przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Akty prawne

UCHWAŁA NR XVI/98/2019 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2020 rok

Data publikacji: 2020-01-15

Ważne do: 2020-12-31 00:00:00

 

UCHWAŁA NR XVI/98/2019

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2020 rok

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz § 58 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Kępińskiego ustalonego uchwałą Nr XLVII/281/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 2018 r.           w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kępińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018r. poz. 8211 i z 2019 r. poz. 1553) uchwala się, co następuje:

 1. Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2020 rok :

Komisji Budżetu i Finansów, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;

Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały;

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały

;Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały;

 

 • 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego.

        

 • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady

/-/ Jolanta Jędrecka

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XVI/98/2019

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2020 rok

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm. ) oraz przepisami Statutu Powiatu Kępińskiego, komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy, który przedkładają Radzie.

Stąd też podjęcie powyższej uchwały jest  konieczne i uzasadnione.

 

 Przewodnicząca Rady

/-/ Jolanta Jędrecka

 

 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/98/2019

 Rady Powiatu Kępińskiego

 z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

NA 2020 r.

STYCZEŃ - LUTY - MARZEC

 

 • Podsumowanie i przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2019.
 • Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za 2019 r.
 • Analiza planu wydatków na kulturę i promocję oraz informacja o złożonych wnioskach oraz planowanych do aplikowania w celu pozyskania środków zewnętrznych (unijnych i krajowych).
 • Wysokość subwencji oświatowej na 2020 rok – analiza wydatków oświatowych.
 • Analiza wykonania programu naprawczego SP ZOZ.
 • Analiza dochodów i wydatków w ZSP Nr 1 w Kępnie (komisja wyjazdowa wspólnie z Komisją Edukacji)

 

KWIECIEŃ - MAJ - CZERWIEC

 

 • Ocena wykonania budżetu za 2019 r. Formułowanie wniosków na sesję absolutoryjną.
 • Analiza projektu raportu o stanie powiatu.
 • Analiza dochodów i wydatków w LO Nr I w Kępnie (komisja wyjazdowa).
 • Planowane inwestycje na 2020 r.
 • Informacja o stopniu realizacji inwestycji Przebudowa drogi powiatowej nr 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica.
 • Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ za 2019 r. Informacja na temat sytuacji finansowej SPZOZ.

 

LIPIEC – przerwa wakacyjna

 

SIERPIEŃ - WRZESIEŃ

 

 • Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku.
 • Informacja o stopniu realizacji inwestycji Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie.
 • Informacja o stopniu realizacji remontów i napraw drogowych w I półroczu.

 

PAŹDZIERNIK - LISTOPAD - GRUDZIEŃ

 

 • Informacja o realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Rzetni (komisja wyjazdowa).
 • Informacja o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie (komisja wyjazdowa).
 • Zapoznanie i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2021 rok.
 • Przyjęcie planu pracy komisji na 2021 rok.

 

Stałym punktem wszystkich posiedzeń komisji jest opiniowanie aktualnych projektów uchwał dotyczących budżetu i WPF przedstawianych przez Zarząd.

 

 

 

 

  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/98/2019

     Rady Powiatu Kępińskiego

     z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

                                                                      

PLAN PRACY

KOMISJI EDUKACJI I PROMOCJI POWIATU KĘPIŃSKIEGO

NA ROK 2020

 

STYCZEŃ

 1. Informacja o pracy i zamierzeniach Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu na rok 2020. Spotkanie z naczelnikiem wydziału.
 2. Informacja o pracy i zamierzeniach Wydziału Edukacji i Sportu oraz zapoznanie                  z kalendarzem imprez sportowych oraz konkursów na 2020 rok. Spotkanie                           z naczelnikiem wydziału.

LUTY

 1. Zapoznanie się z potrzebami oraz planami w zakresie remontów i inwestycji                        w placówkach oświatowych.
 2. Omówienie zagadnień związanych z organizacją pracy oraz problemami LO Nr I im. mjra H.Sucharskiego w Kępnie. 

MARZEC

 1. Omówienie zagadnień związanych  z organizacją pracy oraz problemami ZSS w Słupi. Działalność basenu.
 1. Zapoznanie się z informacją na temat wykorzystania funduszu na doskonalenie nauczycieli w roku 2019.

KWIECIEŃ

 1. Omówienie zagadnień związanych z organizacją pracy oraz  problemami ZSP Nr 1                 w Kępnie.
 2. Ocena realizacji budżetu powiatu za 2019 rok, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty.

MAJ

 1. Omówienie zagadnień związanych z organizacją pracy oraz problemami  PPP                    w Kępnie.
 2. Analiza projektów organizacji pracy szkół na rok szkolny  2020/2021.

CZERWIEC

 1. Omówienie zagadnień związanych z organizacją pracy oraz problemami ZSP Nr 2                 w Kępnie.
 2. Analiza osiągnięć uczniów w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych w roku szkolnym 2020/2021.

LIPIEC – PRZERWA WAKACYJNA

 

SIERPIEŃ

 1. Ocena przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.

 

WRZESIEŃ

 1. Ocena realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2020 r.
 2. Analiza naboru do szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej.

 

PAŹDZIERNIK

 1. Analiza wyników egzaminów maturalnych, zawodowych, rekrutacji na studia oraz przyjęć do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
 2. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 3. Informacja o sytuacji finansowej oświaty w roku 2020, z uwzględnieniem przeprowadzonych inwestycji  oraz  założeniach na rok 2021.

 

LISTOPAD

 1. Analiza projektu budżetu powiatu na rok 2021, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb oświaty.
 2. Omówienie zagadnień związanych z bieżącą działalnością Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

GRUDZIEŃ

 1. Omówienie podziału środków na doskonalenie nauczycieli w 2021 r.
 2. Podsumowanie pracy Komisji w 2020 r.
 3. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2021 r.

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/98/2019

                                                                                Rady Powiatu Kępińskiego

                                                                                z dnia  30 grudnia 2019 r.

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2020 rok.

Termin

Tematyka

Materiał przedkłada:

I kwartał

 1. Informacja o funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz realizacja programów pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
 2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2019.
 3. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kępnie

 

 1. Przewodniczący Komisji

I kwartał

 1. Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego na terenie powiatu.
 2. Ocena stopnia realizacji zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska zapisanych w Strategii Rozwoju Powiatu Kępińskiego na lata 2014-2020.
 3. ODR w Kępnie

 

 1. Wydział Rolnictwa i Środowiska

I kwartał

 1. Informacja o stanie cieków oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Powiatu Kępińskiego oraz planach inwestycyjnych w tym zakresie.
 2. Informacja dotycząca występujących zagrożeń powodziowych na terenie powiatu Kępińskiego.
 3. PGW Wody Polskie

 

 1. Wydział Rolnictwa i Środowiska

II kwartał

 1. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 2. Aktualna sytuacja w dziedzinie funkcjonowania pszczelarstwa na terenie powiatu.

1.Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

2.Przedstawiciele związków

II kwartał

 1. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2019 w zakresie działania komisji.

2.Informacja o wypadkach przy pracy w rolnictwie w roku 2018 i 2019.

1.Zarząd Powiatu

 1. KRUS Oddział w Kępnie.

II kwartał

1.Informacja w zakresie działalności Kół Wędkarskich Polskiego Związku Wędkarskiego oraz ocena działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu.

 1. Koła Wędkarskie

 

 

III kwartał

 1. Ocena wykonania nadzoru nad gospodarką leśną
  w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Wydział Rolnictwa i Środowiska
oraz Nadleśnictwo

III kwartał

1 Informacja o realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w ramach zadań powiatu kępińskiego.

2.Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2020roku w zakresie działania komisji.

 1. Wydział Rolnictwa i Środowiska
 2. Zarząd Powiatu.

IV kwartał

 1. Ocena stopnia realizacji form edukacji ekologicznej w powiecie.
 2. Ocena stopnia wdrażania programu w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.
 3. Wydział Rolnictwa i
  Środowiska.
 

IV kwartał

1.Informacja o stanie wykorzystania zasobów naturalnych ze złóż na terenie powiatu Kępińskiego

 1. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2021w zakresie działania komisji.
 2. Wydział Rolnictwa i Środowiska.

 

 1. Zarząd Powiatu.

IV kwartał

 1. Informacja w zakresie usuwania zagrożeń ekologicznych przez jednostki straży pożarnej.
 2. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2021.
 3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
 4. Przewodniczący Komisji
 

 

 

Założenia organizacyjne:

Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu i godziny rozpoczęcia posiedzeń komisji jak również planowanej ilości posiedzeń, jeśli zaistnieją ku temu ważne przyczyny.

Planowana tematyka posiedzeń:

 • Opiniowanie projektów uchwał będących tylko w zakresie właściwości Komisji.
 • Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Zarząd lub inne Komisje.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Tematyka własna – wynikająca z zadań Komisji.

 

 

 

 

  Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/98/2019

  Rady Powiatu Kępińskiego

     z dnia  30 grudnia 2019 r.

 

PLAN PRACY KOMISJI

ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I POMOCY RODZINIE

                                                            NA ROK 2020.

                                                                                                                        

Termin

Temat

Odpowiedzialny

Miejsce posiedzenia

Uwagi

Lp 1

 

 

 

 I kwartał  

 

 

-Analiza kontraktów lekarskich z NFOZ na 2020 rok - zagrożenia.

-Inwestycje i remonty.

-Plany na 2020 r.

-Sprawy kadrowe-płacowe (płace, składki,kontrakty)

(dot. Kępno i Grębanin).

Przewodniczący Komisji,

Dyrektor SPZOZ Kępno.

 

 

 

 

Sala obrad Starostwa Powiatowego

P 206

 

 

 Lp 2

 

 

I kwartał

 

Plan  realizacji zadań PCPR w zakresie:

- przeznaczenia środków  z PFRON w 2020 r.

- rodziny zastępcze,

- Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności –ocena działalności i potrzeby.

Plany na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji,

Dyrektor PCPR              w Kępnie.

 

Sala obrad Starostwa Powiatowego

P 206

 

 

 

Lp 3

 

I kwartał

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni – bieżące inf.

-Inwestycje i remonty.

-plany na 2020 r.

-Sprawy kadrowe-płacowe

-podstawowa opieka zdrowotna i dostęp do specjalistycznej opieki medycznej.

Przewodniczący Komisji,

Dyrektor DPS.

 

 

Sala obrad Starostwa Powiatowego

P 206

 

 

 Lp 4

II kwartał

 1. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2019r. w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej i pomocy rodzinie.
 2. Absolutorium budżetowe.

Przewodniczący Komisji,

Skarbnik Powiatu.

Sala  obrad Starostwa Powiatowego

P 206

(Wspólne posiedzenie wszystkich komisji) 

 Lp 5

 

II kwartał

Szpital - sprawozdanie            z funkcjonowania w 2020r.

- realizacja inwestycji,

-bieżące sprawy,

- wynik finansowy.

Rozbudowa-modernizacja –wyposażenie w sprzęt medyczny  szpitala,

-środki na realizacje. Poprawa warunków dla pracowników i pacjentów.

 

Przewodniczący Komisji,

Dyrektor SPZOZ                 w Kępnie,

Przewodniczący Społecznej Rady SPZOZ.

SPZOZ - szpital Kępno

 

 Lipiec

Przerwa wakacyjna

 

 

 

 Sierpień

 Przerwa wakacyjna

 

 

 

 Lp 6

 

III kwartał

 

Analiza wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej i pomocy rodzinie.  

Przewodniczący Komisji,

 Skarbnik Powiatu

Sala obrad Starostwa Powiatowego

(Wspólne posiedzenie wszystkich komisji) 

 Lp 7

 

IV kwartał

Oddział Leczniczo -Rehabilitacyjny w Grębaninie

- ocena realizacji kontraktu

-Bieżące sprawy placówki

- plany rozwoju.

Poprawa warunków dla pracowników i pacjentów.

Przewodniczący Komisji,

Dyrektor SPZOZ                   w Kępnie,

 Ordynator Oddziału w Grębaninie.

SPZOZ- Oddział Leczniczo -Rehabilitacyjny w Grębaninie

 

 

 Lp 8

 

IV kwartał

Prace nad budżetem powiatu na 2021 r. z uwzględnieniem ochrony zdrowia, opieki społecznej i pomocy rodzinie.  

Skarbnik Powiatu       Przewodniczący Komisji

 

 

Sala obrad Starostwa Powiatowego

P206

 

Lp 9

 

IV kwartał

 1. Podsumowanie pracy komisji w 2020 r.
 2. Przygotowanie projektu planu pracy na 2021 r.

Przewodniczący Komisji

Sala obrad Starostwa Powiatowego

P 206

 

 

Posiedzenie Komisji będą zwoływane zgodnie z planem pracy komisji przez Przewodniczącego oraz w miarę potrzeb.

Komisja każdorazowo na swoich posiedzeniach analizuje dostarczone przez Zarząd Powiatu materiały sesyjne do potrzeb opiniowania i zgłoszonych wniosków.

Przewodniczący Komisji, po konsultacjach z członkami komisji, może dokonywać zmian                 w planie pracy, dostosowując go do bieżących potrzeb i wniosków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/98/2019

   Rady Powiatu Kępińskiego

                                                                                              z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

PLAN  PRACY

KOMISJI I  PRZESTRZEGANIA  PRAWA  I  PORZĄDKU  PUBLICZNEGO

NA 2020 ROK

 

Kwartał

Tematyka

odpowiedzialny

Miejsce posiedzenia

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 1. Ocena sprawozdania z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r.                             w Powiecie Kępińskim.
 2. Informacja o stanie powietrza w Powiecie Kępińskim w IV kw. 2019-          I kw. 2020 r. i podjęte działania.

3.Analiza sprawozdania                         w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 r.                    i sprawy bieżące.

 1. Analiza sprawozdania Komendanta Komendy Policji za 2019 r. i sprawy bieżące.

5.Omówienie  planów inwestycyjnych i remontowych                                  w drogownictwie na 2020 r.

 

Starosta  Kępiński Przewodniczący  Komisji

Naczelnik Wydziału OŚRiL

Komendant PPSP

Komendant KPP

Dyrektor PZD

 

Starostwo Powiatowe - sala konferencyjna               nr 206

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ocena akcji zima                                     w drogownictwie.

 1. Ocena realizacji budżetu za 2019 r. oraz pracy Zarządu Powiatu i przygotowanie                          do sesji absolutoryjnej.

3.Ocena potrzeb w zakresie funkcjonowania sieci dróg powiatowych.

4.Wnioski PZD.

 1. Analiza problemu narkotyków w Powiecie Kępińskim.
 2. Przemoc w rodzinie.
 3. Ocena sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2019 r.

Przewodniczący  Komisji

Skarbnik Powiatu

Dyrektor PZD

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Komendant KPP

Dyrektor PCPR

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe – sala konferencyjna               nr 206

Porównanie   z poprzednimi latami

 

 

 

 

III

 1. Ocena sprawozdania SPZOZ z działalności za I półrocze 2020 r.- wykonanie planu finansowego i inwestycyjnego powiatu za I półrocze  2020  r. (wspólnie z K. Zdrowia)
 2. Przedstawienie propozycji do budżetu 2021 r.

 

Przewodniczący  Komisji

Skarbnik Powiatu

Dyrektor SPZOZ

Starostwo Powiatowe – sala konferencyjna               nr 206

Porównanie   z poprzednimi latami

 

 

 

 

 

 

 

IV

 1. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.
 2. Stan sanitarno - weterynaryjny na terenie powiatu kępińskiego

(wspólnie z K. Rolnictwa).

 1. Stan przygotowań do sezonu zimowego 2020/2021.

4.Realizacja zadań drogowych w 2020 r.

 1. Stan bezpieczeństwa na drogach.
 2. Analiza projektu budżetu na 2021 rok.
 3. Podsumowanie pracy komisji.
 4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2021 r.

Starosta Kępiński Przewodniczący  Komisji

Skarbnik Powiatu

Dyrektor SSE

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Dyrektor PZD

Komendant KPP

 

Starostwo Powiatowe – sala konferencyjna               nr 206

 

 

Posiedzenie Komisji będą zwoływane zgodnie z planem pracy komisji oraz w miarę potrzeb.

Tematyka posiedzeń komisji będzie dostosowana do bieżących potrzeb w zakresie opiniowania projektów uchwał Rady Powiatu  wchodzących pod jej obrady oraz zakres może zostać rozszerzony stosownie do potrzeb opiniowania i zgłoszonych wniosków.

Rejestr zmian strony Akty prawne

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
24716

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl