przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Oświadczenia majątkowe

Kto składa oświadczenie majątkowe

Na podstawie art. 25c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  oświadczenia majątkowe składają:

 • radny,
 • członek zarządu powiatu,
 • sekretarz powiatu,
 • skarbnik powiatu,
 • kierownik jednostki organizacyjnej powiatu,
 • osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną,
 • osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty,

Zakres składanego oświadczenia majątkowego

W oświadczeniu majątkowym należy wykazać majątek odrębny oraz majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

 • zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
 • dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
 • mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych,
 • zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą ww. osoby składają w dwóch egzemplarzach.

Do kogo kierowane są oświadczenia

 • radny składa oświadczenie przewodniczącemu rady powiatu,
 • starosta, przewodniczący rady powiatu - wojewodzie,
 • wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty - staroście.

Terminy składania oświadczeń

Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia.

Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

Rejestr zmian strony Oświadczenia majątkowe

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Nawrocka Bogumiła 2016-04-07 13:18:51
Aktualizacja publikacji
Nawrocka Bogumiła 2016-04-07 13:18:55
Wytworzenie publikacji
Nawrocka Bogumiła 2016-04-07 13:18:51
Zatwierdzenie
Nawrocka Bogumiła 2016-04-07 13:18:51
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
8658

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl