BIP

Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (RI-20)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zawierający krótki opis przedmiotu wniosku.

Załączniki:

 • Operat wodnoprawny (minimum 2 egz.).
 • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
 • Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym (może być częścią składową operatu).
 • Projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja - w przypadku gdy wniosek dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów.
 • Zgody właścicieli urządzeń kanalizacyjnych - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
 • Uzgodnienia z właścicielami wód, nieruchomości i urządzeń wodnych, niezbędne do wykonania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
 • Dokumentacja hydrogeologiczna (1 egz.) - w przypadku pozwolenia na pobór wód podziemnych.
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.
 • W zależności od potrzeb - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy (opłata skarbowa za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 15:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 110, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych.

OPŁATY

 • 217 zł - opłata skarbowa, za każdy rodzaj korzystania z wód.

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Kępno

nr 38 1090 1144 0000 0000 1400 3615

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

Stronom służy prawo wniesienia odwołania do właściwego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE.

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, art. 140 ust. 1, 122 i 37 (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2012-10-22

Redakcja strony: Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (RI-20)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1514

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl