przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia edukacji zdalnej w ramach projektu „ Kształcenie zawodowe młodzieży w Powiecie Kępińskim w czasie COVID-19”,

Data publikacji: 2020-12-22

Ważne do: 2020-12-28 12:49:00

AB.272.10.2020                                                                                       Kępno, dnia 22 grudnia 2020r

                                              BIP/ WYKONAWCY/ TABLICA OGŁOSZEŃ

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

             Na podstawie art. 92 ust.1 i 2, w związku z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zarząd Powiatu w Kępnie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia edukacji zdalnej w ramach projektu „ Kształcenie zawodowe  młodzieży w Powiecie Kępińskim w czasie COVID-19”, Nr sprawy AB.272.10.2020.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została wybrana Oferta Nr 1tj. MPC Paweł Oleksiewicz ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane Kryterium Wyboru:Cena brutto oferty- 60%, okres gwarancji - 40% oraz spełnia wymagania określone w SIWZ oraz ustawie Pzp.

 Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę wraz przyznaną im punktacją

 

Oferta

Firma(nazwa)lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Wartość oferty  brutto zł

Punktacja

Okres gwarancji

punkracja

Ogółem punktacja

 

MPC Paweł Oleksiewicz ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno

60,00

40,00

100,00

 

Web – Profil Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary  Piekary  Śląskie

54,62   

40,00

94,62

3.

NBIT Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o. ul. Plebańska 3/8,
44-100 Gliwice

54,27

40,00  

94,27

4.

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o,
ul. Wolność 8 lok.4, 26-600 Radom

57,81   

40,00   

97,81

Z postępowania nie wykluczono wykonawcy

Z prowadzonego postępowania   ne odrzucono   ofertt

W postępowaniu nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów

W postepowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

Postepowanie nie zostało unieważnione

Uprzejmie dziękuję za złożone oferty i informuję, że zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, iż umowa
z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeśli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób.  

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Dział VI „Środki ochrony prawnej” (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze.zm.).

 

Starosta Kępiński

/-/Robert Kieruzal 

 

 

 

Rejestr zmian strony Zamówienia publiczne

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
190183

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl