przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Zamówienia publiczne

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kępnie

Data publikacji: 2020-12-03

Ważne do: 2020-12-12 09:41:00

Początek formularza
Ogłoszenie nr 559696-N-2020 z dnia 2020-07-08 r.

Starostwo Powiatowe: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, krajowy numer identyfikacyjny 25085772900000, ul. ul. Kościuszki  5 , 63-600  Kępno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 782 89 00, e-mail sekretariat@powiatkepno.pl, faks 62 782 89 01.
    Adres strony internetowej (URL): www.powiatkepno.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
    I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak  bip.powiatkepno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak bip.powiatkepno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres: Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, pokój nr. 3 Biuro Podawcze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku
Numer referencyjny: AB.272.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 2. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wyboru wykonawcy robót oraz w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem. 3. Zakres dokumentacji Inwestycja pod względem technicznym ma zostać tak przygotowana aby można było cały zakres podzielić na dwa etapy: - Etap I przebudowa istniejącego budynku - Etap II budowa nowego budynku wraz z łącznikiem Zamawiający dopuszcza wykonanie dwóch niezależnych dokumentacji i uzyskanie dwóch pozwoleń na budowę. 1) Etap I przebudowa istniejącego budynku a) Projekt budowlany pełnobranżowy przebudowy istniejącego budynku niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - np. konserwator zabytków, sanepid, ppoż. w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania całego zamierzenia budowlanego (etap I i II) . b) Projekt pełnej inwentaryzacji budynku istniejącego c) Projekt przebudowy musi zawierać rozwiązania likwidujące nieprawidłowości wynikające z : - decyzji Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr DH-HK.9012.2.157.2014, DH-HK.9012.33.2019, DH-HK.9020.162.2018 (w złączeniu) - postanowienie 312-1/2019 i 312/2019 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Staży Pożarnej w Poznaniu wraz z ekspertyza (w złączeniu) - likwidacji kotłowni olejowej i podłączenie budynku do projektowanej kotłowni na gaz 2) Etap II budowa nowego budynku wraz z łącznikiem a) Projekt budowlany pełnobranżowy niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - np. konserwator zabytków, sanepid, ppoż. b) Projekt wykonawczy : - Projekt budowlany - Projekt instalacji wodnej wraz z analiza zapotrzebowania - Projekt instalacji hydrantowej ppoż. w obrębie całej działki niezbędnej dla budynku istniejącego i projektowanego - Projekt instalacji kanalizacyjnej - Projekt instalacji klimatyzacyjnej - Projekt instalacji co oraz kotłowanina gaz wraz ze zbiornikiem podziemnym - Projekt instalacji elektrycznej wraz z analiza zapotrzebowania na energie elektryczna - Projekt przebudowy przyłącza energetycznego (jeśli zajdzie konieczność ) - Projekt instalacji teletechnicznej - Projekt instalacji alarmowej - Projekt instalacji przyzywowej (dzwonkowej) - Projekt instalacji TV - Projekt instalacji gazów medycznych - Projekt technologii budynku projektowanego i istniejącego - Projekt drogowy dla parkingów oraz komunikacji w obrębie inwestycji - Projekt wycinki i nasadzeń zieleni - Projekt wizualizacji budynku projektowanego i istniejącego - Projekt kolorystki wszystkich projektowanych pomieszczeń oraz dobór materiałów wykończeniowych - Projekt doboru wyposażenia oraz urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach - Projekt analizy opłacalności i możliwości technicznych zastosowania odnawialnych źródeł energii np. fotowoltanika, kolektory słoneczne, pompy ciepła (na etapie projektu koncepcji ), - Projekty instalacji z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii np. fotowoltanika, kolektory słoneczne, pompy ciepła - Projekt monitoringu zewnętrznego w obrębie istniejącego jak i nowego budynku oraz terenów komunikacji wokół budynku 4. Ponadto wykonawca dokumentacji jest zobowiązany do wykonania/uzyskania : - Mapy do celów projektowych całej działki - Wypisu dla działki nr 666 - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla każdej branży - Kosztorys inwestorski szczegółowy, przedmiar robót dla każdej branży dla przebudowy budynku istniejącego - Kosztorys inwestorski szczegółowy, przedmiar robót dla każdej branży dla budynku nowego - Pozwolenia na wycinkę drzew oraz wykonania nasadzeń - Pozwolenia wodno prawnego (jeśli będzie wymagane dla projektu) - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia lub stanowiska Gminy o braku konieczności uzyskania takiej decyzji - Decyzji pozwolenia na budowę dla całego zadania Uwaga: - Projektowany budynek wolnostojący połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem wraz z dostępem dla osób niepełnosprawnych do istniejącego budynku - Projektowany budynek stanowić będzie odrębną strefę ppoż. - W przypadku budynku dwukondygnacyjnego należy zaprojektować windę - Budynek w całości dostosowany dla osób niepełnosprawnych 5. W ramach zamówienia należy wykonać: Oferent który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do : a) w terminie 2-ch miesięcy od podpisania umowy wykonać i przedłożyć Zamawiającemu w celu (akceptacji/uzgodnienia) koncepcje w 3 wariantach ( koncepcje dotyczą tylko budynku nowego nie istniejącego): - budynek jednokondygnacyjny - budynek dwukondygnacyjny - dowolna propozycja projektanta b) w terminie 2-ch miesięcy od podpisania umowy dokonać wstępnej analizy opłacalności i możliwości technicznych zastosowania odnawialnych źródeł energii np. fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła c) w terminie 2-ch miesięcy od podpisania umowy uzyskać wstępną opinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu co do opracowanych koncepcji d) w terminie 2--ch miesięcy od podpisania umowy dokonania szacunkowych kosztów budowy dla poszczególnych wariantów koncepcji (bez sprzętu i wyposażenia) Po wyborze koncepcji wykonanie projektu właściwego w terminie 6-ciu miesięcy od chwili zatwierdzenia koncepcji Projekty budowlane i wykonawcze należy wykonać w 6 egz. Kosztorys inwestorski i przedmiar należy wykonać w 1 egz . Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót należy wykonać w 6 egz . Na nośniku elektronicznym wykonawca przekaże wszystkie dokumenty w wersji PDF ponadto projekty budowlane w wersji edytowalnej DWG, kosztorys w wersji edytowalnej ATH Udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane mające zostać zrealizowane na podstawie przedmiotu umowy. Wymagany okres gwarancji: 36 – miesięcy 6. Szczegółowy zakres wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku przedstawia Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami – załącznik Nr 9 do SIWZ 7.Wymogi formalno-prawne. Przy realizacji zamówienia obowiązującymi są następujące akty prawne: 1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.), 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 1129 ze zm.), 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 4) Innych obowiązujących przepisach i normatywach Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 8. Wymagania dotyczące zatrudnienia Zamawiający oświadcza, iż w zakresie wykonywania umowy, nie występują czynności których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz.1040, z pozn. zm) Ze względu na charakter usługi Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71220000-6

71223000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  8   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

8

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonanie w terminie ośmiu miesięcy od dnia podpisania umowy. a) w terminie 2-ch miesięcy od podpisania umowy wykonać i przedłożyć Zamawiającemu w celu (akceptacji/uzgodnienia) koncepcje w 3 wariantach ( koncepcje dotyczą tylko budynku nowego nie istniejącego): - budynek jednokondygnacyjny - budynek dwukondygnacyjny - dowolna propozycja projektanta b) w terminie 2-ch miesięcy od podpisania umowy dokonać wstępnej analizy opłacalności i możliwości technicznych zastosowania odnawialnych źródeł energii np. fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła c) w terminie 2-ch miesięcy od podpisania umowy uzyskać wstępną opinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu co do opracowanych koncepcji d) w terminie 2--ch miesięcy od podpisania umowy dokonania szacunkowych kosztów budowy dla poszczególnych wariantów koncepcji (bez sprzętu i wyposażenia) Po wyborze koncepcji wykonanie projektu właściwego w terminie 6-ciu miesięcy od chwili zatwierdzenia koncepcji (Odbiór dokumentacji: podpisane bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych ),

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1-2 zadań w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy/rozbudowy lub przebudowy budynku kubaturowego)o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł - potwierdzone dowodami określającymi czy ta usługa została wykonana należycie Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. załącznik Nr 4 SIWZ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy musza spełnić łącznie. Zdolności zawodowej(w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności: architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; co najmniej pięcioletni okres doświadczenia zawodowego liczony od daty uzyskania uprawnień konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; co najmniej pięcioletni okres doświadczenia zawodowego liczony od daty uzyskania uprawnień. • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. co najmniej trzyletni okres doświadczenia zawodowego liczony od daty uzyskania uprawień. • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej trzyletni okres doświadczenia zawodowego liczony od daty uzyskania uprawień. • Instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. co najmniej trzyletni okres doświadczenia zawodowego liczony od daty uzyskania uprawień. • Inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. co najmniej trzyletni okres doświadczenia zawodowego liczony od daty uzyskania uprawień. • Uwaga Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi posiadać wymagane uprawnienia określone szczegółowo, powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2( z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawa budowlane( t.j. Dz. U. z 2019, poz.1186 ze zm.), lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2019 , poz.831). Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 2272 ze zm.). Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik Nr 5 do SIWZ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy muszą spełnić łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; UWAGA: Złożenie na wezwanie Zamawiającego ww. dokumentów będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 2). 3) Wykonawcy posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2) SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3a) SIWZ (powyżej) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. c) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) W zakresie zdolności technicznej: Wykonawca wykazał się wykonaniem co najmniej 1-2 zadań w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dot. budowy/rozbudowy lub przebudowy budynku kubaturowego) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł - potwierdzone dowodami określającymi czy ta usługa została wykonana należycie Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. załącznik Nr 4 SIWZ b) W zakresie zdolności zawodowej: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi wymagane uprawnienia zawodowe w zakresach: architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; co najmniej pięcioletni okres doświadczenia zawodowego liczony od daty uzyskania uprawnień konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; co najmniej pięcioletni okres doświadczenia zawodowego liczony od daty uzyskania uprawnień. • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. co najmniej trzyletni okres doświadczenia zawodowego liczony od daty uzyskania uprawień. • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej trzyletni okres doświadczenia zawodowego liczony od daty uzyskania uprawień. Instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. co najmniej trzyletni okres doświadczenia zawodowego liczony od daty uzyskania uprawień, • Inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. co najmniej trzyletni okres doświadczenia zawodowego liczony od daty uzyskania uprawień. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi posiadać wymagane uprawnienia określone szczegółowo, powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2( z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawa budowlane( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm ) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów • Na etapie ofertowania nie należy składać przedmiotowych dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.W celu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia: Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca : 1) spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ 2) nie podlega wykluczeniu Załącznik Nr 3 do SIWZ 2. Oświadczenia, o których mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenia muszą dotyczyć każdego z Wykonawców i winny być złożone przez każdego z nich odrębnie. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację, że wobec podwykonawcy nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy pzp., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Treść oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie). 6. Uwaga!!! Oświadczenia nie należy składać w raz z ofertą ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. 7.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdy etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, ze nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena brutto oferty

60,00

Termin płatności

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zmiany terminów wykonania umowy wynikające z działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: a) w wyniku przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma- typowych w danych okolicznościach, terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń , uzgodnień itp. b) odmowa wydania przez ograny administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 2) Zmiany terminów wykonania umowy wynikające z opóźnień w pozyskiwaniu przez Wykonawcę materiałów wyjściowych do projektowania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3) Zmiany terminów wykonania umowy wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do usunięcia przez Wykonawcę opóźnienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-17, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Rejestr zmian strony Zamówienia publiczne

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
190176

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl