przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Akty prawne

UCHWAŁA NR XVI/97/2019 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2020 rok

Data publikacji: 2020-01-15

Ważne do: 2020-12-31 00:00:00

 

 

UCHWAŁA NR XVI/97/2019

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2020 rok

 

 Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz § 82 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Kępińskiego ustalonego uchwałą Nr XLVII/281/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 2018 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kępińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 8211 i z 2019 r. poz. 1553) uchwala się, co następuje:

 

 1. Zatwierdza się plan kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2020 rok stanowiący załącznik do uchwały.

 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego.

 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                           Przewodnicząca Rady

                                                                                                              /-/ Jolanta Jędrecka

 

UZASADNIENIE

 DO UCHWAŁY XVI/97/2019     

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2019  roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2020 rok

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz  postanowień Statutu Powiatu Kępińskiego, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Kępińskiego działa i odbywa swe posiedzenia oraz przeprowadza kontrole na podstawie planu pracy komisji, który musi zawierać co najmniej terminy odbywania posiedzeń oraz terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej. Plan pracy zatwierdza corocznie Rada Powiatu.

Stąd też podjęcie powyższej uchwały jest  konieczne i uzasadnione.

 

                                                                                                                 Przewodnicząca Rady

                                                                                                                   /-/ Jolanta Jędrecka

                                                                     

 

 

 

  Załącznik do

  Uchwały Nr XVI/97/2019

Rady Powiatu Kępińskiego

z dnia 30 grudnia  2019 roku

 

Plan pracy oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2020 rok

 

Na podstawie § 82 ust.1 i 2 pkt 1 Statutu Powiatu Kępińskiego przedkłada się terminy i tematykę posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na rok 2020

Termin

Tematyka

Współdziałanie z innymi Komisjami Rady Powiatu

Lp1

 

I kwartał - 2020

Kontrola uchwał Zarządu Powiatu Kępińskiego podjętych w II półroczu 2019 r. dotyczących gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem powiatu

Komisja Budżetu i Finansów

Lp2

 

 

II kwartał  2020

Kontrola  wykonania  budżetu  powiatu za 2019 r. sporządzenie opinii z wykonania budżetu za 2019 r.               i wystąpienie do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego, wysłanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosku Komisji Rewizyjnej o zaopiniowanie wykonania budżetu za 2019 r. przez Zarząd Powiatu.

 

Lp3

II kwartał 2020

Analiza wykonania budżetu powiatu za I

kwartał 2020 r.

Komisja Budżetu i Finansów

Lp4

II kwartał 2020

Kontrola uchwał Zarządu Powiatu Kępińskiego podjętych w 2020 roku do dnia wszczęcia kontroli z  gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem powiatu.

 

Lp5

III kwartał  2020

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Komisja Budżetu i Finansów

 

Termin posiedzenia  i kontroli komisji  wyznacza Przewodniczący Komisji

Komisja Rewizyjna zbiera  się także doraźnie na zwołanie przez Przewodniczącego Komisji.

Na podstawie § 82 ust.2 pkt 2 Statutu Powiatu Kępińskiego przedkłada się terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

 

Termin

Kontrolowana jednostka

Współdziałanie z innymi Komisjami Rady Powiatu

II-IV kwartał  2020

PCPR Kępno

Zgodnie z tematami kontrolowanych jednostek

Powiatu Kępińskiego

IV kwartał 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej              w Kępnie z Oddziałem

Zgodnie z tematami kontrolowanych jednostek

Powiatu Kępińskiego

Rejestr zmian strony Akty prawne

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
25672

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl