przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Ogłoszenia o naborze

Archiwum ogłoszeń o naborze znajduje się pod adresem: http://archiwum.bip.powiatkepno.pl/nabor_pracownikow/2015.html

Aktualne ogłoszenia o naborze pracowników

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent w Wydziale Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kępnie

Data publikacji: 2021-11-23

Ważne do: 0000-00-00 00:00:00

Starosta Kępiński z siedzibą w Kępnie ul. Kościuszki 5,63-600 Kępno

organizuje nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze :

młodszy referent w Wydziale Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu

w Starostwie Powiatowym  w Kępnie.

Oferta: FN.2110.5.2021 z dnia 23 listopada 2021r.

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym :

1. Opracowywanie dokumentacji niezbędnej w procesie aplikowania o środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań o charakterze nie inwestycyjnym

2. Prowadzenie ewidencji materiałów promocyjnych.

3. Prowadzenie strony internetowej Powiatu i profili Powiatu w mediach społecznościowych, w szczególności aktualizowanie danych w nich zawartych.

4. Gromadzenie materiałów niezbędnych do wydawania opracowań promujących powiat (foldery, zeszyty, opracowania itp.).

5. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o powiecie.

6. Promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu.

7. Współpraca z organizacjami i innymi podmiotami w zakresie organizacji konkursów, zawodów oraz imprez kulturalnych i sportowych promujących Powiat.

8. Prowadzenie kroniki powiatu.

9. Przygotowanie i realizacja powiatowego kalendarza imprez.

10. Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.

11. Ustalanie założeń programowo – artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji.

12. Współdziałanie w organizacji świąt państwowych i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

13. Współorganizowanie z innymi jednostkami, urzędami i instytucjami imprez o zasięgu powiatowym na terenie poszczególnych gmin (festyny, konkursy).

14. Prowadzenie ewidencji powiatowych instytucji kultury.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym objętym naborem :

1) wykształcenie :

a) konieczne :  średnie

b) preferowane : wyższe z zakresu zarządzania lub administracji,

2) doświadczenie (staż pracy) :

a) konieczne :  średnie - 0 lat ,

b) preferowane : doświadczenie  w pracy w administracji publicznej  w zakresie pozyskiwania funduszy,                              

3) umiejętności zawodowe :

a) konieczne : biegła znajomość obsługi komputera w tym programów graficznych i obróbki fotografii oraz umiejętność wyszukiwania środków zewnętrznych ,

b) preferowane : biegła znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy pod presją czasu, dobra organizacja pracy własnej, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,

4)  inne wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

3. Warunki pracy na stanowisku objętym naborem:

   1) praca na stanowisku urzędniczym,

   2) praca w systemie jednozmianowym,

   3) praca przy komputerze.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0,6%.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zadania główne
:
1) Opracowywanie dokumentacji niezbędnej w procesie aplikowania o środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań o charakterze nie inwestycyjnym ,
2) Prowadzenie strony internetowej Powiatu i profili Powiatu w mediach społecznościowych, w szczególności aktualizowanie danych w nich zawartych.

Zadania pomocnicze:
1) Pełnienie zastępstw za nieobecnych pracowników wydziału.
2) Pomoc przy organizacji imprez promocyjnych i kulturalnych prowadzonych przez wydział.

Zadania okresowe:

 nie dotyczy

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5) kserokopie świadectw pracy oraz referencje,

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w Starostwie,

11) osoby niepełnosprawne kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 - Biuro Podawcze lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze „Młodszy referent w Wydziale Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kępnie”, w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie podlegają odrzuceniu.

7. Inne informacje:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje:

I etap - kwalifikacja formalna - badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych określonych w punktach 1,2 i 5. Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.

II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca test składający się z 25 pytań. Zakres testu obejmować  będzie:

 • ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2019 r., poz. 1282 ze zm. ),
 • ustawę z dnia 5 czerwca 1989r.o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 920 ),
 • ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( U. z 2020 r., poz.256 ze zm.),

Test odbędzie się dnia 8 grudnia 2021r. o godzinie 9:00, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5, parter. Z osobami, które uzyskają największą liczbę punktów z testu (co najmniej 60%) przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Kępińskiego, w dniu 8 grudnia 2021r. o godz. 10:15 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5, parter
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http: bip.powiatkepiński.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1282 ze zm.).”

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w procesie naboru

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Starostwie Powiatowym w Kępnie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kępnie w procesie naboru jest - w zakresie realizowanych zadań – Starosta Kępiński z siedzibą w Kępnie, przy ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, tel. 62 78 28 900, fax. 62 78 28 901, email: starosta@powiatkepno.pl,
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail artur.solyga@powiatkepno.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Kępnie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru  kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Kępnie - wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach.
 4. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu naboru.
 5. Kandydaci w procesie naboru mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie naboru  na stanowiska urzędnicze jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 7. Podanie danych przez kandydatów w procesie naboru jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie naboru.
 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
RTF Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1054
19-07-23 14:15 Frączek Krzysztof 48.13KB
pdf Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 914
19-07-23 14:16 Frączek Krzysztof 180.27KB

Rejestr zmian strony Ogłoszenia o naborze

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Frączek Krzysztof 2020-03-19 10:32:14
Aktualizacja publikacji
Frączek Krzysztof 2020-03-19 10:32:18
Wytworzenie publikacji
Frączek Krzysztof 2020-03-19 10:32:14
Zatwierdzenie
Frączek Krzysztof 2020-03-19 10:32:14
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
58987

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl