BIP

Ogłoszenia o naborze

Archiwum ogłoszeń o naborze znajduje się pod adresem: http://archiwum.bip.powiatkepno.pl/nabor_pracownikow/2015.html

Aktualne ogłoszenia o naborze pracowników

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze :Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kępnie

Data publikacji: 2017-11-08

Ważne do: 2018-02-09 00:00:00

Starosta Kępiński z siedzibą w Kępnie ul. Kościuszki 5,63-600 Kępno

organizuje nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze :

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
w Starostwie Powiatowym  w Kępnie.

Oferta: FN.2110.2.2017 z dnia 8  listopada 2017r.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym :

a) zadania wiodące:

 1. Rozpatrywanie złożonych wniosków o zatwierdzenie projektów organizacji ruchu
 2. Zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów
 3. Przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji.
 4. Przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji.
 5. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych.
 6. Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.
 7. Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.
 8. Przeprowadzenie kontroli w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia stałej organizacji ruchu , wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.
 9. Przeprowadzanie co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania , wykonania , funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych i powiatowych.

 b) zadania pomocnicze:

 1. Zamieszczanie ogłoszeń i informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

                                                                                  

c) zadania towarzyszące:

 1. Przygotowanie i wysyłanie korespondencji z zakresu ww zadań
 2. Przygotowanie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych prowadzonych przez wydział

 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym objętym naborem :

1) wykształcenie :

a) konieczne : wyższe, pomaturalne , średnie

b) preferowane : wyższe z zakresu  administracji,

 

2) doświadczenie (staż pracy) :

a) konieczne :  wyższe - 0 lat ,

   pomaturalne , średnie – 3 lata

b) preferowane : doświadczenie  w pracy w administracji publicznej .                      

 

3) umiejętności zawodowe :

a) konieczne : biegła znajomość obsługi komputera ,
b) preferowane : umiejętność pracy pod presją czasu, dobra organizacja pracy własnej, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,

 

4)  inne wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

3. Warunki pracy na stanowisku objętym naborem:

   1) praca na stanowisku urzędniczym,

   2) praca w systemie jednozmianowym,

   3) praca przy komputerze.

 

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0,6%.

 

5. Oferty osób ubiegających się o wyżej wymienione stanowisko urzędnicze powinny zawierać :

1)  kwestionariusz osobowy,

2)  życiorys (c. v.),

3) list motywacyjny,

4) kserokopia dowodu osobistego,

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz umiejętności zawodowe kandydata,

6) kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kandydata,

7) zaświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (pobrane z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) zaświadczenie lekarskie,

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) w zakresie
   niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze,

11)  kandydat osoba niepełnosprawna, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o  którym  mowa  w  art. 13 a   ust. 2   ustawy  z  dnia  21  listopada   2008r. o   pracownikach  samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2016r poz.902 z późn.zm ) jest

obowiązany  do złożenia wraz  z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

6. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w punkcie 5, należy składać w zamkniętych kopertach : do dnia 22 listopada2017r.do godz. 15.00

z dopiskiem ,,NABÓR - na  wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu –- miejsce składania ofert : Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego  w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.

 

7. Inne informacje :

Procedura naboru na  stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje :

I etap - kwalifikacja formalna - badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych określonych w punktach 2 - 3;

- do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie

II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca :

- test  -składający się z 25 pytań. Zakres testu obejmował będzie:

 • ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2016r.,poz.902 z późn. zm.)
 • ustawę z dnia 5 czerwca 1989r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1868)                                                                                                                                   
 • ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. U. z 2017.,poz.1257 )
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j . U. z 2017r. poz. 1260 )

 

Test odbędzie się dnia 27 listopada 2017r. w sali nr 206  Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5.  II piętro o godzinie 13:30

-  z  osobami, które uzyskały największą liczbę punktów z testu (co najmniej 60%)przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną powołaną przez Starostę Kępińskiego w dniu 27 listopada 2017r. o godz. 14:30 w sali nr 206 Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5.  II piętro.

-informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Kępnie.

 

Starosta Kępiński

(-) Witold Jankowski

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
RTF Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 446
19-07-23 14:15
Frączek Krzysztof
48.13KB
pdf Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
19-07-23 14:16
Frączek Krzysztof
180.27KB

Redakcja strony: Ogłoszenia o naborzeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 29800

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl