przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na: Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - ETAP I oraz Przebudowę drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie-ETAP II.

Data publikacji: 2020-08-25

Ważne do: 2020-09-01 11:00:00

AB.272.6.2020                                                                                        Kępno, dnia 24 sierpnia 2020r

                                            BIP/ WYKONAWCY/ TABLICA OGŁOSZEŃ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

            Na podstawie art. 92 ust.1 i 2, w związku z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zarząd Powiatu w Kępnie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie”- ETAP I oraz Przebudowę drogi powiatowej – ulica Dworcowa
 w Kępnie-ETAP II.
 W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została wybrana Oferta Nr 2 tj. Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „ LARIX” Sp. z. o. o.  ul. Klonowa 11,42-700 Lubliniec.

Uzasadnienie wyboru oferty:Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane Kryterium Wyboru:Cena brutto oferty- 60 %, okres gwarancji - 40% oraz spełnia wymagania określone w SIWZ oraz ustawie Pzp.
Informacja o Wykonawcach, który złożyli oferty wraz z przyznaną im punktacją

Oferta

Firma(nazwa)lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Wartość oferty   
brutto  Punktacja
 

 Okres gwarancji

 Punktacja

 Ogółem punktacja

 

 

Strabag Infrastruktura Południe Sp.z.o.o. Wysoka,
ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław
 

40,32

40,00

80,32

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ LARIX” Sp. z. o. o.
ul. Klonowa 11,42-700 Lubliniec  

60,00   

40,00

100,00

3.

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kępnie,
63-600 Kępno, ul. Przemysłowa 8

58,10  

40,00

98,10

Z postępowania nie wykluczono wykonawcy

Z prowadzonego postępowania nie odrzucono oferty 

W postępowaniu nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów

W postepowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

Postepowanie nie zostało unieważnione

 Uprzejmie dziękuję za złożone oferty i informuję, że zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, iż umowa
z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeśli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób. 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Dział VI „Środki ochrony prawnej” (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze.zm.).

Starosta Kępiński

/-/Robert Kieruzal

 

Rejestr zmian strony Zamówienia publiczne

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
190186

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl