BIP

Ogłoszenia o naborze

Archiwum ogłoszeń o naborze znajduje się pod adresem: http://archiwum.bip.powiatkepno.pl/nabor_pracownikow/2015.html

Aktualne ogłoszenia o naborze pracowników

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Data publikacji: 2018-01-31

Ważne do: 2018-04-01 23:59:59

Starosta Kępiński z siedzibą w Kępnie ul. Kościuszki 5,63-600 Kępno

organizuje nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze :

Samodzielny referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
w Starostwie Powiatowym  w Kępnie.

Oferta: FN.2110.3.2018 z dnia 31 stycznia 2018r.

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym :

a.         zadania wiodące:

1. udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobie jego wykorzystania i zasadach udostępniania materiałów geodezyjno-kartograficznych.

2. udzielanie informacji i wyjaśnianie rozbieżności w danych na podstawie materiałów kartograficznych, archiwalnych, dokumentów operatu ewidencyjnego i innych opracowań zgromadzonych w części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

3. przygotowywanie i udostępnianie zainteresowanym: osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom wykonawstwa geodezyjnego materiałów geodezyjno-kartograficznych będących częścią powiatową Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym obsługa modułów: Ośrodek, i.KERG oraz i.Wniosek Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO.

4. sporządzanie kosztorysów i Dokumentów Obliczenia Opłaty za udostępnione materiały z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego:

-  do opracowań geodezyjnych  na podstawie zgłoszeń prac geodezyjnych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, w tym obsługa modułów Ośrodek oraz  i.KERG Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO.

-   do złożonych wniosków przez osoby fizyczne i prawne w tym obsługa modułu Ośrodek oraz i.Wniosek Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO.

5. przyjmowanie i rejestracja w Systemie do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego opracowań geodezyjnych przekazywanych do zasobu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego w tym ich digitalizacja i archiwizacja

6. przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym i poza systemem w zakresie  ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz zgłoszeń  robót  geodezyjnych

7. obsługa urządzeń drukujących i kopiujących będących na wyposażeniu Wydziału oraz wielofunkcyjnego urządzenia wielkoformatowego w zakresie złożonych wniosków oraz digitalizacji i archiwizacji dokumentacji przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

8. wykonywanie innych czynności zleconych i powierzonych przez :

            Starostę Kępińskiego jego Zastępcę,  Naczelnika Wydziału - Geodetę Powiatowego, jego Zastępcę, Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnych z przepisami prawa pracy i BHP.

 

b. zadania pomocnicze:

1. Zamieszczanie ogłoszeń i informacji  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

c. zadania towarzyszące:

1. Przygotowanie i wysyłanie korespondencji z zakresu ww zadań.

 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym objętym naborem :

1) wykształcenie :

a. konieczne :  średnie ,

b. preferowane : wyższe z zakresu  geodezji, administracji, 

 

2) doświadczenie (staż pracy) :

a. konieczne :  średnie - 2 lata ,

b. preferowane : doświadczenie  w pracy w administracji publicznej .

 

3) umiejętności zawodowe :

a) konieczne : biegła znajomość obsługi komputera ,
b) preferowane : umiejętność pracy pod presją czasu, dobra organizacja pracy własnej, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,

 

4)  inne wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub  państwa
    członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego  skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

3. Warunki pracy na stanowisku objętym naborem:

   1) praca na stanowisku urzędniczym,

   2) praca w systemie jednozmianowym,

   3) praca przy komputerze

 

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0,6%.

 

5. Oferty osób ubiegających się o wyżej wymienione stanowisko urzędnicze powinny zawierać :

1)  kwestionariusz osobowy,

2)  życiorys (c. v.),

3)  list motywacyjny,

4)  kserokopia dowodu osobistego,

5)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz umiejętności zawodowe kandydata,

6)  kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kandydata,

7)  zaświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (pobrane z Krajowego Rejestru Karnego),

8)  oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)  zaświadczenie lekarskie,

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze,

11)  kandydat osoba niepełnosprawna, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o  którym  mowa  w  art. 13 a   ust. 2   ustawy  z  dnia  21  listopada   2008r. o   pracownikach  samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2016r poz.902 z późn.zm ) jest obowiązany  do złożenia wraz  z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

6. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w punkcie 5, należy składać w zamkniętych kopertach : do dnia 12 lutego 2018r.do godz. 15.00 z dopiskiem ,,NABÓR - na  wolne stanowisko urzędnicze : Samodzielny referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,–- miejsce składania ofert : Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego  w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępnie.

 

7. Inne informacje :

Procedura naboru na  stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje :

I etap - kwalifikacja formalna - badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych określonych w punktach 2 - 3;

- do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie

II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca :

- test  -składający się z 25 pytań. Zakres testu obejmował będzie:

  • ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2016r.,poz.902 z późn. zm.)
  • ustawę z dnia 5 czerwca 1989r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1868)
  • ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. U. z 2017.,poz.1257 )
  • Ustawa z dnia  17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j .Dz. U. z 2017r. poz. 2101 z późn. zm.

 

Test odbędzie się dnia  15 lutego  2018r. w sali nr 206  Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5.  II piętro o godzinie 13:00-  z  osobami, które uzyskały największą liczbę punktów z testu (co najmniej 60%)przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną powołaną przez Starostę Kępińskiego w dniu  15 lutego 2018r. o godz. 14:30 w sali nr 206 Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5.  II piętro.

-informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Kępnie.

 

                                                                                                                              Starosta

                                                                                                                      (-) Witold Jankowski

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
RTF Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
19-07-23 14:15
Frączek Krzysztof
48.13KB
pdf Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
19-07-23 14:16
Frączek Krzysztof
180.27KB

Redakcja strony: Ogłoszenia o naborzeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 27629

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl