BIP

Kluby sportowe

REJESTRACJA KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Klub sportowy może działać jako stowarzyszenie (zarejestrowane u starosty lub zarejestrowane z KRS) lub jako firma (np. sportowa spółka akcyjna). Jest szczególnym rodzajem stowarzyszenia: zarówno ze względu na to, czym się zajmuje, jak i ze względu na sposób jego rejestracji.

Jeśli klub sportowy, który chce posiadać osobowość prawną i status stowarzyszenia, a w swoim statucie nie przewidział prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie ubiega się o status organizacji pożytku publicznego, podlega uproszczonej procedurze rejestracji - rejestruje się tylko u starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

Jeśli jednak zamierza prowadzić działalność gospodarczą lub ubiega się o status organizacji pożytku publicznego – rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku nabywa wraz z rejestracją osobowość prawną.

Uzyskując osobowość prawną, klub – mówiąc językiem prawnym – staje się podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego (ma zdolność prawną) oraz ma zdolności do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że np. może otrzymywać darowizny, zawierać umowy o przyznanie dotacji, czy o wykonanie zadania publicznego lub innej usługi. 

PROCEDURA REJESTRACJI

Miejsce załatwienia sprawy: 

Starostwo Powiatowe w Kępnie.

Podstawa prawna: 

1)  ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

4) rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek komitetu założycielskiego o wpisanie do ewidencji klubów sportowych (załącznik nr 1).

2. Protokół  zebrania założycielskiego wraz z:

 • uchwałą o powołaniu klubu,
 • uchwałą o zatwierdzeniu statutu,
 • uchwałą o wyborze Komitetu Założycielskiego,
 • uchwałę o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej, (w przypadku ich wyboru na zebraniu założycielskim) wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do ewidencji składu Zarządu oraz składu Komisji Rewizyjnej .

3. Lista założycieli zawierająca:

 • imię i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • miejsce zamieszkania,
 • własnoręczne podpisy.

4.   Lista   obecności   na   Zebraniu   Założycielskim  z  własnoręcznymi podpisami (min. 7 osób).

5.   Statut Klubu, określający w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 • teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • sposób nabywania  i  utraty członkostwa, przyczyny  utraty  członkostwa   oraz  prawa i obowiązki członków,
 • władze  stowarzyszenia,  tryb  dokonywania ich wyboru, uzupełniania  składu  oraz ich kompetencje,
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a  także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 • zasady dokonywania zmian statutu,
 • sposób rozwiązywania się stowarzyszenia.

6. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kępnie (parter – pok. nr 003), lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa: ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.

Termin i sposób załatwienia:

Decyzję o wpisie do ewidencji klubów sportowych, wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Jeżeli zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, Urząd wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Wpis i odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji. 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej dokonanie wpisu oraz wykreślenie z ewidencji klubu sportowego (wydanie decyzji administracyjnej), podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, lub dokonać wpłaty na adres i numer konta :

Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

ul. Ratuszowa 1

63-600 Kępno

Nr : 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

Tytuł wpłaty : Opłata skarbowa za dokonanie wpisu (lub wykreślenia) klubu sportowego.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej powinien być dołączony przez wnioskodawcę do składanego wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Postępowanie po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji 

Po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Starostę Kępińskiego należy w ciągu 30 dni zwołać Walne Zebranie oraz zgodnie z zapisami w statucie dokonać wyboru władz klubu. Po odbyciu ww. zebrania należy w ciągu 14 dni przesłać na adres Starostwa protokół z Walnego Zebrania z odpisami podjętych uchwał np. o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskami o dokonanie wpisu do ewidencji składu Zarządu i składu Komisji Rewizyjnej - jeśli wyboru zarządu i komisji rewizyjnej nie dokonano na  zebraniu założycielskim.

Wszelkie zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz statutu klubu należy zgłaszać w Starostwie Powiatowym w Kępnie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Następnie  należy  wystąpić  do Urzędu  Statystycznego  o  nadanie  numeru   REGON,  założyć konto   bankowe   oraz   wystąpić  do  Urzędu   Skarbowego  o  nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Po   uzyskaniu   wszystkich   niezbędnych   numerów (REGON,  NIP,  bankowych),  klub  może już  przyjmować  w  swoje  szeregi  członków, pamiętając,  że   każdy  członek musi wypełnić deklarację członkowską. 

Informacji udziela

Katarzyna Nawrot

Nr telefonu: +48 62 78 289 34

e-mail:

Kategoria: Kluby sportowe [ 15 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Wniosek o dokonanie wpisu składu komisji rewizyjnej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-01-02 13:30
Nawrot Katarzyna
33KB
doc Uchwała o wyborze zarządu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-01-02 13:05
Nawrot Katarzyna
32KB
doc Wniosek o dokonanie wpisu składu zarządu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-01-02 13:00
Nawrot Katarzyna
36KB
doc Wniosek o dokonanie zmiany składu zarządu klubu sportowego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-01-02 12:54
Nawrot Katarzyna
45.5KB
doc Wniosek o dokonanie zmiany składu komisji rewizyjnej klubu sportowego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-01-02 12:53
Nawrot Katarzyna
45KB
doc Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji klubów sportowych.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-01-16 08:46
Nawrot Katarzyna
29KB
doc Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-01-16 08:42
Nawrot Katarzyna
30.5KB
doc Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-01-16 08:41
Nawrot Katarzyna
29KB
doc Uchwała o wyborze komisji rewizyjnej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-01-16 08:40
Nawrot Katarzyna
32KB
doc Uchwała o przyjęciu statutu klubu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-01-16 08:40
Nawrot Katarzyna
26KB
doc Uchwała o powołaniu klubu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-01-16 08:39
Nawrot Katarzyna
26KB
doc Statut klubu sportowego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-01-16 08:38
Nawrot Katarzyna
66.5KB
doc Protokół z zebrania założycielskiego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-01-16 08:37
Nawrot Katarzyna
37KB
doc Protokół z walnego zebrania członków.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-01-16 08:37
Nawrot Katarzyna
32KB
doc Lista założycieli.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-01-16 08:36
Nawrot Katarzyna
67.5KB

Redakcja strony: Kluby sportoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3863

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl