przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kępnie.

Data publikacji: 2020-12-18

Ważne do: 2020-12-25 12:18:00

 

AB.272.9.2020                                                                                      Kępno, dnia 18 grudzień 2020 r.

                                            BIP/ WYKONAWCY/ TABLICA OGŁOSZEŃ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

            Na podstawie art. 92 ust.1 i 2, w związku z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zarząd Powiatu w Kępnie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kępnie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została wybrana Oferta Nr 1 tj. UTAL Sp. z o.o. Poznań Gruszczyn , ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane Kryterium Wyboru:Cena brutto oferty- 60%,, okres gwarancji – 40% oraz spełnia wymagania określone w SIWZ oraz ustawie Pzp.

Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę wraz przyznaną im punktacją

 

Oferta

Firma(nazwa)lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Wartość oferty brutto zł
 

Okres gwarancji

miesiące

Punktacja ogółem

 

1.

UTAL Sp. z o.o. Poznań Gruszczyn , ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 Z postępowania nie wykluczono wykonawcy

Z prowadzonego postępowania nie odrzucono oferty 

W postępowaniu nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów

W postepowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

Postepowanie nie zostało unieważnione

 Uprzejmie dziękuję za złożoną ofertę i informuję, że zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp, iż umowa
z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta przed upływem terminów określonych w ustawie , ponieważ w postepowaniu  o udzielenie zamówienia  złożono  tylko jedna ofertę. 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Dział VI „Środki ochrony prawnej” (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze.zm.).

 

Wicestarosta Kępiński

/-/ Alicja Śniegocka

 

Rejestr zmian strony Zamówienia publiczne

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
204399

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl