BIP

Ogłoszenia o naborze

Archiwum ogłoszeń o naborze znajduje się pod adresem: http://archiwum.bip.powiatkepno.pl/nabor_pracownikow/2015.html

Aktualne ogłoszenia o naborze pracowników

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Data publikacji: 2018-01-31

Ważne do: 2018-04-01 00:00:00

Starosta Kępiński z siedzibą w Kępnie ul. Kościuszki 5,63-600 Kępno

organizuje nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze :

Podinspektor w Wydziale Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu

w Starostwie Powiatowym  w Kępnie.

Oferta: FN.2110.4.2018 z dnia 31 stycznia 2018r.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym :

I. w zakresie inwestycji i rozwoju powiatu

 1. monitoring informacji na temat rozwoju regionalnego oraz funduszy Unii Europejskiej, w tym ogłaszanych naborów/konkursów umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych dla Powiatu,
 2. opracowywanie przy ścisłej współpracy z Wydziałem Budżetu i Finansów projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych Powiatu,
 3. opracowywanie i przygotowywanie przy udziale komórek organizacyjnych starostwa
  i jednostek organizacyjnych Powiatu, wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy pomocowych (środków wspólnotowych i krajowych), wniosków o przyznanie grantów, dotacji i kredytów wraz z niezbędnymi załącznikami (np. projektów umów partnerskich, porozumień o współpracy),
 4. składanie wniosków/projektów do stosownych instytucji,
 5. pomoc firmom zewnętrznym/inżynierowi kontraktu w rozliczaniu merytorycznym i finansowym projektów, w tym: udział w przygotowywaniu i przekazywaniu do odpowiednich instytucji wymaganej umową dokumentacji, np. sprawozdań, wniosków o płatność, informacji z przebiegu realizacji projektu,
 6. przygotowywanie pism, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje rady, posiedzenia zarządu oraz dla potrzeb starosty i członków zarządu, w zakresie realizowanych projektów,
 7. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przyjęcia środków trwałych związanych
  z realizacją inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
 8. analizowanie aktualnych przepisów, wytycznych oraz interpretacji dotyczących funduszy zewnętrznych,
 9. opracowywanie przy ścisłym współudziale z pozostałymi Wydziałami Starostwa strategii rozwoju powiatu i programów wieloletnich,
 10. informowanie interesantów o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych,
 11. popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej.

II. w zakresie promocji:

 1. współpraca przy działaniach związanych ze współpracą zagraniczną.
 2. prowadzenie strony internetowej Powiatu, w szczególności aktualizowanie danych na niej zawartych.
 3. gromadzenie materiałów niezbędnych do wydawania opracowań promujących powiat (foldery, zeszyty, opracowania itp.).
 4. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych
  o Powiecie.
 5. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu.
 6. współpraca z organizacjami i innymi podmiotami w zakresie organizacji konkursów, zawodów i imprez kulturalnych i sportowych promujących Powiat.
 7. inicjowanie i koordynowanie kontaktów oraz współpracy Powiatu z województwem
  i innymi partnerami (w tym zagranicznymi).
 8. prowadzenie kroniki powiatu.
 9. przygotowywanie, we współdziałaniu z właściwymi wydziałami i obsługiwanie konwentów burmistrzów i wójtów oraz starostów, narad wojewódzkich i innych spotkań o problematyce wielowydziałowej.
 10. podejmowanie innych działań w zakresie promocji Powiatu.

III. w zakresie kultury:

 1. Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.
 2. Ustalanie założeń programowo – artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji.
 3. Współdziałanie w organizacji świąt państwowych i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.
 4. Współorganizowanie z innymi jednostkami, urzędami i instytucjami imprez o zasięgu powiatowym na terenie poszczególnych gmin (festyny, konkursy).
 5. Prowadzenie ewidencji powiatowych instytucji kultury.
 6. Przygotowanie i realizacja powiatowego kalendarza imprez.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym objętym naborem:

1) wykształcenie :

a. konieczne : wyższe, pomaturalne , średnie

b. preferowane : wyższe z zakresu zarządzania lub administracji,

2) doświadczenie (staż pracy):

a. konieczne : wyższe - 0 lat ,

    pomaturalne , średnie – 3 lata

b. preferowane : doświadczenie  w pracy w administracji publicznej  w zakresie pozyskiwania funduszy,

3) umiejętności zawodowe:

a) konieczne : biegła znajomość obsługi komputera oraz umiejętność wyszukiwania środków zewnętrznych,

b) preferowane : biegła znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy pod presją

czasu, dobra organizacja pracy własnej, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,

4)  inne wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub  państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

3. Warunki pracy na stanowisku objętym naborem:

   1) praca na stanowisku urzędniczym,

   2) praca w systemie jednozmianowym,

   3) praca przy komputerze

 

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0,6%.

5. Oferty osób ubiegających się o wyżej wymienione stanowisko urzędnicze powinny zawierać:

1) kwestionariusz osobowy,

2) życiorys (c. v.),

3) list motywacyjny,

4) kserokopia dowodu osobistego,

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz umiejętności zawodowe kandydata,

6) kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kandydata,

7) zaświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (pobrane z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) zaświadczenie lekarskie,

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze,

11)  kandydat osoba niepełnosprawna, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o  którym  mowa  w  art. 13 a   ust. 2   ustawy  z  dnia  21  listopada   2008r. o   pracownikach  samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2016r.  poz.902 ) jest obowiązany  do złożenia wraz  z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w punkcie 5, należy składać w zamkniętych kopertach : do dnia 12 lutego 2018r.do godz. 15.00 z dopiskiem ,,NABÓR - na  wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu

- miejsce składania ofert : Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego  w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.

 

7. Inne informacje :

Procedura naboru na  stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje :

I etap - kwalifikacja formalna - badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych określonych w punktach 2 - 3;

- do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie

II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca :

- test  -składający się z 25 pytań. Zakres testu obejmował będzie:

 • ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2016r.poz.902 ze zm.)
 • ustawę z dnia 5 czerwca 1989r.o samorządzie powiatowym (t.j. U z 2017r., poz.1868)
 • ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r.,poz.1257)

Test odbędzie się dnia 15 lutego 2018r.. w sali nr 206  Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5.  II piętro o godzinie 9:00 -  z osobami, które uzyskały największą liczbę punktów z testu ( 60% )przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną powołaną przez Starostę Kępińskiego w dniu 15 lutego 2018r. o godz. 10:30 w sali nr 206 Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5.  II piętro.

-informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Kępnie.

                                                                                          

                                                                                           Starosta

                                                                                  (-) Witold Jankowski

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
RTF Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
19-07-23 14:15
Frączek Krzysztof
48.13KB
pdf Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
19-07-23 14:16
Frączek Krzysztof
180.27KB

Redakcja strony: Ogłoszenia o naborzeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 27625

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl