przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Ogłoszenia o naborze

Archiwum ogłoszeń o naborze znajduje się pod adresem: http://archiwum.bip.powiatkepno.pl/nabor_pracownikow/2015.html

Aktualne ogłoszenia o naborze pracowników

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Biura Kontroli i Audytu wewnętrznego - Audytor wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Kępnie

Data publikacji: 2021-12-17

Ważne do:

Starosta Kępiński z siedzibą w Kępnie ul. Kościuszki 5,63-600 Kępno

organizuje nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze :
Kierownik Biura Kontroli i Audytu  wewnętrznego
 - Audytor wewnętrzny
w Starostwie Powiatowym  w Kępnie.

Oferta: FN.2110.7.2021 z dnia 17 grudnia 2021r.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym :

1) Ocena kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

a) Ocena powinna dotyczyć w szczególności:

- zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi;

- efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;

- wiarygodności sprawozdań  finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu;

b) Zadania doradcze powinny obejmować w szczególności:

- prowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania i analizy ryzyka oraz zasad funkcjonowania kontroli;

- udzielanie porad w zakresie zarządzania i analizy ryzyka oraz funkcjonowania kontroli;

2) Opracowywanie pisemnych procedur audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej.

3) Opracowywanie i przedstawianie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z jego wykonania.

4) Dokonywanie analizy ryzyka w trakcie opracowywania planów audytu. Ewidencjonowanie i archiwizacja bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego.

5) Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych oraz przedstawianie ich kierownikom jednostek organizacyjnych i kierownikom komórek organizacyjnych.

6) Nadzór nad sporządzaniem protokołów pokontrolnych i sprawozdań z zakresu realizacji planów kontroli,

7) Przygotowywanie zaleceń pokontrolnych z kontroli i audytów oraz systematyczna kontrola ich wykonania,

8) Koordynacja planowanych działań kontroli we współpracy z zewnętrznymi instytucjami kontroli,

9) Nadzór nad działalnością kontrolną Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego

10) Współpraca z kontrolą wewnętrzną oraz innymi zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi.

11) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w realizacji zadań wspólnych określonych w Regulaminie.

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym objętym naborem :

1) wykształcenie :

a) konieczne : wyższe

b) preferowane : wyższe z zakresu ekonomii, rachunkowości,

2) doświadczenie (staż pracy) :

a) konieczne :    2 lata  w zakresie audytu wewnętrznego,

b) preferowane : doświadczenie  w pracy w administracji samorządowej.   

3) umiejętności zawodowe : posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

a) dwuletnia praktyka w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego,

b) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA),
lub

c) złożenie przez kandydata , w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,

lub

d) uprawnienia biegłego rewidenta,
lub

e) legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych wraz z udokumentowaną dwuletnią praktyką .

4)  inne wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
    członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

3. Warunki pracy na stanowisku objętym naborem:

       1) praca na stanowisku urzędniczym ,

       2) praca w systemie jednozmianowym na  1/5 etatu,

       3) praca przy komputerze.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0,6%.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Zadania główne
:

 1) Opracowywanie pisemnych procedur audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej,

2)  prowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania i analizy ryzyka oraz zasad funkcjonowania kontroli,

3) udzielanie porad w zakresie zarządzania i analizy ryzyka oraz funkcjonowania kontroli;

4) przygotowywanie zaleceń pokontrolnych z kontroli i audytów oraz systematyczna kontrola ich wykonania,

Zadania pomocnicze:
Nadzór nad sporządzaniem protokołów pokontrolnych i sprawozdań z zakresu realizacji planów kontroli,

 Zadania okresowe:
Opracowywanie i przedstawianie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z jego wykonania.

 

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy oraz referencje,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w Starostwie,
 • osoby niepełnosprawne kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 - Biuro Podawcze lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno z dopiskiem: Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Biura Kontroli i Audytu  wewnętrznego  - Audytor wewnętrzny  w Starostwie Powiatowym w Kępnie”, w terminie do dnia 27 grudnia 2021 r. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie podlegają odrzuceniu.

7. Inne informacje:

Procedura naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje:

I etap - kwalifikacja formalna - badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych określonych w punktach 1,2 i 5. Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.

II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją powołaną przez Starostę Kępińskiego.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia  30 grudnia 2021r. o godzinie 9:00, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5, parter.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http: bip.powiatkepiński.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1282 ze zm.).”

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w procesie naboru

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Starostwie Powiatowym w Kępnie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kępnie w procesie naboru jest - w zakresie realizowanych zadań – Starosta Kępiński z siedzibą w Kępnie, przy ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, tel. 62 78 28 900, fax. 62 78 28 901, email: starosta@powiatkepno.pl,
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail artur.solyga@powiatkepno.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Kępnie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru  kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Kępnie - wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach.
 4. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu naboru.
 5. Kandydaci w procesie naboru mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie naboru  na stanowiska urzędnicze jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 7. Podanie danych przez kandydatów w procesie naboru jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie naboru.
 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
RTF Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1054
19-07-23 14:15 Frączek Krzysztof 48.13KB
pdf Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 914
19-07-23 14:16 Frączek Krzysztof 180.27KB

Rejestr zmian strony Ogłoszenia o naborze

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Frączek Krzysztof 2020-03-19 10:32:14
Aktualizacja publikacji
Frączek Krzysztof 2020-03-19 10:32:18
Wytworzenie publikacji
Frączek Krzysztof 2020-03-19 10:32:14
Zatwierdzenie
Frączek Krzysztof 2020-03-19 10:32:14
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
58982

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl