BIP

Ogłoszenia o naborze

Archiwum ogłoszeń o naborze znajduje się pod adresem: http://archiwum.bip.powiatkepno.pl/nabor_pracownikow/2015.html

Aktualne ogłoszenia o naborze pracowników

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Data publikacji: 2018-03-06

Ważne do: 2018-06-07 23:59:59

Starosta Kępiński z siedzibą w Kępnie ul. Kościuszki 5,63-600 Kępno

organizuje nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze :

Podinspektor w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

w Starostwie Powiatowym  w Kępnie.

Oferta: FN.2110.5.2018 z dnia 6 marca 2018r.

 

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym :

1) Przygotowanie i zapewnienie działań systemu ostrzegania i alarmowania w powiecie.

2) Nadzór nad funkcjonowaniem i przygotowaniem do działania powiatowego magazynu
    przeciwpowodziowego.
3) Organizowanie pracy oraz zapewnienie obsługi administracyjnej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

4) Organizowanie pracy oraz zapewnienie obsługi administracyjnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

5) Gromadzenie, przetwarzanie i aktualizacja powiatowej bazy danych o możliwych do użycia zasobach, siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny.

6) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.

7) Opracowanie, aktualizacja oraz realizacja zadań wynikających z Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu.

8) Opracowanie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego oraz ich zatwierdzanie.

9) Organizacja, obsługa oraz zapewnienie odpowiednich warunków do funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego.

10) Uczestniczenie w przygotowaniu projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

11) Opracowanie i aktualizacja Planu Ewakuacji/ przyjęcia ludności.

12) Opracowanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Powiatu.

13) Opracowanie zaleceń, opiniowanie i uzgadnianie gminnych Planów Ewakuacji i Obrony Cywilnej .

14) Opracowywanie analiz, sprawozdań z realizacji zadań obrony cywilnej na szczeblu powiatu.

15) Opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią.

16) Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

17) Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.

18) Opracowywanie programów i planów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.

19) Opracowanie dokumentacji, aktualizacja oraz realizacja zadań stałego dyżuru Starosty.

20) Opracowanie, aktualizacja planu oraz realizacja przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej.

21) Opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu, oraz kart realizacji zadań operacyjnych.

22) Opracowanie regulaminu organizacyjnego starostwa na czas wojny.

23) Opracowanie i uaktualnianie planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu na potrzeby obronne państwa w tym nadzór nad organizacją zastępczych miejsc szpitalnych.

24) Opracowanie i aktualizowanie dokumentacji Punktu Kontaktowego HNS.

25) Planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych .

26) Opracowanie i aktualizacja dokumentacji Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Kępińskiego.

27) Opracowanie i aktualizacja dokumentacji funkcjonowania Starostwa w czasie wprowadzenia stanów gotowości obronnej państwa.

28) Opracowywanie analiz, sprawozdań z realizacji zadań obronnych na szczeblu powiatu.

 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym objętym naborem :

1) wykształcenie :

  1. konieczne : wyższe, pomaturalne, średnie
  2. preferowane : wyższe z zakresu zarządzania lub administracji,

2) doświadczenie (staż pracy) :

  1. konieczne :  wyższe - 0 lat ,

                 pomaturalne , średnie – 3 lata

              2.preferowane : doświadczenie  w pracy w administracji publicznej,             

 

3) umiejętności zawodowe :

a) konieczne : biegła znajomość obsługi komputera oraz umiejętność wyszukiwania środków zewnętrznych ,

b) preferowane : biegła znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy pod presją czasu, dobra organizacja pracy własnej, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,

 

4)  inne wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub  państwa
    członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego

    lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

3. Warunki pracy na stanowisku objętym naborem:

   1) praca na stanowisku urzędniczym,

   2) praca w systemie jednozmianowym,

   3) praca przy komputerze.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0,6%.

 

5. Oferty osób ubiegających się o wyżej wymienione stanowisko urzędnicze powinny zawierać :

1)  kwestionariusz osobowy,

2)  życiorys (c. v.),

3) list motywacyjny,

4) kserokopia dowodu osobistego,

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz umiejętności zawodowe kandydata,

6) kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kandydata,

7) zaświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (pobrane z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) zaświadczenie lekarskie,

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze,

11)  kandydat osoba niepełnosprawna, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o  którym  mowa  w  art. 13 a   ust. 2   ustawy  z  dnia  21  listopada   2008r. o   pracownikach  samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2016r.  poz.902 ) jest obowiązany  do złożenia wraz  z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

6. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w punkcie 5, należy składać w zamkniętych kopertach : do dnia 22 marca 2018 r. do godz. 15.00 z dopiskiem ,,NABÓR - na  wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

- miejsce składania ofert : Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego  w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.

 

7. Inne informacje :

Procedura naboru na  stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje :

I etap - kwalifikacja formalna - badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych określonych w punktach 2 - 3;

- do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie

II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca :

- test  -składający się z 25 pytań. Zakres testu obejmował będzie:

  • ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2016r.poz.902 ze zm.)
  • ustawę z dnia 5 czerwca 1989r.o samorządzie powiatowym (t. j. U z 2017r., poz.1868)
  • ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. U. z 2017r.,poz.1257 )

Test odbędzie się dnia 27 marca 2018 r.. w sali nr 206  Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5.  II piętro o godzinie 9:00

-  z osobami, które uzyskały największą liczbę punktów z testu ( 60% )przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną powołaną przez Starostę Kępińskiego w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 10:30 w sali nr 206 Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5.  II piętro.

-informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Kępnie.

 

 

                                                                                                   Starosta

                                                                                          (-) Witold Jankowski

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
RTF Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 447
19-07-23 14:15
Frączek Krzysztof
48.13KB
pdf Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
19-07-23 14:16
Frączek Krzysztof
180.27KB

Redakcja strony: Ogłoszenia o naborzeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 29808

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl