BIP

Uzyskanie decyzji ustalającej partycypacje w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych (OS-26)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o ustalenie partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych.

Załączniki:

  • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.
  • W zależności od potrzeb - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy (opłata skarbowa za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 15:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 110, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 909

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji ustalającej partycypację.

OPŁATY

  • 10 zł - opłata skarbowa.

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Kępno

nr 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE.

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, art. 22, 64 ust.1a i 171 (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późniejszymi zmianami)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2012-10-22

Redakcja strony: Uzyskanie decyzji ustalającej partycypacje w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych (OS-26)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1356

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl