BIP

Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (wzór ustawowy dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • Oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą, znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym" (wzór dostępny na stronie internrtowej)
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek - 8:00 - 16:30,
 • wtorek - środa - 8:00 - 14:30,
 • czwartek - 8:00 - 16:30,
 • piątek - 8:00 - 14:30.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

7 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

OPŁATY

 • 412,00 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców
 • 206,00 zł - opłata skarbowa za zmianę zaświadczenia polegającą na poszerzeniu zakresu działalności.

Opłatę można wpłacać na rachunek bankowy:

            Gmina Kępno

            ul. Ratuszowa 1

            63-600 Kępno

69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Warunki jakie spełniać musi przedsiębiorca chcący uzyskać wpis do rejestru:

 • musi posiadać siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej,
 • nie może w stosunku do niego zostać otwarta likwidacja lub nie może być ogłoszona upadłość,
 • nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom (dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej),
 • musi posiadać wyposażenie kontrolno - pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,
 • posiadać poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,
 • zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz.275 )
 • Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. z Nr 223, poz. 2264)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1044 z późn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-01-02

Kategoria: Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
19-05-08 10:31
Możdżanowska Milena
196.68KB
pdf Oświadczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-01-02 10:39
Możdżanowska Milena
185.71KB

Redakcja strony: Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1377

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl