przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Likwidacja stowarzyszenia zwykłego

Wpis informacji o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji prowadzonej przez Starostę Kępińskiego jest możliwy dopiero po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia.

Likwidacja stowarzyszenia polega na całkowitym zakończeniu jego działalności oraz  zadysponowaniu jego mieniem.

Stowarzyszenie składa wniosek o wykreślenie z ewidencji. Organ nadzorujący dokonuje wpisu o wykreśleniu z ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.  
Jeżeli wniosek zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

 

Procedura załatwienia sprawy:

IJeśli członkowie stowarzyszenia zwykłego chcą, aby zakończyło swoją działalność i byt prawny powinni w pierwszej kolejności na Zebraniu Członków:

1) podjąć uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia zgodnie z zapisami regulaminu i wyznaczeniu likwidatora,
2) sporządzić protokół z zebrania,
3) sporządzić listę obecności członków stowarzyszenia zebraniu.

Uchwała powinna:

  • określać datę rozwiązania stowarzyszenia, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji,
  • określać cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego stowarzyszenia,
  • wskazać likwidatora

II. Następnie likwidator:

1) sporządza sprawozdanie finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji,      
2) pisemnie zawiadamia Starostę Kępińskiego - o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia oraz dołącza protokół z Zebrania Członków wraz z uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego i listą obecności,            
3) podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (można też złożyć z ww. dokumentami ogłoszenie o likwidacji, które zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kępnie na okres 3 tygodni),      
4) ogłoszenie powinno zawierać informacje o rozpoczęciu likwidacji, dane i kontakt do likwidatora oraz datę do kiedy można zgłaszać ewentualne roszczenia wobec likwidującej się organizacji.

 III. W dalszej kolejności likwidator:

1) ustala listę wierzycieli i dłużników,    
2) przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli (protokół przekazania majątku), 
3) zamyka rachunek bankowy, w banku w którym stowarzyszenie go posiadało,           
4) sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości - stan rachunkowy na koniec likwidacji,      
5) sporządza protokół przekazania dokumentów stowarzyszenia zwykłego na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego),      
6) dokonuje innych czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji,
7) sporządza sprawozdanie z podjętych przez siebie działań w toku likwidacji,
8) po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego likwidator zwołuje Zebranie Członków, które przyjmuje uchwałę o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji;

IV.Likwidator składa wniosek do Starosty Kępińskiego o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji wraz z:

  • sprawozdaniem finansowym na koniec likwidacji,
  • sprawozdaniem likwidatora z podjętych działań,
  • uchwałą Zebrania Członków o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji;

V. Po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego likwidator informuje właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny.

Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
      

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Kępnie.

Miejsce złożenia dokumentów:       

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kępnie (parter – pok. nr 003), lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa: ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.       

Tryb odwoławczy:        

W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu o wykreśleniu z ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku, stowarzyszenie zwykłe może wnieść skargę na bezczynność do sądu administracyjnego.

Opłaty:

Brak

 

Zamieszczone poniżej wzory dokumentów nie stanowią urzędowych formularzy a jedynie przygotowane dla Państwa edytowalne szablony do wykorzystania.

Kategoria: Likwidacja stowarzyszenia zwykłego [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc 2. Wzór protokołu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
21-06-23 13:51 Sztucka Agata 26KB
doc 6. Wzór wniosku o wykreślenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
21-06-23 10:57 Sztucka Agata 27.5KB
docx 5. Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
21-06-23 10:55 Sztucka Agata 14.73KB
doc 4. Wzór ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
21-06-23 10:53 Sztucka Agata 24.5KB
doc 3. Wzór listy obecności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
21-06-23 10:52 Sztucka Agata 35KB
doc 1. Wzór uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
21-06-23 10:43 Sztucka Agata 27.5KB

 

Rejestr zmian strony Likwidacja stowarzyszenia zwykłego

Podmiot udostępniający informację
Sztucka Agata
Pierwsza publikacja
Frączek Krzysztof 2021-03-19 12:38:04
Aktualizacja publikacji
Sztucka Agata 2021-06-23 13:44:22
Wytworzenie publikacji
Sztucka Agata 2021-06-23 13:44:13
Zatwierdzenie
Sztucka Agata 2021-06-23 13:44:13
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
735

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl