BIP

Kompetencje

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.
Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
  2. wykonywanie uchwał rady,
  3. gospodarowanie mieniem powiatu,
  4. wykonywanie budżetu powiatu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.
Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Redakcja strony: KompetencjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1568

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl