przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Akty prawne

UCHWAŁA NR XVI/96/2019 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kępińskiego na 2020 rok

Data publikacji: 2020-01-15

Ważne do: 2020-12-31 00:00:00

UCHWAŁA NR XVI/96/2019

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kępińskiego na 2020 rok

  Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) w związku z § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Kępińskiego ustalonego uchwałą Nr XLVII/281/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kępińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 8211 i z 2019 r. poz. 1553) uchwala się, co następuje:

  1. Uchwala się plan pracy  Rady Powiatu  Kępińskiego na 2020 rok zwany dalej „Planem Pracy Rady” stanowiący załącznik do uchwały.

 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego:do ustalania terminów sesji Rady Powiatu Kępińskiego z uwzględnieniem Planu Pracy Rady;do dokonywania zmian w Planie Pracy Rady w sytuacjach wynikających z niezbędnych potrzeb Powiatu Kępińskiego lub z przepisów prawa.

 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kępińskiego.

  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości za pomocą elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Rady

                                                                                                     /-/ Jolanta Jędrecka

                           

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR  XVI/96/2019

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

       z dnia 30 grudnia 2019 r.

 w sprawie uchwalenia  planu  pracy  Rady Powiatu  Kępińskiego na 2020 rok

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz postanowieniami Statutu Powiatu Kępińskiego Rada Powiatu działa i odbywa swe posiedzenia na podstawie planu pracy Rady Powiatu Kępińskiego.

Plan pracy zatwierdza corocznie Rada Powiatu.

Stąd też podjęcie powyższej uchwały jest  konieczne i uzasadnione.

                                                                                                                     Przewodnicząca Rady

                                                                                                                       /-/ Jolanta Jędrecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Załącznik

   do Uchwały XVI/96/2019

   Rady Powiatu Kępińskiego 

   z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

PLAN PRACY

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO NA 2020 ROK

 

 

STYCZEŃ 2020 r.

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac zarządu, realizacji wniosków komisji rady i radnych, wykonania uchwał rady powiatu.
 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

 

LUTY 2020 r.

 

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac zarządu, realizacji wniosków komisji rady i radnych, wykonania uchwał rady powiatu.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego w 2019 r.
 3. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego w 2019 r.
 4. Informacja o efektach współpracy Powiatu Kępińskiego z innymi samorządami w 2019 r.

 

MARZEC 2020 r.

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac zarządu, realizacji wniosków komisji rady i radnych, wykonania uchwał rady powiatu.
 2. Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Kępińskiego”.
 3. Sprawozdanie z działalności w 2019 r. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
 4. Sprawozdanie z działalności w 2019 r. Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

 

KWIECIEŃ 2020 r.

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac zarządu, realizacji wniosków komisji rady i radnych, wykonania uchwał rady powiatu.
 2. Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna powiatu kępińskiego w 2019 r. - Powiatowy Inspektorat Sanitarny.
 3. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                        i o wolontariacie” na rok

 

MAJ 2020 r.

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac zarządu, realizacji wniosków komisji rady i radnych, wykonania uchwał rady powiatu.
 2. Przyjęcie raportu Zarządu o stanie Powiatu Kępińskiego.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu z tego tytułu.

 

CZERWIEC 2020 r.

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac zarządu, realizacji wniosków komisji rady i radnych, wykonania uchwał rady powiatu.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej za 2019 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                 o Niepełnosprawności w Kępnie za 2019 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kępińskim na lata 2019 – 2021 za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kępińskim na lata 2016-2021 za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2021 za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie w roku 2019.

 

WRZESIEŃ 2020 r.

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac zarządu, realizacji wniosków komisji rady i radnych, wykonania uchwał rady powiatu.
 2. Informacja Zarządu Powiatu Kępińskiego o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

 

 

PAŹDZIERNIK 2020 r.

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac zarządu, realizacji wniosków komisji rady i radnych, wykonania uchwał rady powiatu.
 2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 3. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Rzetni za 2019 rok.
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w placówkach prowadzonych przez Powiat Kępiński w roku szkolnym 2019/2020.

               

LISTOPAD 2020 r.

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac zarządu, realizacji wniosków komisji rady i radnych, wykonania uchwał rady powiatu.
 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie za 2019 rok.  

 

GRUDZIEŃ 2020 r.

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac zarządu, realizacji wniosków komisji rady i radnych, wykonania uchwał rady powiatu.
 2. Przyjęcie budżetu Powiatu Kępińskiego na 2021 r.
 3. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Kępińskiego na 2021 r.
 4. Zatwierdzenie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
 5. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2021 r.
 1. Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                 w Kępnie.             

 

 

 

 

Rejestr zmian strony Akty prawne

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
23392

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl