Izabela 234.94KB

Kategoria: Uchwały Rady Powiatu 2014 [ 18 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 018. Uchwała Nr III/18/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/259/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2014 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
15-01-08 17:18 Kempińska Izabela 495.92KB
pdf 017. Uchwała Nr III/17/2014 w ssprawie wydatków które nioe wygasają z upływem roku budżetowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
15-01-08 17:15 Kempińska Izabela 128.02KB
pdf 016. Uchwała NR III/16/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
15-01-08 17:14 Kempińska Izabela 116.97KB
pdf 015.Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2014-2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
15-01-08 17:12 Kempińska Izabela 2.24MB
pdf 014. Uchwała Nr III/14/2014 w zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
15-01-08 17:09 Kempińska Izabela 5.1MB
pdf 009. Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
14-12-19 14:32 Kempińska Izabela 71.63KB
pdf 010. Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
14-12-19 14:27 Kempińska Izabela 3.56MB
pdf 013. Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/259/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2014 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
14-12-19 14:26 Kempińska Izabela 611.76KB
pdf 012. Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie : uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
14-12-19 14:25 Kempińska Izabela 1.87MB
pdf 011. Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
14-12-19 14:24 Kempińska Izabela 185.25KB
pdf 006. Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego, ustalenia jej liczebności i składu osobowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
14-12-19 14:23 Kempińska Izabela 132.84KB
pdf 007. Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
14-12-19 14:22 Kempińska Izabela 199.82KB
pdf 008. Uchwała Nr II/8/2014 w sprawie c) delegowania radnych Rady Powiatu Kępińskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję lat 2013 – 2015;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
14-12-19 14:20 Kempińska Izabela 126.94KB
pdf 005. Uchwała Nr I/5/2014 z dnia 28.11.2014 w sprawie wyboru członków Zarządu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
14-12-04 10:53 Kempińska Izabela 68.09KB
pdf 004. Uchwała Nr I/4/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
14-12-04 10:51 Kempińska Izabela 64.94KB
pdf 003. Uchwała Nr I/3/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie wyboru Starosty Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
14-12-04 10:50 Kempińska Izabela 63.78KB
pdf 002. Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
14-12-04 10:49 Kempińska Izabela 69.25KB
pdf 001. Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 28 .11.2014 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
14-12-04 10:47 Kempińska Izabela 68.69KB

Nie znaleziono dokumentów.

Rejestr zmian strony Uchwały Rady

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
5918

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl