BIP

Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WS-02)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o udostępnienie danych osobowych (wzór własny do pobrania w Biurze Podawczym, w wydziale lub na stronie internetowej).

Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Organizacyjny, Spraw Obronnych i Społecznych

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze, pok. 4 (parter) w godzinach 7:30-16:30.

Odbiór dokumentów: Wydział Organizacyjny, Spraw Obronnych i Społecznych, pok. 23 (I piętro), w godzinach pracy urzędu.

Kontakt: tel. +48 62 78 28 922, faks +48 62 78 28 901, e-mail:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach do 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych naczelnicy właściwych dla sprawy wydziałów przekazują do realizacji podległym pracownikom.

Sprawy problematyczne kierowane są do Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

Ewentualna odmowa udostępnienia danych wydawana jest w formie postanowienia.

OPŁATY

Zależne od wydziału.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania postanowienia o odmowie, zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Dane osobowe mogą być udostępnione osobom i podmiotom, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać:

  • informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych;
  • wskazywać ich zakres i przeznaczenie.

Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione. Odmawia się udostępnienia danych osobowych ze zbioru danych podmiotom i osobom, jeżeli spowodowałoby to:

  • ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową,
  • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
  • istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 23 ust. 1 pkt.2, art. 27 i 29 (tekst jednolity, Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 roku, Nr 225, poz. 1635).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2012-11-05

Kategoria: Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WP-02) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
12-01-25 12:16
Jany Małgorzata
33.5KB

Redakcja strony: Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WS-02)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1290

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl