BIP

Ogłoszenia o naborze

Archiwum ogłoszeń o naborze znajduje się pod adresem: http://archiwum.bip.powiatkepno.pl/nabor_pracownikow/2015.html

Aktualne ogłoszenia o naborze pracowników

Zarząd Powiatu Kępińskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Data publikacji: 2019-06-07

Ważne do:

Uchwała Nr 52.VI.2019

Zarządu Powiatu Kępińskiego

z dnia 6 czerwca 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w zw. z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz § 9 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393 ze zm.)

 

Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno.

 § 2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 § 3

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 będzie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz na stronie internetowej Powiatu Kępińskiego, a także na tablicach ogłoszeń i BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie i na stronach internetowych wojewódzkich izb lekarskich.

 § 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu.

 § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu  -  Robert Kieruzal                      /-/

Członek Zarządu Powiatu - Alicja Śniegocka                                    /-/

Członek Zarządu Powiatu  - Renata Ciemny                                    /-/

Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska                    /-/

Członek Zarządu Powiatu - Marek Potarzycki                                 /-/

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 52.VI.2019

Zarządu Powiatu Kępińskiego

z dnia 6 czerwca 2019 roku

 

Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 2190 ze zm.) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko kierownika, a kompetencję
w zakresie ogłoszenia konkursu posiada podmiot tworzący – organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, tj. zarząd powiatu.

§ 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393 ze zm.) wyszczególnia elementy, jakie winno zawierać ogłoszenie o konkursie oraz wskazuje, w jaki sposób należy udostępnić i podać je do wiadomości, tj. poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu tworzącego – BIP Powiatu Kępińskiego, podać do wiadomości na tablicach ogłoszeń i BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Dodatkowo, celem dotarcia do szerszego grona potencjalnych kandydatów na stanowisko dyrektora, ogłoszenie opublikowane zostanie również na stronach internetowych wojewódzkich izb lekarskich.

Informacja o wymaganych dokumentach oraz terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu zamieszczona została w ogłoszeniu o konkursie.

Projekt ogłoszenia o konkursie opracowany i przyjęty został przez Komisję Konkursową powołaną Uchwałą Nr VIII/44/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

                                                                                                                       Starosta Kępiński

                                                                                                                       /-/ Robert Kieruzal

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Informacja o wyniku naboru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-07-19 15:15
Frączek Krzysztof
86.81KB
pdf Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
19-07-03 16:33
Frączek Krzysztof
461.98KB
pdf Załącznik do uchw. 52.VI.2019 -Ogłoszenie o konkursie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
19-06-07 12:27
Frączek Krzysztof
211.05KB
pdf Regulamin konkursu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-06-07 12:26
Frączek Krzysztof
375.65KB

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
RTF Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
19-07-23 14:15
Frączek Krzysztof
48.13KB
pdf Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
19-07-23 14:16
Frączek Krzysztof
180.27KB

Redakcja strony: Ogłoszenia o naborzeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 27794

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl