BIP

Ogłoszenia o naborze

Archiwum ogłoszeń o naborze znajduje się pod adresem: http://archiwum.bip.powiatkepno.pl/nabor_pracownikow/2015.html

Aktualne ogłoszenia o naborze pracowników

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze :Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kępnie

Data publikacji: 2019-08-09

Ważne do:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kępnie

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
ul. Kościuszki 5,63-600 Kępno

organizuje nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze :

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
w Starostwie Powiatowym  w Kępnie.

Oferta: FN.2110.1.2019 z dnia 09.08.2019r.

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym objętym naborem:

1) wykształcenie:

a) konieczne: wyższe, pomaturalne, średnie,

b) preferowane: wyższe z zakresu administracji, ekonomii.

2) doświadczenie (staż pracy):

a) konieczne: wyższe - 0 lat, pomaturalne, średnie – 3 lata,

b) preferowane: doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.

3) umiejętności zawodowe:

a) konieczne: biegła znajomość obsługi komputera,

b) preferowane: umiejętność pracy pod presją czasu, dobra organizacja pracy własnej, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,

4) inne wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

2. Warunki pracy na stanowisku objętym naborem:

1) praca na stanowisku urzędniczym,

2) praca w systemie jednozmianowym,

3) praca przy komputerze.

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0,6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Zadania główne: przyjmowanie wniosków o wydanie lub zmianę prawa jazdy, generowanie profilu PKK, kierowanie na badania i egzamin kontrolny, cofanie uprawnień ,zatrzymywanie praw jazdy, wykonywanie kar nałożonych przez sąd,

2) Zadania pomocnicze: zakładanie akt kierowcy, rozliczanie pobranych opłat,

3) Zadania okresowe: sporządzanie sprawozdań ,udzielanie informacji na zapytania Policji lub Prokuratury, archiwizacja dokumentacji.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5) kserokopie świadectw pracy oraz referencje,

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w Starostwie,

11) osoby niepełnosprawne kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 - Biuro Podawcze lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze „Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kępnie”, w terminie do dnia 29 sierpnia 2019 r. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie podlegają odrzuceniu.

 

6. Inne informacje:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje:

I etap - kwalifikacja formalna - badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych określonych w punktach 1,2 i 5. Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.

II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca test składający się z 25 pytań. Zakres testu obejmował będzie:

 • ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2019 r., poz. 1282 ),
 • ustawę z dnia 5 czerwca 1989r.o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 511 ),
 • ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t. j. U. z 2019 r. poz. 341).

 

Test odbędzie się dnia 6 września 2019 r. o godzinie 9:00, w sali nr 206 Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5, II piętro. Z osobami, które uzyskają największą liczbę punktów z testu (co najmniej 60%) przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Kępińskiego, w dniu 6 września 2019 r. o godz. 10:30 w sali nr 206 Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5, II piętro.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.powiatkepno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000 z póź. zm..) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz.1260 ze zm.).”

 

7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w procesie naboru

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Starostwie Powiatowym w Kępnie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kępnie w procesie naboru jest - w zakresie realizowanych zadań – Starosta Kępiński z siedzibą w Kępnie, przy ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, tel. 62 78 28 900, fax. 62 78 28 901, email: starosta@powiatkepno.pl,
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail artur.solyga@powiatkepno.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Kępnie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru  kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Kępnie - wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach.
 4. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu naboru.
 5. Kandydaci w procesie naboru mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie naboru  na stanowiska urzędnicze jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 7. Podanie danych przez kandydatów w procesie naboru jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie naboru.
 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

 

                                                                                                               STAROSTA

                                                                                                          (-) Robert Kieruzal

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
RTF Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
19-07-23 14:15
Frączek Krzysztof
48.13KB
pdf Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
19-07-23 14:16
Frączek Krzysztof
180.27KB

Redakcja strony: Ogłoszenia o naborzeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 27627

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl