BIP

Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wpis / zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK (druk dostępny na dole strony internetowej lub w urzędzie) dowód wpłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
Wydział Komunikacji i Transportu
parter pokój nr 005
tel. 62 78 28 906, 62 78 28 943  

poniedziałek - 800 - 1630
wtorek - środa  800 - 1430
czwartek - 800 - 1630
piątek - 800 - 1430

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu (lub rozszerzenia zakresu wpisu) do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

OPŁATY

 • 500 zł - opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 • 500 zł - opłata za rozszerzenie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

  Opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie
  PKO BP SA nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751 
 • 17 zł - opłata skarbowa za zlożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury.  Zwolnienie z opłaty skarbowej dotyczy w przypadku udzielenie pełnomocnictwa małzonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

  Opłatę można wpłacać na rachunek bankowy:

              Gmina Kępno

              ul. Ratuszowa 1

              63-600 Kępno

  69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

  lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

a) salę wykładową,
b) pomieszczenie biurowe,
c) plac manewrowy oraz
d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;

3) posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;

4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.),
 • par. 5 i 6 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r., w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 poz. 596),
 • art. 43 ust 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.),
 • art. 217 par. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 • część IV  załącznika - Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia  do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI PROCEDURY

2019-05-17

Kategoria: Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzacych ośrodek szkolenia kierowców.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
19-05-17 07:45
Frączek Krzysztof
90.24KB
RTF wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.rtf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
19-05-17 07:46
Frączek Krzysztof
263.99KB

Redakcja strony: Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1386

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl