BIP

Ogłoszenia o naborze

Archiwum ogłoszeń o naborze znajduje się pod adresem: http://archiwum.bip.powiatkepno.pl/nabor_pracownikow/2015.html

Aktualne ogłoszenia o naborze pracowników

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Data publikacji: 2018-05-17

Ważne do: 2018-08-18 00:00:00

Starosta Kępiński z siedzibą w Kępnie ul. Kościuszki 5,63-600 Kępno

organizuje nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze :

 Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu

w Starostwie Powiatowym  w Kępnie.

Oferta: FN.2110.7.2018 z dnia 17 maja 2018r.

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym :

1) Przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy, generowanie profilu kandydata na kierowcę lub jego odmowa.

2) Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu . Uchylenie decyzji na podstawie wniosku organu występującego o zatrzymanie prawa jazdy.

3) Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy kierującemu, który przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym oraz przewożącemu osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym . Dokonanie zwrotu prawa jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania.

4) Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie osób posiadających prawo jazdy jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia.

5) Kierowanie na badanie psychologiczne kierującego pojazdem jeżeli:

a) przekroczył 24 punkty. otrzymane za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

b) w okresie próbnym popełnił co najmniej 2 wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ,

6) Kierowanie na wniosek komendanta wojewódzkiego policji na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w razie przekroczenia 24 pkt.

7) Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem w razie:

a) przekroczenia w okresie 1 roku od dnia wydania prawa jazdy liczby 20 pkt. za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

b) stwierdzenia na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć , że kierujący pojazdem silnikowym w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił:

a.- przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ,

b.- trzy wykroczenia określone w art. 86 1 lub 2, art. 87§ 1, art. 92a w przypadku przekroczenia prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20.05.1971 kodeks wykroczeń,

c.- niepoddania się sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art.114 ust.1 pkt.1 ustawy PORD

8) Dokonanie wpisu do rejestru i skreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz przyjmowanie zmian danych.

9) Wpisywanie i skreślanie z ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie określonych w art. 10 ustawy o kierujących pojazdami.

10) Wydawanie i cofanie poświadczań potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodki szkolenia kierowców.

11) Wpisywanie , odmowa wpisania i wykreślanie z ewidencji instruktorów i wykładowców nauki jazdy.

12) Wydawanie i przedłużanie legitymacji instruktora. Przyjmowanie i ewidencjonowanie danych przekazywanych przez instruktorów w trybie art. 37 ustawy o kierujących pojazdami.

13) Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców.

14) Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

     

 2. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym objętym naborem :

1) wykształcenie :

a) konieczne : wyższe , średnie

b) preferowane : wyższe z zakresu  administracji, ekonomii

2) doświadczenie (staż pracy) :

a) konieczne :  wyższe - 0 lat ,

   średnie – 2 lata

b) preferowane : doświadczenie  w pracy w administracji publicznej .                      

3) umiejętności zawodowe :

a) konieczne : biegła znajomość obsługi komputera ,
b) preferowane : umiejętność pracy pod presją czasu, dobra organizacja pracy własnej, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,

4)  inne wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

3. Warunki pracy na stanowisku objętym naborem:

   1) praca na stanowisku urzędniczym,

   2) praca w systemie jednozmianowym,

   3) praca przy komputerze.

 

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0,6%.

5. Oferty osób ubiegających się o wyżej wymienione stanowisko urzędnicze powinny zawierać :

1) kwestionariusz osobowy,

2) życiorys (c. v.),

3) list motywacyjny,

4) kserokopia dowodu osobistego,

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz umiejętności zawodowe kandydata,

6) kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kandydata,

7) zaświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (pobrane z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) zaświadczenie lekarskie,

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze,

11) kandydat osoba niepełnosprawna, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o  którym  mowa  w  13 a   ust. 2   ustawy  z  dnia  21  listopada   2008r. o   pracownikach  samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2016r poz.902 z późn.zm ) jest obowiązany  do złożenia wraz  z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

6. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w punkcie 5, należy składać w zamkniętych kopertach : do dnia 30 maja 2018r.do godz. 15.00 z dopiskiem ,,NABÓR - na wolne stanowisko urzędnicze referent w Wydziale Komunikacji i Transportu – Oferta FN.2110.7.2018 z dnia 17maja 2018r.

 - miejsce składania ofert : Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego  w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.

 

7. Inne informacje :

Procedura naboru na  stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje :

I etap - kwalifikacja formalna - badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych określonych w punktach 2 - 3;

- do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie

II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca :

- test  -składający się z 25 pytań. Zakres testu obejmował będzie:

  • ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U
     z 2016 r.,poz.902 z późn. zm.)
  • ustawę z dnia 5 czerwca 1989r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1868)                                                                                                                                   
  • ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. U. z 2017,poz.1257 )
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami  (t.j. U. z 2017r. poz. 978 z późn.zm. )

 

Test odbędzie się dnia  7 czerwca 2018r. w sali nr 206  Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5.  II piętro o godzinie 11:30-  z  osobami, które uzyskały największą liczbę punktów z testu (co najmniej 60%)przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną powołaną przez Starostę Kępińskiego w dniu  7 czerwca  2018r. o godz. 12:30 w sali nr 206 Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5.  II piętro.

-informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Kępnie.

 

 

                                                                                                  Starosta

                                                                                    (-)  Witold Jankowski

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
RTF Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
19-07-23 14:15
Frączek Krzysztof
48.13KB
pdf Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
19-07-23 14:16
Frączek Krzysztof
180.27KB

Redakcja strony: Ogłoszenia o naborzeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 27628

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl