przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Zamówienia publiczne

OŚ.6160.1.2022 OGŁOSZENIE - Starosta Kępiński, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia dotyczącego „Nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu kępińskiego” na lata 2023 - 2024.

Data publikacji: 2022-12-07

Ważne do: 2022-12-16 09:19:00

Kępno, dnia 7 grudnia 2022 roku

OŚ.6160.1.2022

OGŁOSZENIE

Starosta Kępiński, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia dotyczącego „Nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu kępińskiego” na lata 2023 - 2024.

 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa ujętych w „Uproszczonych planach urządzenia lasu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.” o powierzchni 1.277,77 ha oraz pozostałych lasów nie ujętych w tych planach, prac polegających na:

1) Doradzaniu właścicielom lasów w prowadzeniu przez nich właściwej i racjonalnej gospodarki leśnej.

2) Kontrolowaniu wykonywania obowiązków należących do właścicieli lasów, w zakresie

 1. ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
 2. przebudowy drzewostanu;
 3. pielęgnowania i ochrony lasu, w tym: usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów, zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10 lat oraz zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

3) Ustalaniu zadań dla właścicieli lasów, w przypadku niewykonywania przez nich obowiązków określonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 672 ze zmianami).

4) Cechowaniu drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i wystawianiu właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

5) Dokonywaniu ocen udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego.

6) Przygotowywaniu opinii, ekspertyz lub innych dokumentów niezbędnych do wydania przez Starostę Kępińskiego decyzji administracyjnych:

 1. nakazujących wykonanie zadań zawartych w art. 13 ustawy o lasach, planie urządzenia lasu lub decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, jeżeli właściciel lasu nie wykonuje tych zadań w określonym czasie;
 2. zmieniających las na użytek rolny;
 3. na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

7) Składaniu Staroście Kępińskiemu, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza, sprawozdania z wykonania zadań wraz z rejestrami wydanych świadectw legalności pozyskania drewna oraz niezbędnych danych do sprawozdania GUS L-03.

 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 16 grudnia 2022 roku do godz. 12:00.

 1. Miejsce składania oferty:

Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kępnie przy ul. Kościuszki 5 – w Biurze Podawczym (pokój nr 3) lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.

 1. Forma składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na wypełnionym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz ze stosownym oświadczeniem wymienionym w pkt 6 - Warunki udziału w postępowaniu i załącznikami nr 1 i nr 2.

Koperta z ofertą powinna posiadać dopisek: „Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu kępińskiego”.

 1. Termin realizacji zamówienia.

Zlecone prace muszą być wykonywane w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2024 roku.

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty gospodarcze posiadające niezbędne doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej w lasach. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku do formularza ofertowego należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu niezbędnego wykształcenia oraz doświadczenia do prawidłowego wykonania zadania wraz z wykazem wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert. Oferty bez dołączonego oświadczenia lub w przypadku dołączenia oświadczenia bez podpisu nie będzie uwzględniane.

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Jedynym kryterium stosowanym przez Zamawiającego przy wyborze ofert jest cena miesięcznego wynagrodzenia za sprawowany nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Cena za pełniony nadzór jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy. 

 

 1. Inne postanowienia:

1) Warunki płatności - 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej co miesiąc faktury lub rachunku.

2) Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatniego dnia terminu składania ofert. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględniane.

9. Informacje szczegółowe na temat zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Alina Frączek tel. 62 78 28 909

 1. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 i 2.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kępińskiego zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 zł, stanowiącego załącznik do uchwały nr 334.VI.2022 z dnia 10.06.2022 roku z zastrzeżeniem art.701 ust.3 oraz art.703 ust.2 Kodeksu cywilnego.

 

STAROSTA KĘPIŃSKI

/Robert Kieruzal/

 

 Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty na wykonanie zamówienia dotyczącego „Nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu kępińskiego” na lata 2023 - 2024 .

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………..

NIP:…………………………………………. REGON:…….…………………………………………

nr telefonu/faksu.:………………………………………………………………………………………

Wykształcenie: ………………………………………………………………………………………….

Oferuję sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa  w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 672 ze zmianami) oraz innych zadań określonych w przedmiotowej ofercie.

Oferuję kwotę miesięcznego wynagrodzenia brutto w zł  …………

Jednocześnie oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

Potwierdzam/my termin realizacji całego zamówienia w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2024 roku.

Wyrażam/my zgodę na warunki płatności tj. 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

Okres związania ofertą 30 dni, liczony od ostatniego dnia terminu składania ofert.

Ponadto, oświadczam/my, iż:

- wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest ceną obejmującą wszystkie koszty i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy,

- przedmiot zamówienia wykonam/my w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2024 roku.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszego formularza ofertowego załączam/my:

Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia do prawidłowego wykonania zadania wraz z wykazem wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert.

 

…………………………..                               …………………………………………………

       (miejscowość i data)                                                                   (podpis i pieczęć osoby upoważnionej

       do reprezentowania  wykonawcy)

 

Załącznik nr 2

 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

 

Oświadczam, że firma:

…………………………………………………………………………………………..………

nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 

 

…………………………..                               …………………………………………………

       (miejscowość i data)                                                                   (podpis i pieczęć osoby upoważnionej

       do reprezentowania  wykonawcy)

Rejestr zmian strony Zamówienia publiczne

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
190185

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl