BIP

Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (wzór urzędowy dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenie (szczegóły w części Informacje dodatkowe)
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymaganą przepisami szczególnymi praktykę
 • Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów
 • Kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej

Do wglądu:

 • Oryginały wszystkich dokumentów stanowiących załączniki do ww. wniosku
 • Dowód osobisty

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek - 8:00 - 16:30,
 • wtorek - środa - 8:00 - 14:30,
 • czwartek - 8:00 - 16:30,
 • piątek - 8:00 - 14:30.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni od dnia złożenia wniosku

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

OPŁATY

 • 48, 00 zł - opłata za uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

Opłatę można wpłacać na rachunek bankowy:

            Gmina Kępno

            ul. Ratuszowa 1

            63-600 Kępno

69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Warunki, jakie musi spełnić osoba chcąca uzyskać uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych  o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 m-cy  praktyki w stacji kontroli  pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli  lub naprawy pojazdów,

posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany  rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli  lub naprawy pojazdów,

posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok  praktyki w stacji kontroli  pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli  lub naprawy pojazdów,

posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów,

oraz odbyła szkolenie dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów i uzyskała pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania diagnosty.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. z Nr 246, poz. 2469)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1044 z późn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-02-19

 

Kategoria: Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 424
19-05-08 10:29
Możdżanowska Milena
115.17KB

Redakcja strony: Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1355

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl