przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Zamówienia publiczne

Kępińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.- Ogłoszenie o zamówieniu

Data publikacji: 2020-08-24

Ważne do: 2020-09-24 10:39:00

Dostawy - 396113-2020

24/08/2020    S163

I.II.III.IV.VI.

Polska-Kępno: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2020/S 163-396113

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiat Kępiński, Starostwo Powiatowe w Kępnie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6192019753
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 5
Miejscowość: Kępno
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 63-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
Tel.: +48 627828900
Faks: +48 627828901

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Bedlno
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 7752406180
Adres pocztowy: Bedlno 24
Miejscowość: Bedlno
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 99-311
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
Tel.: +48 627828900
Faks: +48 627828901

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6191827089
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 7
Miejscowość: Kępno
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 63-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
Tel.: +48 627828900
Faks: +48 627828901

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Góra św. Małgorzaty
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 7752405513
Adres pocztowy: Gmina Góra św. Małgorzaty 44
Miejscowość: Gmina Góra św. Małgorzaty
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 99-122
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
Tel.: +48 627828900
Faks: +48 627828901

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Krośniewice
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 7752407009
Adres pocztowy: ul. Poznańska 5
Miejscowość: Krośniewice
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 99-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
Tel.: +48 627828900
Faks: +48 627828901

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Łanięta
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 7752406116
Adres pocztowy: Łanięta 16
Miejscowość: Łanięta
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 99-306
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
Tel.: +48 627828900
Faks: +48 627828901

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Malanów
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6681857620
Adres pocztowy: ul. Turecka 16
Miejscowość: Malanów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 62-709
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
Tel.: +48 627828900
Faks: +48 627828901

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Piątek
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 7752406091
Adres pocztowy: ul. Rynek 16
Miejscowość: Piątek
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 19-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
Tel.: +48 627828900
Faks: +48 627828901

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Sośnie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6222564456
Adres pocztowy: ul. Wielkopolska 47
Miejscowość: Sośnie
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 63-435
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
Tel.: +48 627828900
Faks: +48 627828901

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Świnice Warckie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 7752407015
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Świnice Warckie
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 99-140
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
Tel.: +48 627828900
Faks: +48 627828901

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Władysławów
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6681857643
Adres pocztowy: ul. Rynek 43
Miejscowość: Władysławów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 62-710
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
Tel.: +48 627828900
Faks: +48 627828901

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Żychlin
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 7752406961
Adres pocztowy: ul. Barlickiego 15
Miejscowość: Żychlin
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 99-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
Tel.: +48 627828900
Faks: +48 627828901

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 8811491898
Adres pocztowy: al. Wolności 4
Miejscowość: Ostrzeszów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 63-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
Tel.: +48 627828900
Faks: +48 627828901

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.powiatkepno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Kępińska grupa zakupowa, dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Numer referencyjny: AB.272.9.2020

II.1.2)Główny kod CPV

09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. do 806 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (± 10 %) 6 783,19 MWh, z tego:

1) do lokali i obiektów (część 1 zamówienia) – 4 941,78 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi załącznik 1a do SIWZ;

2) dla potrzeb oświetlenia drogowego (część 2 zamówienia) – 1 841,41 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej umowie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Kępiński, gminy: Bedlno, Góra św. Małgorzaty, Krośniewice, Łanięta, Malanów, Piątek, Sośnie, Świnice Warckie, Władysławów, Żychlin, ZOZ w Kępnie, Ostrz. Centrum Zdrowia, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

 1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 339 szt.
 2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w załączniku nr 1a do SIWZ.
 3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (± 10 %) 4 941,78 MWh, z tego:

— strefa I 2 529,08 MWh,

— strefa II 1 612,20 MWh,

— strefa III 800,50 MWh.

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

 1. Dostawy odbywać się będą w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. — szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „Okres dostaw”.
 2. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).
 3. Układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.
 4. Standardy jakościowe: przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.
 5. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 503 ze zm.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2021

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: W przypadku składania oferty na część I zamówienia 43 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące 00/100).

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

09310000 Elektryczność

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gminy: Bedlno, Góra św. Małgorzaty, Krośniewice, Łanięta, Piątek, Władysławów, Żychlin, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 467 szt.

 1. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w załączniku nr 1b do SIWZ.
 2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (± 10 %) 1 841,41 MWh, z tego:

— strefa I 585,21 MWh,

— strefa II 1 256,20 MWh,

— strefa III 0,00 MWh.

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

 1. Dostawy odbywać się będą w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w załączniku nr 1b do SIWZ kolumna „Okres dostaw”.
 2. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

6.Standardy jakościowe: przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.

7.Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 503 ze zm.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2021

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: w przypadku składania oferty na część II zamówienia 14 000,00 PLN (słownie złotych: czternaście tysięcy tysięcy 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego (szczegółowo opisane w rozdziale V, VI, VII SIWZ).

 1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp;

3) podlegającego wykluczeniu na podstawie art.24 ust.5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp.

 1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp, o udzielenie części I i II zamówienia – mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.).

Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć, w formie Jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W części IV Kryteria kwalifikacji wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) bez obowiązku wypełnienia sekcji A, B, C, D.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cześć I zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie:

 1. a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN (dwa miliony 00/100 złotych); oraz
 2. b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 700 000,00 PLN (siedemset tysięcy 00/100 złotych).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie wskazanych środków lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Cześć II zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie:

 1. a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000,00 PLN (siedemset tysięcy 00/100 złotych); oraz
 2. b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 250 000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie wskazanych środków lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

O udzielenie dwóch części zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie:

 1. a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 700 000,00 PLN (dwa miliony siedemset tysięcy 00/100 złotych); oraz
 2. b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 950 000,00 PLN (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie wskazanych środków lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część I zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

 1. a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 3 500 MWh (trzy tysiące pięćset); oraz
 2. b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 300 (trzystu) punktów poboru;

przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).

W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

Część II zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

 1. a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż z 1 500 MWh (jeden tysiąc pięćset); oraz
 2. b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 450 (czterystu pięćdziesięciu) punktów poboru;

przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).

W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

O udzielenie dwóch części zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

 1. a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż z 5 000 MWh (pięć tysięcy); oraz
 2. b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 750 (siedmiuset pięćdziesięciu) punktów poboru;

przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).

Wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz.

W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartych zostanie:

— część 1 zamówienia: 13 umów pomiędzy wykonawcą a nw. zamawiającymi,

— część 2 zamówienia: 7 umów pomiędzy wykonawcą a nw. zamawiającymi.

W przypadku podpisywania umów przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnik zobowiązany będzie do złożenia dokumentu (pełnomocnictwa) w formie pisemnej, potwierdzającego umocowanie do tej czynności.

Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 5 – Istotne dla stron postanowienia umowy. Ceny jednostkowe brutto za 1 MWh pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne, z zastrzeżeniem zapisów umowy (§ 17 Istotne dla stron postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SIWZ).

Zamawiający przewidział możliwość zmiany ilości PPE wynikającej z włączenia do umowy nowych PPE w związku z np. przejęciem punktów od innych podmiotów, wybudowaniem nowych lub np. wyłączenia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 24/09/2020

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 24/09/2020

Czas lokalny: 11:30

Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, POLSKA, sala sesyjna nr 8, parter.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu – dotyczy zarówno 1 jak i 2 części zamówienia – wykonawca złoży następujące dokumenty:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170); wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

8) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Informacja:

— dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ppkt 1–7 wykonawca składa na wezwanie zamawiającego,

— oświadczenie, o którym mowa w ppkt 8 wykonawca przekazuje zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).

 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy, o których mowa w pkt 7 powyżej:

1) ppkt 1 (informacja z Krajowego Rejestru Karnego) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca...

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.
 2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 8. Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp).

8.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8.5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/08/2020

 

Rejestr zmian strony Zamówienia publiczne

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
190180

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl