przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Likwidacja stowarzyszenia klubu sportowego

Likwidacja klubu sportowego polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.
Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji klubów sportowych klub traci osobowość prawną.
Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji prowadzonej przez Starostę Kępińskiego jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu  sportowego.   

Procedura załatwienia sprawy:

 I. Jeśli członkowie klubu sportowego lub uczniowskiego klubu sportowego chcą, aby klub zakończył swoją działalność i byt prawny powinni w pierwszej kolejności na Walnym Zebraniu Członków:

1) podjąć uchwałę o rozwiązaniu klubu zgodnie z zapisami statutu klubu,
2) sporządzić protokół z zebrania,
3) sporządzić listę obecności członków klubu na zebraniu.

Uchwała Walnego Zebrania Członków powinna:

  • określać datę rozwiązania klubu, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji,
  • określać cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego klubu.
  • może także wskazać likwidatora, jednakże w przypadku braku takiego wskazania w uchwale  i statucie likwidatorami są członkowie Zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

 II. Następnie likwidator:

1) sporządza sprawozdanie finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości) na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji,
2) pisemnie zawiadamia Starostę Kępińskiego - o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołącza protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności,
3) podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (można też złożyć z ww. dokumentami ogłoszenie o likwidacji, które zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kępnie na okres 3 tygodni),
4) ogłoszenie powinno zawierać informacje o rozpoczęciu likwidacji, dane i kontakt do likwidatora oraz datę do kiedy można zgłaszać ewentualne roszczenia wobec likwidującej się organizacji.

 III. W dalszej kolejności likwidator:

1) ustala listę wierzycieli i dłużników,
2) przystępuje do zbycia majątku klubu i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli (protokół przekazania majątku),
3) zamyka rachunek bankowy, w banku w którym klub go posiadał,
4) sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości - stan rachunkowy na koniec likwidacji,
5) sporządza protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego),
6) dokonuje innych czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji,
7) sporządza sprawozdanie z podjętych przez siebie działań w toku likwidacji,
8) po zakończeniu likwidacji klubu sportowego likwidator zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które przyjmuje uchwałę o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji;

 IV. Likwidator składa wniosek do Starosty Kępińskiego o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji wraz z:

  • sprawozdaniem finansowym na koniec likwidacji,
  • dowodem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji,
  • sprawozdaniem Likwidatora z podjętych działań.

Zarówno sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający jak i dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdanie z czynności likwidacyjnych winny być zatwierdzenie przez Walne Zebranie Członków.

V. Po zakończeniu likwidacji klubu sportowego i otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wykreślenie z ewidencji likwidator informuje właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny.

Podstawy prawne:

   1) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach
   2) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
   3) rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych
   4) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
   5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych  pokój nr 201 ( II piętro)
Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego pok. nr 3 (parter) w godzinach 7:30-15:30
Odbiór dokumentów: Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych  pokój nr 201 ( II piętro)

 

Termin  i sposób załatwienia sprawy:  

Decyzję o wykreśleniu z ewidencji klubów sportowych, wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.    

 

Tryb odwoławczy:        

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej dokonanie wykreślenia z ewidencji klubu sportowego (wydanie decyzji administracyjnej), podlega opłacie skarbowejw wysokości 10 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy:

Gmina Kępno
ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno

Nr : 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

Tytuł wpłaty : Opłata skarbowa za dokonanie wykreślenia klubu sportowego.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej powinien być dołączony przez wnioskodawcę do składanego wniosku.

 

Zamieszczone poniżej wzory dokumentów nie stanowią urzędowych formularzy a jedynie przygotowane dla Państwa edytowalne szablony do wykorzystania.

 

Kategoria: Likwidacja stowarzyszenia zwykłego/klubu sportowego [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc 1. Wzór uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
22-04-29 11:17 Sztucka Agata 28KB
doc 2. Wzór protokołu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
22-04-29 11:18 Sztucka Agata 26KB
doc 3. Wzór listy obecności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
21-05-13 11:06 Nawrocka Bogumiła 35KB
doc 4. Wzór ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-05-13 11:06 Nawrocka Bogumiła 25KB
docx 5. Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
22-07-12 08:46 Sztucka Agata 14.94KB
doc 6. Wzór wniosku o wykreślenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
21-05-13 11:07 Nawrocka Bogumiła 27.5KB

 

 

Rejestr zmian strony Likwidacja stowarzyszenia klubu sportowego

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Frączek Krzysztof 2021-03-19 12:38:36
Aktualizacja publikacji
Sztucka Agata 2022-05-23 14:22:37
Wytworzenie publikacji
Sztucka Agata 2022-05-23 14:22:34
Zatwierdzenie
Sztucka Agata 2022-05-23 14:22:34
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
521

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl