przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Klauzula RODO

Szanowni Klienci Starostwa Powiatowego w KĘPNIE

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO).

Starostwo Powiatowe realizując zadania publiczne na rzecz i w interesie mieszkańców powiatu przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) przetwarzanych w starostwie jest:

Starosta Powiatu Kępińskiego
ul. Kościuszki 5
63-600 Kępno
tel.: +48 62 78 28 900
faks: +48 62 78 28 901
e-mail:

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO, dawniej Administrator Bezpieczeństwa Informacji -ABI) w starostwie jest Pan:

Artur Sołyga
ul. Kościuszki 5
63-600 Kępno
tel. : +48 62 78 28 982, 501 646 476
email:


W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kępnie  prosimy o kontakt drogą komunikacji elektronicznej, telefoniczny lub osobisty z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie wówczas gdy Starostwo Powiatowe posiada podstawę prawną ich przetwarzania. Tą podstawą, zgodnie z art. 6 RODO może być:
  • Państwa zgoda lub
  • niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy lub
  • wypełnienie obowiązku, nałożonego przepisem prawa na Starostwo Powiatowe lub
  • niezbędność dla ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub
  • niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 

 1. Pragniemy zaznaczyć iż w zdecydowanej większości sytuacji Starostwo Powiatowe przetwarza Państwa dane osobowe aby móc dopełnić obowiązku jaki został nałożony przepisem prawa na Starostwo Powiatowe

Państwa dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a,b,c,g,h,j RODO.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia Starostwo Powiatowe od obowiązku informacyjnego).
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
 5. W związku z tym, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe, co do zasady przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo dostępu do treści swoich danych;
  • prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO;
  • prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego Starostwa oraz wykonywania  zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej (prawo do usunięcia danych);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie Państwa zgody lub w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy);
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można składać w Starostwie Powiatowym w Kępnie osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową.
 6. Podawanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub dobrowolne.

Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

Rejestr zmian strony Klauzula RODO

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Frączek Krzysztof 2019-04-15 09:07:59
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
1866

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl