BIP

Wpis do ewidencji starosty klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej (EW-75)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wpis do ewidencji (wzór własny do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • Protokół zebrania założycielskiego wraz z:
 1. Uchwałą o powołaniu Klubu określająca jego nazwę i siedzibę,
 2. Uchwałą o wyborze Komitetu Założycielskiego,
 3. Uchwałą o zatwierdzeniu statutu,
 4. Uchwałę o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej (w przypadku ich wyboru na zebraniu założycielskim) wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do ewidencji składu Zarządu oraz składu Komisji Rewizyjnej.
 • Statut Klubu – (2 egzemplarze), określający w szczególności:
 1. Nazwę odróżniającą go od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 2. Teren działania i siedzibę Klubu,
 3. Cele i sposoby ich realizacji,
 4. Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 5. Władze, tryb dokonania ich wyboru, uzupełnienia składu oraz ich kompetencje,
 6. Sposób reprezentowania klubu sportowego oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
 7. Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 8. Zasady dokonywania zmian statutu,
 9. Sposób rozwiązywania się Klubu sportowego.
 • Lista założycieli (przynajmniej 15 osób pełnoletnich), zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy,
 • Lista obecności na Zebraniu Założycielskim z własnoręcznymi podpisami (min. 15 osób),
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie,
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Złożenie dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kępnie w godzinach 7:30-16:30 (parter – pok. nr 003)  lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa: ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obronnych i Społecznych (II piętro - pokój nr 201).

Telefon kontaktowy: + 48 62 78 28 922, e-mail:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o wpisie do ewidencji. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, Urząd wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji. Decyzję o dokonaniu wpisu lub jego odmowie, Wnioskodawca otrzymuje listownie lub osobiście w siedzibie Urzędu -  Wydział Organizacyjny, Spraw Obronnych i Społecznych (I piętro – pokój nr 15).

OPŁATY

Dokonanie wpisu oraz wykreślenie z ewidencji Klubu sportowego (wydanie decyzji administracyjnej)podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, lub dokonać wpłaty przelewem na konto:

Urząd Miasta i Gminy w Kepnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

Nr : 38 1090 1144 0000 0000 1400 3615

Tytuł wpłaty : Opłata skarbowa za dokonanie wpisu(lub wykreślenia) klubu sportowego.

Dowód zapłaty naleznej opłaty skarbowej powinien być dołączony przez wnioskodawcę do składanego wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

DODATKOWE INFORMACJE

Klub sportowy może działać jako stowarzyszenie (zarejestrowane u Starosty lub zarejestrowane w KRS) lub jako firma (np. sportowa spółka akcyjna). Jest szczególnym rodzajem stowarzyszenia zarówno ze względu na to, czym się zajmuje, jak i ze względu na sposób jego rejestracji. Jeśli Klub sportowy, który chce posiadać osobowość prawną i status stowarzyszenia, a w swoim statucie nie przewidział prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie ubiega się o status organizacji pożytku publicznego,, podlega uproszczonej procedurze rejestracji – rejestruje się tylko u starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Jeśli jednak zamierza prowadzić działalność gospodarczą lub ubiega się o status organizacji pożytku publicznego – rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sąsowym. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku nabywa wraz z rejestracją osobowość prawną. Uzyskując osobowość prawną, Klub – mówiąc językiem prawnym – staje się podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego (ma zdolność prawną) oraz ma zdolności do czynności prawnych. W praktyce oznacza to: że np. może otrzymywać darowizny, zawierać umowy o przyznanie dotacji, czy owykonanie zadania publicznego lub innej usługi.

W przypadku gdy wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie dokonano na zebraniu założycielskim, to po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Starostę Kępińskiego należy w ciągu 30 dni zwołać Walne Zebranie oraz zgodnie z zapisami w statucie dokonać wyboru władz klubu. Po odbyciu ww. zebrania należy w ciągu 14 dni przesłać na adres Starostwa protokół z Walnego Zebrania z odpisami podjętych uchwał np. o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskami o dokonanie wpisu do ewidencji składu Zarządu i składu komisji Rewizyjnej.

Wszelkie zmiany dotyczace władz, adresu siedziby oraz statutu klubu należy zgłaszać w Starostwie Powiatowym w Kepnie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Następnie należy wystąpić do Urzedu Statystycznego o nadanie numeru REGON, założyć konto bankowe oraz wystąpić do Urzedu Skarbowego o nadanie Numeru Identyfikacyjnego (NIP).  Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych  numerów (REGON, NIP, bankowych), Klub może już przyjmować w swoje szeregi członków, pamiętając, że każdy członek musi wypełnić deklarację członkowską.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze. zm.),
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-09-13

Kategoria: Wpis do ewidencji starosty klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej (EW-75) [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
DOC Wzór statutu klubu sportowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
12-11-08 22:56
Białek Włodzimierz
70.5KB
doc Wniosek o wykreślenie z ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
12-11-08 22:54
Białek Włodzimierz
28KB
DOC Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
12-11-08 22:49
Białek Włodzimierz
27KB
DOC Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji składu Zarządu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
12-11-08 22:48
Białek Włodzimierz
33KB
DOC Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji składu Komisji Rewizyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
12-11-08 22:48
Białek Włodzimierz
30KB
DOC Uchwała o wyborze Zarządu klubu sportowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
12-11-08 22:46
Białek Włodzimierz
28KB
DOC Uchwała o przyjęciu statutu klubu sportowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
12-11-08 22:45
Białek Włodzimierz
24.5KB
DOC Uchwała o powołaniu klubu sportowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
12-11-08 22:44
Białek Włodzimierz
24KB
DOC Uchwałabo wyborze Komisji Rewizyjnej klubu sportowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
12-11-08 22:43
Białek Włodzimierz
26.5KB
DOC Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego klubu sportowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
12-11-08 22:42
Białek Włodzimierz
25.5KB
DOC Protokół z Zebrania Założycielskiego Klubu Sportowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
12-11-08 22:40
Białek Włodzimierz
35KB
DOC Lista obecności na Zebraniu Założycielskim klubu sportowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
12-11-08 22:38
Białek Włodzimierz
38.5KB
doc Lista Założycieli klubu sportowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 386
12-11-08 22:37
Białek Włodzimierz
43.5KB

Redakcja strony: Wpis do ewidencji starosty klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej (EW-75)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2310

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl