BIP

Ogłoszenia o naborze

Archiwum ogłoszeń o naborze znajduje się pod adresem: http://archiwum.bip.powiatkepno.pl/nabor_pracownikow/2015.html

Aktualne ogłoszenia o naborze pracowników

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Data publikacji: 2018-01-31

Ważne do: 2018-04-01 23:59:59

Starosta Kępiński z siedzibą w Kępnie ul. Kościuszki 5,63-600 Kępno

organizuje nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze :

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
w Starostwie Powiatowym  w Kępnie.

Oferta: FN.2110.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r.

 

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

1.Przyjmowanie wniosków o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami ich weryfikacja, wydanie prawa jazdy lub wydanie decyzji odmownej.

2.Generowanie profilu kandydata na kierowcę.

3.Żądanie akt kierowców obcych oraz wysyłanie akt kierowców na żądanie innego organu.

4.Przyjmownanie wniosków ich weryfikacja oraz wydawanie międzynarodowego prawa jazdy lub jego odmowa.

5.Odnotowywanie odbioru praw jazdy w systemie komputerowym oraz zakładanie akt kierowcy.

6. Zakładanie akt ewidencyjnych osób bez uprawnień.

7.Przyjmowanie wniosków o wymianę zagranicznych praw jazdy, weryfikacja, wymiana bądź

    odmowa wymiany.

8.Wymiana z urzędu praw jazdy wydanych przez państwo członkowskie UE.

9.Przyjmowanie wniosków o dokonanie wpisu stwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyśpieszonej , wstępnej uzupełniającej , wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo szkolenia okresowego- weryfikacja dokumentów, dokonanie wpisu bądź jego odmowa.

10.Przymowanie wniosków o wydanie wtórnika prawa jazdy. Weryfikacja dokumentów wydanie wtórnika  bądź jego odmowa.

11.Wydawanie decyzji o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

12.Wydawanie decyzji o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie i psychologiczne.

13.Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Zwrot prawa jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania.

14.Wydawanie decyzji o cofnięciu  uprawnień do kierowania pojazdami i jego przywróceniu po ustaniu przyczyny cofnięcia.

15.Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

16.Wyznaczenie miejsca egzaminów na prawo jazdy kategorii T.

17.Wydawanie zaświadczeń i skierowań osobie ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia.

18.Potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym danych dotyczących prawa jazdy na wniosek podmiotu wydającego karty do tachografów cyfrowych.

19.Przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy, przyjęcie do depozytu.

20.Wykonywnaie kar nałożonych przez sąd.

21. Kierowanie na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

22.Wydawanie zaświadczeń  i informacji o kierowcach na wniosek uprawnionych organów i instytucji.

23.Sporządzanie niezbędnych sprawozdań i prowadzenie stosownych rejestrów.

 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym objętym naborem:

1) wykształcenie :

a. konieczne : wyższe, pomaturalne , średnie

b. preferowane : wyższe z zakresu  administracji, ekonomii

2) doświadczenie (staż pracy) :

a. konieczne :  wyższe - 0 lat ,

    pomaturalne , średnie – 3 lata

b. preferowane : doświadczenie  w pracy w administracji publicznej .                      

3) umiejętności zawodowe:

a) konieczne : biegła znajomość obsługi komputera ,
b) preferowane : umiejętność pracy pod presją czasu, dobra organizacja pracy własnej, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,

4)  inne wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

3. Warunki pracy na stanowisku objętym naborem:

   1) praca na stanowisku urzędniczym,

   2) praca w systemie jednozmianowym,

   3) praca przy komputerze.

 

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0,6%.

 

5.Oferty osób ubiegających się o wyżej wymienione stanowisko urzędnicze powinny zawierać :

1)  kwestionariusz osobowy,

2)  życiorys (c. v.),

3) list motywacyjny,

4) kserokopia dowodu osobistego,

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz umiejętności zawodowe kandydata,

6) kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kandydata,

7) zaświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (pobrane z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) zaświadczenie lekarskie,

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze,

11)  kandydat osoba niepełnosprawna, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o  którym  mowa  w  art. 13 a   ust. 2   ustawy  z  dnia  21  listopada   2008r. o   pracownikach  samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2016r poz.902 z późn.zm ) jest obowiązany  do złożenia wraz  z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

6. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w punkcie 5, należy składać w zamkniętych kopertach : do dnia 12 lutego 2018r.do godz. 15.00 z dopiskiem ,,NABÓR - na  wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu –- miejsce składania ofert: Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego  w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.

 

7. Inne informacje :

Procedura naboru na  stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje :

I etap - kwalifikacja formalna - badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych określonych w punktach 2 - 3;

- do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie

II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca :

- test  -składający się z 25 pytań. Zakres testu obejmował będzie:

  • ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2016r.,poz.902 z późn. zm.)
  • ustawę z dnia 5 czerwca 1989r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1868)
  • ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. U. z 2017,poz.1257 )
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j . U. z 2017r. poz. 1260 z późn.zm. )

Test odbędzie się dnia  14 lutego  2018r. w sali nr 206  Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5.  II piętro o godzinie 10:00-  z  osobami, które uzyskały największą liczbę punktów z testu (co najmniej 60%)przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną powołaną przez Starostę Kępińskiego w dniu  14 lutego 2018r. o godz. 11:30 w sali nr 206 Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5.  II piętro.

-informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Kępnie.

 

                                                                                                   Starosta

                                                                                           (-)Witold Jankowski

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
RTF Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
19-07-23 14:15
Frączek Krzysztof
48.13KB
pdf Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
19-07-23 14:16
Frączek Krzysztof
180.27KB

Redakcja strony: Ogłoszenia o naborzeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 27793

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl