przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Ogłoszenia o naborze

Archiwum ogłoszeń o naborze znajduje się pod adresem: http://archiwum.bip.powiatkepno.pl/nabor_pracownikow/2015.html

Aktualne ogłoszenia o naborze pracowników

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze :Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościamiw Starostwie Powiatowym w Kępnie

Data publikacji: 2021-10-14

Ważne do: 2022-01-15 11:46:00

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

organizuje nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze :

Podinspektor  w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
w Starostwie Powiatowym  w Kępnie.

Oferta: FN.2110.3.2021 z dnia 13.10.2021 r.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym objętym naborem:

1) wykształcenie:

a) konieczne: średnie,

b) preferowane: pomaturalne, wyższe z zakresu  geodezji i kartografii,

2) doświadczenie (staż pracy):

a) konieczne: wyższe - 0 lat, pomaturalne, średnie 3 lata,

b) preferowane: doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.

3) umiejętności zawodowe:

a) konieczne: biegła znajomość obsługi komputera,

b) preferowane: umiejętność pracy pod presją czasu, dobra organizacja pracy własnej, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,

4) inne wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Warunki pracy na stanowisku objętym naborem:

1) praca na stanowisku urzędniczym,

2) praca w systemie jednozmianowym,

3) praca przy komputerze.

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 0,6%.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne:

 • obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych składanych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jako organu służby geodezyjnej,
 • współpraca z wykonawcami prac geodezyjnych w zakresie zgłoszonych prac geodezyjnych,
 • udzielanie informacji o posiadanym zasobie geodezyjnym, sposobie jego wykorzystania i zasadach udostępniania materiałów geodezyjno-kartograficznych w zakresie zgłoszonych prac geodezyjnych.

Zadania pomocnicze:

 • Pełnienie zastępstw za nieobecnych pracowników referatu.

 Zadania okresowe:

 • sporządzanie sprawozdań i zestawień.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5) kserokopie świadectw pracy oraz referencje,

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w Starostwie,

11) osoby niepełnosprawne kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kępnie ul. Kościuszki 5 - Biuro Podawcze lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze „Podinspektor  w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kępnie”, w terminie do dnia 3 listopada 2021 r. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie podlegają odrzuceniu.

6. Inne informacje:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje:

I etap - kwalifikacja formalna - badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych określonych w punktach 1,2 i 5. Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.

II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca test składający się z 25 pytań. Zakres testu obejmował będzie:

 • ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2019 r., poz. 1282 ze zm. ),
 • ustawę z dnia 5 czerwca 1989r.o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 920 ),
 • ustawę z dnia 17 maja1989r.Prawo geodezyjne i kartograficzne( Dz. U z 2020r., poz. 2052 t.j ,ze zm. ),
 • ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( U. z 2020 r., poz.256 ze zm.),

Test odbędzie się dnia 8 listopada 2021r. o godzinie 9:00, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5, parter. Z osobami, które uzyskają największą liczbę punktów z testu (co najmniej 60%) przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Kępińskiego, w dniu 10 listopada 2021r. o godz. 10:15 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5, parter
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http: bip.powiatkepiński.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1282 ).”

STAROSTA

                                                                                                                                                    (-) Robert Kieruzal

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w procesie naboru

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Starostwie Powiatowym w Kępnie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kępnie w procesie naboru jest - w zakresie realizowanych zadań – Starosta Kępiński z siedzibą w Kępnie, przy ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, tel. 62 78 28 900, fax. 62 78 28 901, email: starosta@powiatkepno.pl,
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail artur.solyga@powiatkepno.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Kępnie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru  kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Kępnie - wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach.
 4. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu naboru.
 5. Kandydaci w procesie naboru mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie naboru  na stanowiska urzędnicze jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 7. Podanie danych przez kandydatów w procesie naboru jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie naboru.
 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
RTF Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1172
19-07-23 14:15 Frączek Krzysztof 48.13KB
pdf Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1039
19-07-23 14:16 Frączek Krzysztof 180.27KB

Rejestr zmian strony Ogłoszenia o naborze

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Frączek Krzysztof 2020-03-19 10:32:14
Aktualizacja publikacji
Frączek Krzysztof 2020-03-19 10:32:18
Wytworzenie publikacji
Frączek Krzysztof 2020-03-19 10:32:14
Zatwierdzenie
Frączek Krzysztof 2020-03-19 10:32:14
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
86182

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl