BIP

Stowarzyszenia zwykłe

REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Rejestracja stowarzyszeń zwykłych zgodnie z Rozdziałem 6 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach

Stowarzyszenia zwykłe

Art.  40. [Utworzenie stowarzyszenia zwykłego. Kompetencje. Odpowiedzialność za zobowiązania stowarzyszenia. Organy. Wniosek o wpis do ewidencji]

1. Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej.

1a. (23) Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

1b. (24) Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

1c. (25) Przepis ust. 1b nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko członkowi, zanim egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

2. (26) Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

3. (27) Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
4. (28) Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.
5. (29) Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, zwanej dalej "ewidencją", dołączając:

1) regulamin działalności;

2) listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;

3) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;

4) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;

5) adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

6. (30) Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Art.  40a. (31) [Postępowanie w sprawie wpisu do ewidencji]

1. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.
2. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:

1) wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 41;

2) uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek, o którym mowa w art. 41.

3. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 2, liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

4. Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

5. W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 41, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

6. Do rozpoznania skargi, o której mowa w ust. 5, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

1) organ nadzorujący przekazuje akta sprawy i odpowiedź na skargę w terminie 14 dni od dnia wniesienia skargi;

2) sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

Art.  40b. (32) [Dane zamieszczane w ewidencji. Aktualizacja danych. Dostęp do treści ewidencji]

1. W ewidencji zamieszcza się:

1) nazwę stowarzyszenia zwykłego, jego cel lub cele, teren i środki działania oraz adres siedziby;

2) imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;

3) imię i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;

4) informacje o regulaminie działalności i jego zmianach;

5) informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego;

6) informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego;

7) imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego;

8) informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków, o których mowa w rozdziale 3.

2. Stowarzyszenie zwykłe składa organowi nadzorującemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, o których mowa w ust. 1, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany. Przepisy o wpisie do ewidencji stosuje się odpowiednio.

3. Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania osób, o których mowa w art. 40 ust. 5 pkt 3 i 4.

4. Ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

5. Dokumenty złożone do organu nadzorującego stanowią akta ewidencyjne, które są dostępne dla osób mających interes prawny.

6. Ewidencja może być prowadzona w systemie teleinformatycznym.

7. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, jej wzór oraz szczegółową treść wpisów w ewidencji w zakresie, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przejrzystości, kompletności i dostępności do danych zawartych w ewidencji.

Art.  41. (33) [Zakaz założenia stowarzyszenia zwykłego. Rozpoczęcie działalności]

Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.

Art.  41a. (34) [Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe, zarząd stowarzyszenia zwykłego]

1. Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.

2. Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

Art.  42. (35) [Ograniczenia działalności]

1. Stowarzyszenie zwykłe nie może:

1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;

2) zrzeszać osób prawnych;

3) prowadzić działalności gospodarczej;

4) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

3. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art.  43. [Przepisy stosowane do stowarzyszeń zwykłych]

W sprawach nieuregulowanych odmiennie w tym rozdziale do stowarzyszenia zwykłego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, z tym że:

1) 36 nie stosuje się przepisów art. 9-12, art. 16, art. 17, art. 20-22 oraz art. 27.

2) ilekroć w ustawie jest mowa o statucie, należy przez to rozumieć regulamin stowarzyszenia zwykłego.

PROCEDURA REJESTRACJI 

Miejsce załatwienia sprawy: 

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kępnie (parter – pok. nr 003), lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa: ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.

 

Opłaty:

Procedura rejestracji stowarzyszenia zwykłego nie podlega żadnym opłatom.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje odwołanie.

Obowiązki stowarzyszenia zwykłego:

Wystąpić   do  Urzędu  Statystycznego  o   nadanie   numeru   REGON,   założyć konto   bankowe   oraz   wystąpić  do  Urzędu   Skarbowego  o  nadanie   Numeru  Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Po   uzyskaniu   wszystkich   niezbędnych   numerów (REGON,  NIP,  bankowych),  klub  może już  przyjmować  w  swoje  szeregi  członków, pamiętając,  że   każdy  członek  musi   wypełnić deklarację członkowską.

Wszelkie zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz statutu klubu należy zgłaszać w Starostwie Powiatowym w Kępnie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Informacji udziela

Katarzyna Nawrot

Nr telefonu: +48 62 78 289 34

e-mail:

Kategoria: Stowarzyszenia zwykle [ 15 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Lista zalożycieli.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-01-02 13:56
Nawrot Katarzyna
51.5KB
doc Wniosek o wypis z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-01-15 14:23
Nawrot Katarzyna
29KB
doc Wniosek o dokonanie zmiany składu zarządu stowarzyszenia zwykłego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-01-15 14:23
Nawrot Katarzyna
46.5KB
doc Wniosek o dokonanie zmiany składu komisji rewizyjnej stowarzyszenia zwykłego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-01-15 14:22
Nawrot Katarzyna
40.5KB
doc Wniosek o dokonanie wpisu składu zarządu stowarzyszenia zwykłego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-01-15 14:21
Nawrot Katarzyna
35.5KB
doc Wniosek o dokonanie wpisu składu komisji rewizyjnej stowarzyszenia zwykłego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-01-15 14:19
Nawrot Katarzyna
32.5KB
doc Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
19-01-15 14:18
Nawrot Katarzyna
30.5KB
doc Uchwała o zmianie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-01-15 14:17
Nawrot Katarzyna
28KB
doc Uchwała o wyznaczeniu siedziby stowarzyszenia zwykłego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-01-15 14:16
Nawrot Katarzyna
28KB
doc Uchwała o wyborze zarządu stowarzyszenia zwykłego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
19-01-15 14:14
Nawrot Katarzyna
30KB
doc Uchwała o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-01-15 14:12
Nawrot Katarzyna
27.5KB
doc Uchwała o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia zwykłego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
19-01-15 14:10
Nawrot Katarzyna
29KB
doc Uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Zwykłego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
19-01-15 14:08
Nawrot Katarzyna
29KB
doc Uchwała o powołaniu stowarzyszenia zwykłego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-01-15 14:07
Nawrot Katarzyna
26.5KB
doc Protokół z zebrania założycielskiego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-01-15 14:03
Nawrot Katarzyna
36.5KB

Redakcja strony: Stowarzyszenia zwykłeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 9309

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl