BIP

Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (wzór własny do pobrania na stronie internetowej lub w Biurze Podawczym urzędu), który zgodnie z art. 83 ust. 4 powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właścicela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o którym mowa w art. 49 § 1  Kodeksu cywilnego.
 • zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4.
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu.
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.
 • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew.
 • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla którego jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
 • projekt planu: a) nasadzeń zastępczych, rozumiano jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodnicząza usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwiatnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub b) przesadzenia drzew lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji predsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydanie przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1 - 4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7,8,12,13 i 15 jeżeli zostało wydane.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 15:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 109, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918 e-mail:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej z wyłączeniem obcych gatunków topoli wydaje sie po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - art. 90 w związku z art. 83 ust.1 /Dz.U. z 2018 roku, poz. 1614/

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2012-10-22

Kategoria: Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 727
15-09-16 14:00
Frączek Alina
53KB

Redakcja strony: Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1525

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl