przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Akty prawne

Uchwała Nr XLIV/258/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Data publikacji: 2022-04-29

Ważne do:

Uchwała Nr XLIV/258/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków położonych na obszarze powiatu kępińskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz § 2, § 3 ust.1 uchwały Nr XXX/172/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków położonych na obszarze powiatu kępińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 3152) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się dotacji na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Stanisława w Trzcinicy, z siedzibą: ul. Jana Pawła II 14, 63-620 Trzcinica, w kwocie 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej oraz programu prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sanktuarium Dekanalnym- kościele filialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wodzicznej”.
§ 2. Udziela się dotacji na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej z siedzibą: Nowa Wieś Książęca 81, 63-640 Bralin, w kwocie 11 400,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa sygnalizacji SSP kościoła filialnego pw. św. Jana Nepomucena w Drożkach”.
§ 3. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Kępińskiego do zawarcia z podmiotem określonym w § 1 i § 2 niniejszej uchwały umowy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kępnie.

/-/ Jolanta Jędrecka

Przewodnicząca Rady

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/258/2022
Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków położonych na obszarze powiatu kępińskiego.


W terminie określonym uchwałą Nr XXX/172/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2021 roku, w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków położonych na obszarze powiatu kępińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 3152) wpłynęły cztery wnioski o dofinansowanie prac.
Powołana przez Zarząd Powiatu Kępińskiego Komisja, po dokonaniu oceny złożonych wniosków zarekomendowała pozytywnie dofinansowanie Zarządowi Powiatu Kępińskiego na rzecz dwóch ofert.
Zarząd Powiatu Kępińskiego na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2022 r. pozytywnie zaopiniował dwa wnioski zarekomendowane przez Komisję i podjął decyzję o skierowaniu do Rady Powiatu Kępińskiego wniosku o udzielenie dotacji na rzecz:
1.Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Stanisława w Trzcinicy, z siedzibą: ul. Jana Pawła II 14, 63-620 Trzcinica, w kwocie 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej oraz programu prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sanktuarium Dekanalnym- kościele filialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wodzicznej”.
2.Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej z siedzibą: Nowa Wieś Książęca 81, 63-640 Bralin, w kwocie 11 400,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa sygnalizacji SSP kościoła filialnego pw. św. Jana Nepomucena w Drożkach”.

 

Rejestr zmian strony Akty prawne

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
23383

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl